Sukces uczniów klasy III LO w ogólnopolskim konkursie j?zykowym
Dodane przez krzysiek dnia Styczeń 31 2011 09:50:50
12 grudnia 2010 moi uczniowie z klasy III LO uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie j?zykowym. Ich udzia? zako?czy? si? sporym sukcesem. Zapraszam do zapoznania si? z krótkim podsumowaniem udzia?u w w/w konkursie.
Treść rozszerzonaW grudniu 2010 przygotowani przeze mnie uczniowie z klasy III Liceum Ogólnokszta?c?cego w ZS CKP w Grubnie wzi?li udzia? w ogólnopolskim konkursie j?zyka angielskiego ‘English High Flier’. Konkurs ten jest organizowany od kilku lat przez wydawnictwo j?zykowe „Jersz – ?owcy Talentów”.

W ubieg?ym roku szkolnym ucze? Grzegorz Damrath zaj?? I miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. W tym roku szkolnym uczniowie kolejny raz spróbowali swoich si?. Od ostatniego startu uczniowie znacz?co podnie?li swoja wiedz? i umiej?tno?ci, dzi?ki czemu w bie??cym roku szkolnym uda?o si? im zdoby? trzy pierwsze miejsca w naszym województwie.

Najlepsi uczniowie w bie??cym roku szkolnym to:
I miejsce - Zakrzewska Danuta,
II miejsce - Stodolak Karolina
III miejsce - Ma?ecka Ewa
Zestawienie wyników:Legenda:
P (lewa strona) - nr w dzienniku
P (prawa strona) - ilo?? uzyskanych punktów
MW - miejsce w województwie
MK - miejsce w kraju


Opinie uczestników konkursu:

"Uwa?am, ?e tegoroczny konkurs by? na wysokim poziomie. Zadania by?y dosy? trudne i trzeba by?o d?u?ej sie nad nimi zastanowi?. Aby mo?na sobie z nim poradzi? potrzebne by?o solidne wcze?niejsze przygotowanie" - Danuta Zakrzewska I miejsce

"Dzi?ki konkursowi mogli?my sprawdzi? swoje umiej?tno?ci i porówna? je z innymi licealistami w kraju co sprawi?o nam wielka przyjemno??. Mi?ym zaskoczeniem by?y wysokie lokaty na poziomie województwa. Konkursy takie jak ten sa cennym do?wiadczeniem dla ka?dego ucznia i pozwalaj? nam sie rozwija? i poszerza? wiedz?." - Karolina Stodolak II miejsce

"Lokaty, które zaj?li?my doda?y nam odwagi, wiary w siebie a zw?aszcza du?o motywacji do lepszej, bardziej owocnej pracy" - Ewa Ma?ecka III miejsce


Informacje prasowe: Czas Che?mna, Nadwi?lanin, Gazeta Pomorska
Wi?cej informacji oraz dyskusj? na temat konkursu znajdzi?cie na naszym forum


Serdecznie gratuluj? sukcesów i ?ycz? powodzenia w kolejnych konkursach.
Jestem z Was bardzo dumny!
:-)Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski.