4 powody przez które nie robisz post?pów!
Dodane przez krzysiek dnia Luty 06 2014 20:10:39
Brak post?pów? Zastanawiasz si? dlaczego nie ro?niesz tak szybko jak by? tego chcia?? Przeczytaj koniecznie i dowiedz si? jak to zmieni?!
Treść rozszerzona

4 powody przez które nie notujesz progresu!
"Eeee, Majk – spójrz na mój program i powiedz mi, co jest ?le, dlaczego nie robie post?pów?"

Cho? mo?e to nie jest najbardziej popularne pytanie, na pewno jest w pierwszej trójce pyta?, jakie padaj?, podczas gdy jestem na si?owni.

Chodzi o to, ?e bardzo ci??ko patrze? na jeden program i powiedzie?, dlaczego kto? nie idzie do przodu, nie notuje progresu - poniewa? cz?sto to miesi?ce lub nawet lata z?ych treningów powoduj? to.

Np. pomy?l o swoim samochodzie.
Jedziesz sobie i pewnego pieknego dnia – yeb – i stan?? na ?rodku drogi.
Co robisz?
Analizujesz tylko ten jeden dzie? – co mog?o si? przyczyni? do zepsucia auta tylko w tym dniu?

Oczywi?cie, ?e nie.
To wina ostatnich tygodni lub miesi?cy,
ba
nawet lat.
Ale nasta? ten jeden dzie? i twoja bryka powiedzia?a w ko?cu ’do??’.

Twoje cia?o i samochód s? bardziej podobne, ni? my?lisz.
Oto cztery powody, przez które mo?esz nie robi? progresu i kilka kroków, jakie mo?na zastosowa?, aby wróci? na ‘drog? do sukcesu’.


1.Zbyt cz?sto zmieniasz programy treningowe!Powiedz mi, czy brzmi to znajomo:
Czytasz wywiad z panem Olimpia w nowym MD.
Zdajesz sobie spraw? ze jednak jeste? z ma?y – wiec mo?e by skorzysta? z jego planu na mas?.
Wiec kupujesz kilka suplementów swojej ulubionej firmy XYZ (wpisz, co chcesz),
Zapodajesz plan ‘miszcza’ i jedziesz.
Mija miesi?c,waga zaczyna i?? do przodu, – ale znowu kupujesz kolejny raz MD i widzisz kolejny ?wietny artyku? – tym razem specjalisty od fitness.
I co?
Postanawiasz zmienic strategie.
Do tego wiesz, ?e laski wcale nie lubi? br?zu – laski lubi? 6-cio paki u facetów.
Norbi mo?e i lubi br?z – ale nie laski!

Wiec rezygnujesz z planu na mas? – teraz robisz rze?b?!

Wi?c mija kolejny miesi?c, w?a?nie pozby?e? si? tych 3-4kilogramów, które doda?e? miesi?c wcze?niej.
I co?
I mo?e, gdy wstaniesz rano,po toalecie,mo?e, gdy b?dzie idealne ?wiat?o zobaczysz te zarysy górnych mi?sni brzucha – ale nadal to nie to!

Tym razem postanawiasz zdoby? wi?cej si?y – bo wiadomo:
Si?a podstawa masy!

Wiec wertujesz swoja ulubiona gazet? w poszukiwaniu najlepszego planu na si??……………

Rozumiesz, o czym pisze?

?yjemy w czasach zdominowanych przez potrzeb? natychmiastowej gratyfikacji. Ka?dy chce osi?gn?? swoje cele tu i teraz.
Ale nie mo?na mie? wszystkiego na raz!
Dlatego musimy mie? krótko i d?ugoterminowe cele.

Je?li powa?nie my?lisz o ‘si?owni’ musisz opracowa? program koncentruj?cy si? na celu d?ugoterminowym,
ale:
pe?en po?rednich celów, który pomagaj? zmotywowa? po drodze.


Zapisz ‘gdzie chcesz by?’ za rok od dzisiaj.
Np.
Czy chcesz wa?y? te 10 kilogramów wi?cej?
Czy mo?e pozby? si? 10kg t?uszczu?
Czy mo?e doda? 50 kg w przysiadzie albo w WL?

Co musisz zrobi?, w perspektywie krótko terminowych celów, aby osi?gn?? swój cel d?ugoterminowy?

