?wiczenia na ból pleców i kr?gos?upa
Dodane przez krzysiek dnia Grudzień 06 2011 10:52:04

Ból pleców i kr?gos?upa to bardzo powszechne dolegliwo?ci wi?kszo?ci z nas. Je?li chcecie si? ich pozby? zapraszam do obejrzenia filmu na którym prezentuj? ?wiczenia ?agodz?ce w/w dolegliwo?ci.


Treść rozszerzona


Ból promieniuj?cy w okolicach pleców jest cz?sto bardzo mocny, dlatego te? mo?e on niekorzystnie przyczynia? si? do zmniejszenia jako?ci ?ycia osób, które si? na niego uskar?aj?.

Istniej? jednak sposoby, dzi?ki którym mo?na sprawi?, ?e takie w?a?nie bóle kr?gos?upa b?d? rzadziej wyst?powa?y, a tak?e b?d? mia?y mniejsze nat??enie.

Z bólami mo?na walczy?, przyjmuj?c ?rodki przeciwbólowe, ale znane s? skuteczne metody, które mog? zapobiec ich pojawianiu si? oraz poprawi? nasz? ogóln? kondycj?, sprawiaj?c, ?e nasze ?ycie nie b?dzie ju? podporz?dkowane tabletkom. Jednym z takich sposobów jest regularna aktywno?? fizyczna oraz wykonywanie okre?lonych cwicze?, które pomog? nam pozby? si? tych nieprzyjemnych dolegliwo?ci.


Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu, na którym prezentuj? podstawowe ?wiczenia zapobiegaj?ce bólom kr?gos?upa.

Film podzielony jest na dwie cz??ci:
Cze?? I – ogólna rozgrzewka (kilka ogólnych ?wicze?, które przygotuj? nas do cz??ci w?a?ciwej)
Cz??? II – ?wiczenia w?a?ciwe

Przedstawione przeze mnie ?wiczenia nale?y wykonywa? po 10-15 powtórze? w 2-3 seriach.

Trening tego typu nale?y przeprowadza? co najmniej 3 razy w tygodniu.

Mam nadziej? ?e zaprezentowane ?wiczenia przyczyni? si? do ograniczenia dolegliwo?ci zwi?zanych z bólem pleców.


Pozdrawiam

Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

:-)