Spotkanie z I Mistrzem Polski Strongman Lubomirem Libackim
Dodane przez krzysiek dnia Lipiec 24 2009 18:20:15

Relacja, filmy oraz zdj?cia ze spotkania.


Treść rozszerzona


SPOTKANIE Z LUBOMIREM 'LIB?' LIBACKIMDnia 20 lutego 2008 roku, o godzinie 15:00, w
klubie ‘Akademos’ w Gda?sku Oliwie odby?o si? spotkanie uczniów ZS CKP, w Grubnie z Lubomirem ‘Lib?’ Libackim.

Lubomir opowiedzia? uczniom o przebiegu swojej kariery, o swoich treningach w m?odo?ci, najwi?kszych sukcesach sportowych a tak?e o diecie, treningu oraz suplementacji.

Uczniowie s?uchali z wielkim zainteresowaniem (szkoda ze na lekcjach tak nie s?uchaj?…) a nast?pnie zadawali mistrzowi pytania o rzeczy, które szczególnie ich interesowa?y.

Nast?pnie Lubomir oprowadzi? nas po klubie, zaprezentowa? sprz?t do treningu kulturystycznego oraz fitness.

W ramach podzi?kowania za spotkanie i po?wiecony nam czas wr?czyli?my Libie rysunek wykonany przez naszego ucznia Marcina przedstawiaj?cy fragment naszego miasta Che?mna.

Oczywi?cie na koniec wspólna fotka, spacer do autobusu i niestety trzeba by?o si? ?egna?.

Lubomir zrobi?e? na ch?opakach niesamowite wra?enie - byli zaskoczeni Twoim podej?ciem do nich, Twoja osobowo?ci? i poczuciem humoru.FILMY Z NASZEGO SPOTKANIA

<--- Krótki filmik z wr?czania pami?tki

Inne filmy:
Cz??? I --->  Wst?p, przywitanie, troch? o sobie...
Cz??? II ---> Kilka s?ów o ?rodkach dopinguj?cych
Cz??? III ---> Trening
Cz??? IV ---> Ulubione i najmniej lubiane konkurencje


Komentarz Lubomira Libackiego po spotkaniu:

"Nie poinformowa? mnie Czorcia jak wielu b?dzie jego podopiecznych. Gdy wszed?em zobaczy?em ponad 30cioro osób w wieku doros?ej m?odzie?y. Przez d?u?sz? chwile by?em napraw? zaskoczony. Nie trac?c jednak zimnej krwi, zacz??em opowiada? to i tamto.
Spotkanie z Krzy?kiem (Czorcia) by?o dla mnie wielk? spraw?.
Wiemy wszyscy kim jest i jak wielk? wykonuje prac? na rzecz m?odzie?y i szerzenia w?ród niej sportowego podej?cia do ?ycia.
Jest niezwykle mi?ymi prawie ca?y czas u?miechni?tym go?ciem.
Zadziwi? mnie "rozs?dek oraz spokój " jego m?odzie?y oraz du?y szacunek jakim go darz?. Wida? by?o go?ym okiem jak bardzo go powa?aj?.

Jeszcze raz dzi?kuj? za mo?liwo?? wspólnego spotkania.
Do zobaczenia w kwietniu.."


Lubomir, serdecznie dzi?kujemy Ci za to, ?e znalaz?e? dla nas troch? czasu. ?yczymy wielu sukcesów w przysz?o?ci i liczymy na kolejne spotkania!

Relacje ze spotkania w gazetach: 'Gazeta Pomorska' oraz 'Czas Che?mna'.Wi?cej zdj?? mo?na znale?? w galerii.

 

Komentarze na sportowych forach dyskusyjnych:
Sportowe Forum Dyskusyjne
Forum Body-factory
Forum Irka Kurasia
Forum Hi-tec
Forum Bodybuilding

 

Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

 

.