Zaproszenie na IX Powiatowe Zawody "Power" 2016
Dodane przez krzysiek dnia Luty 15 2016 15:01:13
W marcu 2016 r. kolejny razy rywalizowa? b?d? najsilniejsi uczniowie szkó? ponadgimnazjalnych powiatu che?mi?skiego podczas IX Powiatowych Zawodów "Power"!
Treść rozszerzonaChe?mno, dnia 15.02.2016Szanowni Pa?stwo,

Zespó? Szkó? Centrum Kszta?cenia Praktycznego w Grubnie oraz organizator zawodów Krzysztof Jaruszewski pragn? zaprosi? uczniów Pa?stwa szko?y do udzia?u w IX Powiatowych Zawodach „Power”.

Celem zawodów jest propagowanie aktywno?ci fizycznej, a w szczególno?ci sportów si?owych w?ród m?odzie?y szkó? ponadgimnazjalnych Powiatu Che?mi?skiego.


Zawody „Power” polegaj? na wielokrotnym wyciskaniu wagi swojego cia?a na ?awce poziomej.

Zawody odb?d? si? 16 marca 2016 r. o godzinie 9:50 w sali gimnastycznej ZS CKP w Grubnie. Pisemne zg?oszenia nale?y przes?a? najpó?niej do dnia 10.03.2016 drog? elektroniczn? na email: k.jaruszewski@outlook.com lub listownie na adres: Zespó? Szkó? Centrum Kszta?cenia Praktycznego Grubno, 86-212 Stolno.


Ka?da szko?a ponadgimnazjalna z Powiatu Che?mi?skiego mo?e zg?osi? maksymalnie 3 zawodników.

Informacje dotycz?ce poprzednich edycji oraz pe?ny regulamin zawodów mo?na znale?? w zak?adce „Relacje z zawodów”.

Prosimy o przekazanie naszej oferty zainteresowanym nauczycielom, trenerom i uczniom.
Przewidujemy drobne nagrody dla zwyci?zców.


Sponsorami zawodów b?d?: Firma Fitness Authority, Si?ownia Polar-Fit Che?mno, www.mocni.netSerdecznie zapraszamy do udzia?u w zawodach!Organizator zawodów
Krzysztof Jaruszewski
k.jaruszewski@outlook.com.