VII Mistrzostwa Szko³y W Podci±ganiu Na Dr±¿ku
Dodane przez krzysiek dnia Padziernik 24 2017 09:02:01
Zaproszenie na kolejne zawody si³owe dla m³odzie¿y ZS CKP w Grubnie.
Tre rozszerzonaDnia 22 listopada 2017 roku o godzinie 10:40 odbêd± siê

VII MISTRZOSTWA SZKO£Y W PODCI¡GANIU NA DR¡¯KU
Zawody odbêd± siê w sali gimnastycznej w ZS CKP w Grubnie
.
Zapisy oraz dodatkowe informacje u organizatora zawodów.

G³ównym celem zawodów jest propagowanie sportu (w szczególno¶ci sportów si³owych) w¶ród m³odzie¿y które ma byæ po³±czone z dobr± zabaw± i zdrow± rywalizacj±.

Zadaniem startuj±cych jest wykonanie jak najwiêkszej ilo¶ci poci±gniêæ na dr±¿ku. Rodzaj chwytu d³oni (nachwyt lub podchwyt) jest dowolny. Powtórzenia bêd± zaliczone, gdy zawodnik podci±gnie siê na dr±¿ku do minimum wysoko¶ci brody a nastêpnie opu¶ci do pe³nego wyprostu ramion.

Zapraszam do udzia³u równie¿ wszystkie przedstawicielki p³ci pieknej!


Relacje z poprzednich edycji zawodów

Do³±cz do wydarzenia na Facebooku!Serdecznie zapraszam do udzia³u w zawodach!!!

Organizator

Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski


--->  RELACJA Z ZAWODÓW!!!!