Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 PFKK
Dodane przez krzysiek dnia Grudzie 04 2016 11:43:22
Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 Polskiej Federacji Kyokushin Karate 2016
Tre rozszerzona


Toruñski Klub Karate Kyokushin by³ organizatorem Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 Polskiej Federacji Kyokushin Karate. W mistrzostwach wziê³o udzia³ 209 zawodników z 36 klubów zrzeszonych w PFKK i PFKS reprezentuj±cych organizacjê Shinkyokushinkai. Zawody rozegrano w 2 konkurencjach: kata i kumite z Druzynowo kata zosta³o podzielone na trzy kategorie wiekowe i dodatkowo w kumite na kategorie wagowe. W podsumowaniu dru¿ynowym TKKK zdoby³ puchar Najlepszej Dru¿yny w Kata!!!
Wszystkie konkurencje przebiega³y sprawnie dziêki zastosowaniu kilku rozwi±zañ poprawiaj±cych tempo startów na poszczególnych matach. Ekipy obs³uguj±ce poszczególne maty sk³ada³y siê z doros³ych cz³onków naszego klubu, którzy pe³nili funkcjê spikerów prowadz±cych, sêdziów czasowych, sêdziów pomocniczych. Dwa sk³ady sêdziowskie na ka¿dej macie kierowane by³y przez sêdziów technicznych.

W konkurencji kata wziê³o udzia³ 79 zawodników. Ka¿dy startuj±cy musia³ zaprezentowaæ uk³ad obowi±zkowy po którym do nastêpnej rundy wchodzili najlepsi. Po dwóch rundach eliminacyjnych w rundzie fina³owej zmierzy³o siê 5-ciu zawodników. Najwiêcej zawodników wystartowa³o w kategorii do lat 12 ³±cznie 31 zawodników. Czêsto o miejscu na podium decydowa³y ostanie pokazy kata.

Podczas przerwy miêdzy konkurencjami kata i kumite swoje umiejêtno¶ci i zaanga¿owanie w trening prezentowali najm³odsi æwicz±cy w naszym klubie. Pokaz technik a na koñcu temashiwari zosta³ nagrodzony gromkimi brawami przez publiczno¶æ zawodów. Pokaz przygotowali instruktorzy Adam Witkowski i Piotr Binkowski.
W w/w mistrzostwa bra³a równie¿ udzia³ moja córka, która w kategorii kata do lat 12 zdoby³a tytu³ Vice Mistrzyni Polski!
"Czas Che³mna" 2.12.16
Zarz±d klubu dziêkuje równie¿ wszystkim cz³onkom klubu za zaanga¿owanie w przygotowanie i obs³ugê zawodów. Podczas turnieju wiêkszo¶æ doros³ych æwicz±cych pomaga³a w obs³udze mat pe³ni±c rolê spikerów, sêdziów maty, sêdziów czasowych i sêdziów pomocniczych, s³u¿by porz±dkowej. Równie¿ serdeczne podziêkowania dla instruktorów i zawodników za zaanga¿owanie w przygotowanie formy sportowej do Mistrzostw Polski Juniorów – OSU!!!