Egzamin na czarny pas karate kyokushin
Dodane przez krzysiek dnia Sierpie 21 2017 14:59:20
Krótka relacja z obozu PFKK w Tucholi lipiec 2017r.
Tre rozszerzona

W dniach 25-30 lipca 2017 roku w Tucholi odby³ siê ogólnopolski obóz letni Shinkyokushin. Go¶ciem specjalnym by³ sensei Kazufumi Shimamoto z Japonii, który prezentowa³ swoje najlepsze techniki i sposoby walki w bardzo jasny i metodyczny sposób. Instruktorami g³ównymi byli shihan Bogus³aw Jeremicz 5dan i Artur Wilento 5dan. Treningi równie¿ prowadzili sensei Janusz Drywa 3dan, S³awomir K³osiñski 3dan, Tadeusz Koziarz 3dan.


Motywem przewodnim obydwu obozów by³a jako¶æ i precyzja wykonywanych technik, zadañ, uk³adów w ruchu. Podkre¶lano powi±zanie wszystkich czê¶ci treningu i jego efektów podczas kumite.


W trakcie obozu odby³ siê egzamin, podczas którego zda³em na czarny pas (shodan).Egzamin sk³ada³ siê z kilku czê¶ci – egzamin pisemny (teoretyczny), egzamin techniczny (kihon, ido geiko, kata) oraz kumite (odby³o siê 30 walk z czego 5 w formule K1) i tamashiwari (rozbijanie twardych przedmiotów).Bardzo dziêkujê Shihanowi Artur Wilento za wspania³e treningi, motywacjê i dobre przygotowanie do egzaminu.Dziêkujê wszystkim sensei i sempai z Toruñski Klub Karate Kyokushin za mocne treningi, cenne wskazówki, siniaki, pomoc i wsparcie.
Wielkie podziêkowania nale¿± siê równie¿ moim najbli¿szym (¿onie, córce i rodzicom), którzy nigdy we mnie nie w±tpili i dodawali otuchy w ciê¿kich chwilach oraz wszystkim osobom, które pomog³y mi w rozwijaniu mojej pasji i umiejêtno¶ci (miêdzy innymi sensei Micha³, Jakub, Tomasz).
Film z przygotowañ do egzaminu:
Informacja na stronie Toruñskiego Klubu Karate Kyokushin

OSU!

:)