Szpagat - podstawowe ?wiczenia rozci?gaj?ce.
Dodane przez krzysiek dnia Październik 29 2011 18:18:54
Mój film prezentuj?cy podstawowe ?wiczenia rozci?gaj?ce a tak?e wskazówki dotycz?ce ich wykonania, które pomog? Wam zrobi? szpagat.

Treść rozszerzona
W poni?szym artykule chcia?bym Wam przedstawi? troch? podstawowych informacji na temat rozci?gania (tzw. stretching).

Znajdziecie tutaj podstawowe ?wiczenia i sposób ich wykonania (film) oraz podr?cznik do pobrania dotycz?cy rozci?gania w formacie pdf.

Rozci?ganie to podstawowa forma zapobiegania kontuzjom i bólom mi??ni. Stretching polega na rozci?ganiu mi??ni celem ich uelastycznienia, a tak?e poprawienia ukrwienia uk?adu motorycznego. Jego zalety doceniaj? niemal wszyscy sportowcy, ludzie aktywni docenili jego zbawienny wp?yw na samopoczucie.

Film prezentuj?cy wybrane ?wiczenia rozci?gaj?ce:Podstawowe informacje dotycz?ce rozci?gania:

Sesja rozci?gania musi by? poprzedzona solidna rozgrzewk?.

Stretching mo?na podzieli? na kilka rodzajów, m.in.:
- rozci?ganie statyczne - rozci?ganie mi??ni podczas spoczynku i ich rozlu?nienia (np. dociskanie),
- rozci?ganie dynamiczne - rozci?ganie mi??ni poprzez ruch (wymachy itp.)

W ka?dej pozycji, w której si? rozci?gamy staramy si? wytrzyma? kilka sekund (5-10) a nast?pnie wracamy do pozycji wyj?ciowej.

Ka?de ?wiczenie wykonujemy w 3-4 seriach.

W przerwach mi?dzy ?wiczeniami staramy si? rozbi?/rozmasowa? rozci?gane mi??nie (d?o?mi/pi??ciami lub b?d?c w siadzie uderzaj?c o pod?og?)

Nigdy nie nale?y si? rozci?ga? czuj?c ból (mo?e doj?? do naderwania lub zerwania). ?wicz?c z partnerem nale?y wszystkie ?wiczenie wykonywa? delikatnie i z wyczuciem, aby nie doprowadzi? do kontuzji osoby ?wicz?cej.

Rozci?ganie nale?y wykonywa? regularnie – kilka razy w tygodniu (4-5)

Korzy?ci p?yn?ce z rozci?gania:
- powi?kszamy swój zakres ruchu
- zmniejszamy napi?cie mi??niowe
- poprawiamy koordynacje ruchów
- poprawiamy kr??enie krwi
- doprowadzamy organizm do stanu równowagi fizycznej
- zwi?kszamy elastyczno?? mi??ni
- zapobiegamy uszkodzeniom w?ókien mi??niowych oraz kontuzjom w obr?bie dolnego grzbietu, bóle mi??niowe i stawowe,
- poprawiamy regeneracj? i redukujemy zakwasy (np. po treningu si?owym)

---> Podr?cznik dotycz?cy rozci?gania

---> Trening elastyczno?ci
Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski.