Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 PFKK
Dodane przez krzysiek dnia Grudzień 04 2016 12:43:22
Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 Polskiej Federacji Kyokushin Karate 2016
Treść rozszerzona


Toru?ski Klub Karate Kyokushin by? organizatorem Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 Polskiej Federacji Kyokushin Karate. W mistrzostwach wzi??o udzia? 209 zawodników z 36 klubów zrzeszonych w PFKK i PFKS reprezentuj?cych organizacj? Shinkyokushinkai. Zawody rozegrano w 2 konkurencjach: kata i kumite z Druzynowo kata zosta?o podzielone na trzy kategorie wiekowe i dodatkowo w kumite na kategorie wagowe. W podsumowaniu dru?ynowym TKKK zdoby? puchar Najlepszej Dru?yny w Kata!!!
Wszystkie konkurencje przebiega?y sprawnie dzi?ki zastosowaniu kilku rozwi?za? poprawiaj?cych tempo startów na poszczególnych matach. Ekipy obs?uguj?ce poszczególne maty sk?ada?y si? z doros?ych cz?onków naszego klubu, którzy pe?nili funkcj? spikerów prowadz?cych, s?dziów czasowych, s?dziów pomocniczych. Dwa sk?ady s?dziowskie na ka?dej macie kierowane by?y przez s?dziów technicznych.

W konkurencji kata wzi??o udzia? 79 zawodników. Ka?dy startuj?cy musia? zaprezentowa? uk?ad obowi?zkowy po którym do nast?pnej rundy wchodzili najlepsi. Po dwóch rundach eliminacyjnych w rundzie fina?owej zmierzy?o si? 5-ciu zawodników. Najwi?cej zawodników wystartowa?o w kategorii do lat 12 ??cznie 31 zawodników. Cz?sto o miejscu na podium decydowa?y ostanie pokazy kata.

Podczas przerwy mi?dzy konkurencjami kata i kumite swoje umiej?tno?ci i zaanga?owanie w trening prezentowali najm?odsi ?wicz?cy w naszym klubie. Pokaz technik a na ko?cu temashiwari zosta? nagrodzony gromkimi brawami przez publiczno?? zawodów. Pokaz przygotowali instruktorzy Adam Witkowski i Piotr Binkowski.
W w/w mistrzostwa bra?a równie? udzia? moja córka, która w kategorii kata do lat 12 zdoby?a tytu? Vice Mistrzyni Polski!
"Czas Che?mna" 2.12.16
Zarz?d klubu dzi?kuje równie? wszystkim cz?onkom klubu za zaanga?owanie w przygotowanie i obs?ug? zawodów. Podczas turnieju wi?kszo?? doros?ych ?wicz?cych pomaga?a w obs?udze mat pe?ni?c rol? spikerów, s?dziów maty, s?dziów czasowych i s?dziów pomocniczych, s?u?by porz?dkowej. Równie? serdeczne podzi?kowania dla instruktorów i zawodników za zaanga?owanie w przygotowanie formy sportowej do Mistrzostw Polski Juniorów – OSU!!!