Je?li chcesz doda? 50 kg w przysiadzie, musisz znale?? program, który pomo?e Ci w tym,
a jednocze?nie daj?c Ci jakie? wyniki w ci?gu miesi?ca lub dwóch,
np.jak pi?? kg w przysiadzie w ci?gu najbli?szych 30 dni.
Pozniej kolejne 2 czy 3 w ci?gu kolejnych 4-6tygoni.
Itd.

Oczywi?cie to tylko pi?? kg, ale pop tym okresie 30dni wiesz, ?e jeste? na najlepszej drodze do Twojego celu!


2. Masz zbyt wiele priorytetówZa?ó?my, ?e zdecydowali?my si?, ?e # 1 celem jest sta? si? silniejszym.

Gratulacje.
Wi?c przeczyta?e? wszystko, co mo?e pomóc Ci zwi?kszy? si?? - trening Westside, i 5x5, i 5-3-1, i 3x3,  i pewnie wszystko pomi?dzy te?.

Wi?c zaczynasz realizowa? swój cel, nie mog?c zdecydowa? si? na ten jeden jedyny program - ??cz?c to wszystko ze sob? i powstaje kogiel-mogiel sk?adaj?cy si? z 20kilku programów treningowych.
I znowu zamiast jednego okre?lonego celu b?dziesz realizowa? kilka: i szybko??, i si??, i kilka specjalizacji na raz,do tego mas?, i moc wszystkie w tym samym czasie!

W gruncie rzeczy pocz?tkuj?cy to pocz?tkuj?cy – takie podej?cie mo?e zadzia?a?.
Ba
Nawet ?rednio-zaawansowani mog? ‘co?’ wyci?gn?? z tego przez krótki okres czasu.
.....ale któtki!

Ale Im dalej w las tym wi?cej drzew.

Im bardziej zaawansowany si? stajesz – tym bardziej musisz skupi? si? na tym jednym konkretnym mikrocyklu.Podczas pisania/szukania kolejnego programu, skup si? na jednym g?ównym celu, i ew. jednym celu dodatkowym.

I pami?taj, ?e jeden program to jest jeden program!
Nie mo?na dopasowa? ka?dego ?wiczenia, ka?dej metody w jednym programie.


3.Gdzie kucharek 6 tam nie ma co je??.Je?li chodzi o trening, musisz zrozumie?, ?e ka?dy ma swoje zdanie o tym, jak powinna wygl?da? technika, co jest dla Ciebie najlepsze, ile musisz zrobi? powtórze?, ile serii,itp.
Cz?sto da si? s?ysze?:
"Musisz pracowa? nad X."
"Dlaczego nie robisz wi?cej Y?"
"Je?li zrobisz Z b?dziesz wygl?da? jak ja."
Itd.

S?uchanie wszystkich dooko?a pozostawi Cie w chaosie przez reszt? Twojej ‘kariery’.
Zamiast tego s?uchaj jednej lub dwóch osób, które szanujesz i staraj si? pozna? ich filozofi?.
Jest wiele rzeczy do nauki i chciej nauczy? si? od nich jak najwi?cej!
Oczywiscie tylko wtedy jesli wiedz? o czym mówi? - a Ty b?dziesz wiedzia? ?e oni wiedz?, wtedy kiedy bedzie robi? progres!.

Ale niech to nie b?dzie jaki? Zenek o takim samym sta?u jak Ty,co ogl?dn?? kilka filmów na YT.

Je?li masz dost?p do trenera,je?li widzisz, ?e jego podopieczni maj? jakie? osi?gni?cia (czyt. realizuj? swoje cele) czasami nawet lepiej zap?aci? za te kilka godzin i niech trener poka?e Ci jak poprawnie wykona? dane ?wiczenia w danym cyklu.
By? mo?e b?dzie to starszy kolega,by? mo?e brat czy nawet ojciec.
Wa?ne aby? mu ufa? i mia? pewno??, ?e ten cz?owiek wie, o czym mówi.Po okre?leniu g?ównego celu, znale?? trenera lub instruktora, którego metodom mo?na.
Tak, aby dok?adnie Ci wyt?umaczy?, dlaczego masz robi? tak a nie inaczej.
Pami?taj te?, ?e ?aden trener nie jest nieomylny, ale ka?dy na pocz?tku potrzebuje kogo? – bardziej do?wiadczonego – kto go poprowadzi ‘za r?czk?’ przez te pierwsze miesi?ce na sali treningowej.

Ka?dy z nas widzia? pewnie nie raz masochistów – czy to nierobi?cych rozgrzewki,czy to trac?cych jedynki robi?c wyciskanie na poziomej, czy to lec?cych ze sztanga do ty?u podczas robienia przysiadów.
Itp.
Po pierwsze g?upota
Po drugie wielkie ego
Po trzecie brak techniki
=
To mo?e si? sko?czy? ?le.

Wi?c lepiej na pocz?tku swoje wielkie ego schowa? do kieszeni i poprosic kogo? bardziej do?wiadczonego, aby pokaza? Ci jak masz robi? dane ?wiczenie – aby nie zrobi? sobie krzywdy.


4.Braku obiektywizmuCholernie ci??ko my?le? czy ocenia? w?asn? osob? obiektywnie.

Cz?owiek tego nie robi - nie ocenia siebie obiektywnie - bo nie widzi siebie z boku i lubi my?le? o sobie,?e jest m?dry,ze to on ma racje - co obiektywne nie jest.
Ty znasz siebie, ale Twoje zdanie o sobie jest mega subiektywne! - jak ka?dego,tak?e Twoje zdanie na swój temat,to normalne,tak ma zdecydowana wi?kszo?? ludzi
Ogólnie to ?wiat jest subiektywny.
?eby obiektywnie oceni? to trzeba by jednocze?nie zna? co? dog??bnie,widzie? to z boku oraz zdawa? sobie sprawe z istnienia pewnych schematów,jak chocia?by ten o ocenianiu z góry.

Je?eli chodzi o Twoja technik?:
Myslisz ?e jest idealna?
Nie ma nic do poprawy?
Wiesz wszystko?
Robisz idealnie?
A nawet, je?li – to czy nie mo?na robi? jeszcze bardziej efektywnie?

A mo?e to nie technika – ale np. Twoja s?aba grupa mi??niowa?
Wydaje Ci si? ze jeste? ‘proporcjonalnie’ zbudowany – bo Ty widzisz to, co chcesz widzie?.
Mo?e w ‘realnym’ ?wiecie, jak? partia odstaje od reszty.

Nie bez powodu niektórzy z najlepszych trenerów na ?wiecie p?ac? innym za napisanie programów czy ocen? ich techniki dla nich.

Je?li powa?nie my?lisz o tym hobby,musisz szuka? mentora lub trenera, który Ci pomo?e.
Nie wa?ne czy Twoim celem jest uzyskanie szczup?ej sylwetki, wzrost si?y, wi?ksza masa ->jest kto? tam bardziej kompetentny i który bardziej obiektywne oceni Ciebie.

To jedna prosta wskazówka, która mo?e wprowadzi? du?e zmienny w Twoim treningu.
Zrób to!Znajd? trenera lub partnera treningowego, który uczciwie i by? mo?e krytycznie oceni I Ciebie i Twoja technik? podczas wykonywania ?wicze?.

Je?li masz pieni?dze, trener jest najlepsza opcj?.
Nie ma lepszego sposobu na ?ledzenie post?pów, ni? pracz z osobistym trenerem.

Je?eli trener to nie to – nie masz kasy,wstydzisz si? czy jaki inny powód – musisz znale?? inny sposób do obiektywnej oceny siebie.
Np.do?wiadczonego ‘partnera’ treningowego.
Ale to ?atwiej powiedzie? ni? zrobi?.
Czym kumpel ró?ni si? od Ciebie?
Pewnie niczym – powie Ci to, co chcesz us?ysze?.

Wi?c je?li znajdziesz jakiego? dobrego i mówi?cego prawd? – a nie tylko to, co chcesz us?ysze? -> trenuj z nim zawsze!


Podsumowanie:

Nikt nie lubi, gdy od d?u?szego czasu nie notujemy progresu,gdy od d?u?szego czasu stoimy  miejscu.
Nie wa?ne czy to si?a w WL, czy w przysiadzie – czy mo?e wzrost masy.

Je?eli takie cos Ci si? przydarzy?o - wypróbuj jeden (a mo?e wszystkie) z powy?szych wskazówek.
Masz praktycznie (wirtualnie) zagwarantowane, ?e dowiesz si?, co by?o nie tak i wprowadzaj?c te kilka zmian, wrócisz na w?a?ciwy tor.


'Wolne' t?umaczenie wykonane przez u?ytkownika BF Solaros na podstawie:
"4 Reasons Why You're Not Making Progress" by Mike Robertson
?ród?o www.body-factory.pl


:-)