Regulamin X Powiatowych Zawodów Power
Dodane przez krzysiek dnia Marzec 01 2017 19:49:53


REGULAMIN X POWIATOWYCH ZAWODÓW ‘POWER’

GRUBNO 2017


1. CEL ZAWODÓW
Popularyzacja dyscyplin si³owych oraz aktywno¶ci ruchowej w¶ród m³odzie¿y powiatu che³miñskiego
Integracja ¶rodowisk sportowych oraz organizacji zajmuj±cych siê kultur± fizyczn±.
Wy³onienie najlepszych zawodników.

2. ORGANIZATORZY
ZS CKP w Grubnie
Instruktor sportu o specjalno¶ci kulturystyka, nauczyciel jêzyka angielskiego Krzysztof Jaruszewski

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Termin: 6 kwietnia 2017 o godzinie 9:50
Miejsce: sala gimnastyczna ZS CKP w Grubnie
Wa¿enie zawodników: 6 kwietnia 2017 o godzinie 9:30

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do udzia³u w zawodach dopuszczeni zostan± zawodnicy szko³y ¶redniej, którzy posiadaj± aktualne za¶wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do udzia³u w tego typu zawodach.

W przypadku jego braku musz±:
- osoby pe³noletnie – z³o¿yæ pisemne o¶wiadczenie, ¿e ponosz± pe³n± odpowiedzialno¶æ
tytu³em wypadku w czasie zawodów.
- osoby niepe³noletnie – z³o¿yæ pisemn± zgodê rodziców b±d¼ opiekuna, na udzia³ w
zawodach.

W zawodach mog± braæ udzia³ wy³±cznie amatorzy tzn. zawodnicy, którzy nie byli klasyfikowani w zawodach z udzia³em zawodowców.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno¶ci prawnej za udzia³ w zawodach osób chorych i wynikaj±ce z tego wypadki, oraz skutki wypadków podczas zawodów i odszkodowania z tym zwi±zane.

5. WY£ONIENIE ZWYCIÊZCY ORAZ SPOSÓB RYWALIZACJI
Zwyciêzc± zawodów zostaje uczeñ, który wykona najwiêksz± ilo¶æ poprawnych powtórzeñ wyciskania sztangi le¿±c.

W trakcie wykonywania powtórzeñ stopy zawodnika musza ca³y czas dotykaæ pod³ogi, gryf sztangi podczas opuszczania musi dotkn±æ klatki piersiowej nastêpnie nastêpuje wypchniêcie ciê¿aru a¿ do pe³nego wyprostu ramion w stawach ³okciowych. Sêdzia zalicza ruch, gdy sztanga znieruchomieje na wyprostowanych ramionach. Wykonanie ruchu powrotnego przed zaliczeniem go przez sêdziego nie bêdzie zaliczone, jako poprawne (wówczas sêdzia powtarza liczbê zaliczonych do tej pory ruchów i tak do nastêpnego poprawnego ruchu)
Po³o¿enie sztangi na klatce piersiowej powoduje zakoñczenie próby z uzyskanym do tej pory wynikiem. Nie wolno odbijaæ gryfu od klatki piersiowej.
Z³amanie jednej z powy¿szych zasad skutkuje nie zaliczeniem powtórzenia.

Uczniowie bêd± wyciskali swoj± wagê wg. nastêpuj±cego schematu: osoby wa¿±ce od 67,6 kg - 72,5 kg wyciskaj± wagê 70kg, osoby wa¿±ce 72,6kg - 77,5 kg wyciskaj± wagê 75 kg itd.

6. KOMISJA SÊDZIOWSKA:
W sk³ad komisji sêdziowskie wchodzi organizator zawodów oraz jeden z opiekunów uczniów wybierany w dniu zawodów.

7. NAGRODY:
Organizator przewidzia³ dyplomy dla wszystkich uczestników zawodów, medale oraz drobne nagrody dla trójki najlepszych zawodników.

8. ZG£OSZENIA I INFORMACJE:
Zg³oszenia bêd± przyjmowanie do dnia 1.04.2017 r.
Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Praktycznego, 86-212 Grubno
e-mail: k.jaruszewski@wp.pl


9. POSTANOWIENIA KOÑCOWE:
Wszystkie sprawy sporne i nieujête w regulaminie rozstrzyga sêdzia g³ówny i organizator.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno¶ci za ewentualne wypadki i kradzie¿e zaistnia³e w czasie trwania imprezy.

Wszyscy zawodnicy startuj±cy w zawodach, startuj± na w³asn± odpowiedzialno¶æ i nie bêd± wnosiæ ¿adnych roszczeñ w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeñ losowych podczas trwania imprezy.

Wszyscy zawodnicy zobowi±zani s± do zapoznania siê z regulaminem i do jego przestrzegania.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.Organizator zawodów
Nauczyciel jêzyka angielskiego i instruktor sportów si³owych
Krzysztof Jaruszewski