VI Mistrzostwa Szko³y W Podci±ganiu Na Dr±¿ku
Dodane przez krzysiek dnia Padziernik 15 2016 08:33:48
Zaproszenie na kolejne zawody si³owe dla m³odzie¿y ZS CKP w Grubnie.
---> Relacja z zawodów!

Tre rozszerzonaDnia 23 listopada 2016 roku o godzinie 9:50 odbêd± siê

VI MISTRZOSTWA SZKO£Y W PODCI¡GANIU NA DR¡¯KU
Zawody odbêd± siê w sali gimnastycznej w ZS CKP w Grubnie
.
Zapisy oraz dodatkowe informacje u organizatora zawodów.Przebieg rywalizacji w zesz³ym roku:Relacje z poprzednich edycji zawodówG³ównym celem zawodów jest propagowanie sportu (w szczególno¶ci sportów si³owych) w¶ród m³odzie¿y które ma byæ po³±czone z dobr± zabaw± i zdrow± rywalizacj±.

Zadaniem startuj±cych jest wykonanie jak najwiêkszej ilo¶ci poci±gniêæ na dr±¿ku. Rodzaj chwytu d³oni (nachwyt lub podchwyt) jest dowolny. Powtórzenia bêd± zaliczone, gdy zawodnik podci±gnie siê na dr±¿ku do minimum wysoko¶ci brody a nastêpnie opu¶ci do pe³nego wyprostu ramion.


Do³±cz do wydarzenia na Facebooku!Serdecznie zapraszam do udzia³u w zawodach!!!

Organizator

Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski*** RELACJA Z ZAWODÓW ***