Wyk³ad i warsztaty dotycz±ce profilaktyki zdrowia w KLIG Che³mno
Dodane przez krzysiek dnia Czerwiec 26 2017 20:09:33
Relacja z warsztatów, które prowadzi³em w Katolickim Liceum i Gimnazjum w Che³mnie.
Tre rozszerzona

Z okazji Dnia Dziecka mia³em przyjemno¶æ poprowadziæ wyk³ad i warsztaty dla m³odzie¿y z Gimnazjum i Liceum Katolickiego Ksiê¿y Pallotynów w Che³mnie dotycz±cy zdrowego od¿ywiania oraz treningu si³owego w domowych warunkach.
Warsztaty by³y kontynuowane podczas dni profilaktyki 23 czerwca 2017 roku.

Zapraszam do zapoznania siê z krótka foto-relacj± w tego wydarzenia :-)

Przywitanie
Przekarmiamy lalkê Igê, czytamy etykietki i æwiczymy!
S³uchacze i uczestnicy warsztatów:
Na zakoñczenie konkurs i szczê¶liwy zwyciêzca (koszulkê ufundowa³ sklep "Atleta" £ód¼)  :-)
Bardzo dziêkujê za mo¿liwo¶æ poprowadzenia w/w warsztatów. Mam nadziejê, ¿e nasze æwiczenia i prezentacje zapadn± Wam w pamiêci i pomog± Wam w przysz³o¶ci unikn±æ pu³³apek i problemów zywieniowych.

Pozdrawiam
KJ