VII Mistrzostwa Szko?y W Podci?ganiu Na Dr??ku
Dodane przez krzysiek dnia Październik 24 2017 11:02:01
Zaproszenie na kolejne zawody si?owe dla m?odzie?y ZS CKP w Grubnie.
Treść rozszerzonaDnia 22 listopada 2017 roku o godzinie 10:40 odb?d? si?

VII MISTRZOSTWA SZKO?Y W PODCI?GANIU NA DR??KU
Zawody odb?d? si? w sali gimnastycznej w ZS CKP w Grubnie
.
Zapisy oraz dodatkowe informacje u organizatora zawodów.

G?ównym celem zawodów jest propagowanie sportu (w szczególno?ci sportów si?owych) w?ród m?odzie?y które ma by? po??czone z dobr? zabaw? i zdrow? rywalizacj?.

Zadaniem startuj?cych jest wykonanie jak najwi?kszej ilo?ci poci?gni?? na dr??ku. Rodzaj chwytu d?oni (nachwyt lub podchwyt) jest dowolny. Powtórzenia b?d? zaliczone, gdy zawodnik podci?gnie si? na dr??ku do minimum wysoko?ci brody a nast?pnie opu?ci do pe?nego wyprostu ramion.

Zapraszam do udzia?u równie? wszystkie przedstawicielki p?ci pieknej!


Relacje z poprzednich edycji zawodów

Do??cz do wydarzenia na Facebooku!Serdecznie zapraszam do udzia?u w zawodach!!!

Organizator

Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski


--->  RELACJA Z ZAWODÓW!!!!