Nasza szko?a w finale ogólnopolskiego konkursu "Lekcja z SITA"
Dodane przez krzysiek dnia Styczeń 12 2012 20:10:03
ZS CKP w Grubnie zakwalifikowa?a si? do fina?u ogólnoposlkiego konkursu j?zykowego organizowanego przez firm? SITA.
Treść rozszerzonaPod koniec roku 2011 postanowielm zg?osi? nasz? szko?e do ogólnoplskiego konkursu pt. "Lekcja z SITA". Przygotowa?em specjalny wniosek wraz z uzasadnienim i okaza?o si? ?e mój pomys? tak spodoba? si? organizatorom i? zakwalifikowali oni nasz? szko?e do fina?u!
Finali?ci

Szko?y, które przyst?pi?y do konkursu, oprócz zg?oszenia, przysy?a?y tak?e uzasadnienia, dlaczego to w?a?nie u nich system SITA sprawdzi si? najlepiej w codziennej pracy z uczniami. Pomys?owo?? nauczycieli przesz?a naj?mielsze oczekiwania cz?onków jury. I chodzi nie tylko o tre??, ale tak?e form? niektórych zg?osze?. Tym bardziej, ?e swój pomys? na prac? z urz?dzeniem SITA trzeba by?o zawrze? na jednej stronie komputeropisu!  

Przed met?

Drugi etap konkursu „Lekcja z SIT?” zacznie si? od prezentacji systemu przez pracowników SITA (do 31 marca 2012 r.). Pó?niej szko?y b?d? mia?y jeszcze miesi?c na sporz?dzenie sprawozdania z zaj??, które samodzielnie przeprowadz? w swojej szkole z uczniami.  

Liczy si? pomys?!

Na podstawie tych prac jury wy?oni zwyci?zców konkursu „Lekcja z SITA”. Oceniana b?dzie koncepcja oraz forma sprawozdania, a tak?e pomys?owo?? autorów dotycz?c? mo?liwo?ci wykorzystania sprz?tu SITA i zaanga?owanie ?rodowiska szkolnego w „Lekcj? z SITA”. Wyniki konkursu zostan? podane do wiadomo?ci publicznej do 16 maja 2012 r. Nagrody (po 10 zestawów SITA wraz z wybranymi kursami j?zykowymi) otrzymaj? dwie zwyci?skie szko?y (jedna gimnazjalna i jedna ponadgimnazjalna) oraz zaanga?owani w konkurs nauczyciele z tych szkó?.  

Lista szkó? zakwalifikowanych do drugiego etapu
1. Zespó? Szkó? Ekonomicznych w Kaliszu

2. Zespó? Szkó? Centrum Kszta?cenia Praktycznego Stolno

3. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kluczborku
4. Gimnazjum Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego w ?odzi
5. Gimnazjum Publiczne w D?ugosiodle
6. Gimnazjum nr 5 w Myszkowie
7. Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych w Tomaszowie Mazowieckim
8. Zespó? Szkó? Technicznych w Kolnie
9. Liceum Ogólnokszta?c?ce Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego w ?odzi
10. Gimnazjum im. Lotników Polskich w Suwa?kach
11. Gimnazjum nr 2 we W?oc?awku
12. Zespó? Szkó? nr 1 w Katowicach


?ród?o: http://www.glos.pl/node/3761


Dnia 13 stycznia 2012 roku odby?a si? w naszej szkole prezentacja systemu SITA

Czas Che?mna oraz Nadwi?laninNauczycielem prowadz?cym i opiekunem konkursu w naszej szkole jest p. Krzysztof Jaruszewski.Pozdrawiam
KJ


.