Zaproszenie na X Powiatowe Zawody "Power" 2017
Dodane przez krzysiek dnia Marzec 01 2017 19:52:25
W kwietniu 2017 r. odbêd± siê X Powiatowe Zawodów "Power"!
Zapraszam na relacjê z zawodów!!!

Tre rozszerzonaChe³mno, dnia 1.03.2017Szanowni Pañstwo,

Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Grubnie oraz organizator zawodów Krzysztof Jaruszewski pragn± zaprosiæ uczniów Pañstwa szko³y do udzia³u w X Powiatowych Zawodach „Power”.

Celem zawodów jest propagowanie aktywno¶ci fizycznej, a w szczególno¶ci sportów si³owych w¶ród m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych Powiatu Che³miñskiego.


Zawody „Power” polegaj± na wielokrotnym wyciskaniu wagi swojego cia³a na ³awce poziomej.

Zawody odbêd± siê 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 9:50 w sali gimnastycznej ZS CKP w Grubnie. Pisemne zg³oszenia nale¿y przes³aæ najpó¼niej do dnia 1.04.2017 drog± elektroniczn± na email: k.jaruszewski@outlook.com lub listownie na adres: Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Praktycznego Grubno, 86-212 Stolno.


Ka¿da szko³a ponadgimnazjalna z Powiatu Che³miñskiego mo¿e zg³osiæ maksymalnie 3 zawodników.

Informacje dotycz±ce poprzednich edycji oraz pe³ny regulamin zawodów mo¿na znale¼æ w zak³adce „Relacje z zawodów”.

Prosimy o przekazanie naszej oferty zainteresowanym nauczycielom, trenerom i uczniom.
Przewidujemy drobne nagrody dla zwyciêzców.

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w zawodach!Organizator zawodów
Krzysztof Jaruszewski
k.jaruszewski@outlook.com.