Zaproszenie na X Powiatowe Zawody "Power" 2017
Dodane przez krzysiek dnia Marzec 01 2017 20:52:25
W kwietniu 2017 r. odb?d? si? X Powiatowe Zawodów "Power"!
Zapraszam na relacj? z zawodów!!!

Treść rozszerzonaChe?mno, dnia 1.03.2017Szanowni Pa?stwo,

Zespó? Szkó? Centrum Kszta?cenia Praktycznego w Grubnie oraz organizator zawodów Krzysztof Jaruszewski pragn? zaprosi? uczniów Pa?stwa szko?y do udzia?u w X Powiatowych Zawodach „Power”.

Celem zawodów jest propagowanie aktywno?ci fizycznej, a w szczególno?ci sportów si?owych w?ród m?odzie?y szkó? ponadgimnazjalnych Powiatu Che?mi?skiego.


Zawody „Power” polegaj? na wielokrotnym wyciskaniu wagi swojego cia?a na ?awce poziomej.

Zawody odb?d? si? 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 9:50 w sali gimnastycznej ZS CKP w Grubnie. Pisemne zg?oszenia nale?y przes?a? najpó?niej do dnia 1.04.2017 drog? elektroniczn? na email: k.jaruszewski@outlook.com lub listownie na adres: Zespó? Szkó? Centrum Kszta?cenia Praktycznego Grubno, 86-212 Stolno.


Ka?da szko?a ponadgimnazjalna z Powiatu Che?mi?skiego mo?e zg?osi? maksymalnie 3 zawodników.

Informacje dotycz?ce poprzednich edycji oraz pe?ny regulamin zawodów mo?na znale?? w zak?adce „Relacje z zawodów”.

Prosimy o przekazanie naszej oferty zainteresowanym nauczycielom, trenerom i uczniom.
Przewidujemy drobne nagrody dla zwyci?zców.

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w zawodach!Organizator zawodów
Krzysztof Jaruszewski
k.jaruszewski@outlook.com.