Letni Obóz PFKK Tuchola 2016
Dodane przez krzysiek dnia Sierpie 23 2016 12:12:30
Krótka relacja z obozu letniego zorganizowanego przez Polsk± Federacjê Kyokushin Karate.
Tre rozszerzona


W dniach 26 - 31 lipca odby³ siê XIV Obóz letni Polskiej Federacji Karate Kyokushin w Tucholi. W obozie udzia³ wziê³o ponad 100 osób z ca³ej Polski. Instruktorami g³ównymi byli Shihan Bogus³aw Jeremicz 5Dan, Shihan Artur Wilento 5Dan, Sensei Jaros³aw Rogala 1Dan.

W tym roku kilka zajêæ w grupach prowadzili równie¿ sensei Janusz Drywa, S³awomir K³osiñski, Maciej Kowalczyk, Tadeusz Koziarz, Tomasz Marcysiak, Micha³ Okoñski, Andrzej Poczwardowski wszyscy 3Dan. W szkoleniu uczestniczyli równie¿ cz³onkowie naszego klubu.

Obóz rozpoczyna³ poranny rozruch gdzie oprócz æwiczeñ ogólnorozwojowych wykonywano æwiczenia Iken, które obja¶nia³ i demonstrowa³ shihan Jeremicz. Pozosta³e 3 treningi w ci±gu dnia prowadzili wybrani instruktorzy w grupach gdzie doskonalono i uczono kata oraz podstaw walki.
Podczas treningów kumite kyokushin karate i K-1 doskonalono formy ataku jako otwarcia akcji oraz obronê czynn±.
Trening combat prowadzi³ Janusz Drywa gdzie oprócz sposobów obronny przed atakiem przeciwnika pokaza³ ciekawe æwiczenia wprowadzaj±ce i uzupe³niaj±ce trening.

Najmocniejsza ekipa (województwo kujawsko-pomorskie :-) )
Wszyscy uczestnicy obozu:
Krótki film z obozu:
Informacje zaczerpniête ze strony Toruñskiego Klubu Karate Kyokushin


Dziekujê za wspólne treningi.
Do zobaczenia za rok!
Osu!
:-)