Mistrzostwa Polski Pó³nocnej i Województwa Pomorskiego Karate Kyokushin
Dodane przez krzysiek dnia Maj 11 2017 09:15:51
Relacja z Mistrzostw Polski Pó³nocnej oraz Mistrzostw Województwa Pomorskiego PFKK 2017
Tre rozszerzona


W dniu 18 marca 2017 roku w Miêdzyzdrojach odby³y siê Mistrzostwa Polski Pó³nocnej PFKK. Organizatorem mistrzostw by³ Miêdzyzdrojski Klub Sportowy "Bushido" kierowany przez Andrzeja Sawickiego. W mistrzostwach wziê³o udzia³ 178 zawodników z 23 klubów.W tych zawodach wystartowa³em w kategorii senior +35 lat, waga -80 kg i zaj±³em ostatecznie 2 miejsce.


W dniu 07.05.2017r. w Gdañsku odby³y siê kolejne Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Kyokushin Karate. Zawody zosta³y zorganizowane przez Gdañski Klub Kyokushin Karate kierowany przez Shihana Bogdana Jeremicza. G³ówn± konkurencj± zawodów by³o kumite (walki).

W zawodach startowa³em wspólnie z córk±. Majka zajê³a II miejsce w kategorii dziewcz±t 9-10 lat, waga +30kg natomiast ja zdoby³em I miejsce w kategorii senior +35 lat.
Rekacje porasowe - "Gazeta Pomorska" oraz "Czas Che³mna"
Walka fina³owa:

Dziêkujemy wszystkim za mocny doping i wsparcie przed i w trakcie walk!
Osu!