Sportowiec Roku Powiatu Che³miñskiego - g³osowanie!
Dodane przez krzysiek dnia Grudzie 04 2017 12:25:19
Konkurs rozstrzygniêty - serdecznie dziêkujê za Wasze g³osy!!!!

Tre rozszerzonaWitam,

Moi znajomi zg³osili mnie do konkursu na „Sportowca Roku” powiatu che³miñskiego :-)

Osoby, które mnie znaj± wiedz±, ¿e trenujê karate w Toruñskim Klubie Karate Kyokushin. W tym roku zaj±³em I miejsce w Otwartym Pucharze Województwa Pomorskiego w kumite oraz II miejsce w Mistrzostwach Polski Pó³nocnej (równie¿ w kumite). Bra³em udzia³ równie¿ w dwóch biegach Spartan Race

Oprócz karate od 12 lat organizujê zawody si³owe dla m³odzie¿y (jestem instruktorem kulturystyki) o zasiêgu powiatowym i miêdzyszkolnym. S± to zawody „Power”, „Strongman” oraz „Mistrzostwa Szko³y w Podci±ganiu Na Dr±¿ku”. Wszystkie informacje znajdziecie w³a¶nie na mojej stronie w zak³adce relacje z zawodów

Je¶li macie ochotê na mnie zag³osowaæ wy¶lijcie SMS o tre¶ci SPR.53 na numer 72355
AKTUALNE WYNIKI G£OSOWANIA


Jestem baaaardzo wdziêczny za ka¿dy oddany g³os!
:-)Dziêki Waszemu wsparciu uda³o mi siê wygraæ swoj± kategoriê - wielkie podziêkowania!!!:-)