VI Mistrzostwa Szko?y W Podci?ganiu Na Dr??ku
Dodane przez krzysiek dnia Listopad 24 2016 13:10:31
23 listopada 2016 roku na sali gimnastycznej w Zespo?u Szkó? CKP w Grubnie odby?y si? VI Mistrzostwa Szko?y w Podci?ganiu na Dr??ku.

W tym roku uda?o mi si? pozyska? szczególnie du?o nagród od wielu sponsorów. Jak co roku g?ówym sponsorem imprezy by?a Si?ownia Polar-Fit Che?mno, która ufundowa?a karnety wst?pu na si?owni?, Hurtownia Sportowa PAAK ufundowa?a pi?kne puchary i plecaki dla najlepszych zawodników, sklep sportowy Freak-shop ufundowa? zestaw witamin i bidony dla wszystkich startuj?cych, u?ytkownicy forum sportowego Body-Factory ufundowali zestawy batonów bia?kowych, energetycznych, bielizn? termoaktywn? itp dla zawodników, SFD Spó?ka Akcyjna ufundowa?a zestawy próbek suplementów, koszulk?, shakery itp dla startuj?cych w zawodach.
Wszystkie nagrody mo?na obejrze? na poni?szych zdj?ciach - serdecznie dzi?kuj? za tak hojne, bezinteresowne wsparcie zawodów!

W tym roku do zawodów zg?osi?o si? 10 zawodników: 7 uczniów Zespo?u Szkó? CKP w Grubnie (Pawe? Lisewski, Marek Bielski, Przemys?aw Obo?ski, Rados?aw Furtak, Dawid Caca?owski, Rados?aw G?siewski, Kacper Liberacki), 2 uczniów z Zespo?u Szkó? Ogólnokszta?c?cych Nr 1 w Che?mnie (Filip Zacharek, Rafa? ?wikli?ski) oraz jeden reprezentant Zespo?u Szkó? Nr 2 w Che?mnie (Dawid Syrowski)

Zawody s?dziowa? organizator zawodów pan Krzysztof Jaruszewski wspólnie z pani? Malwin? J?drychowsk? (w?a?cicielk? si?owni Polar-Fit Che?mno) i panem Patrykiem Grzeszczakiem (nauczycielem z ZSO nr 1).Zadaniem startuj?cych by?o wykonanie jak najwi?kszej ilo?ci poprawnych poci?gni?? na dr??ku. Rodzaj chwytu d?oni (nachwyt lub podchwyt) by? dowolny. Powtórzenie by?o zaliczone, gdy zawodnik podci?gn?? si? na dr??ku do minimum wysoko?ci brody a nast?pnie opu?ci? do pe?nego wyprostu ramion.
W zwi?zku z tym, i? kilku zawodników rozchorowa?o si? przed zawodami postanowi?em zaprosi? do rywalizacji p?e? pi?kn?. Trzy panie z naszej szko?y (Aneta, Oliwia i Angelika) mia?y mo?liwo?? sprawdzi? swoje si?y przy niesamowitym dopingu licznie zgromadzonej publiczno?ci. Panie da?y z siebie wszystko i ostatecznie wykona?y w sumie 6 powtórze? ;-)
Wszyscy zawodnicy prezentowali bardzo wysoki poziom. Wszyscy zawodnicy poprawili swoje rezultaty z poprzednich zawodów. Po zaci?tej walce ostatecznie mistrzem tegorocznych zawodów zosta? Rafa? ?wikli?ski z ZSO nr 1 w Che?mnie z wynikiem 28 powtórze?. Na drugim miejscu uplasowa? si? zesz?oroczny mistrz Przemys?aw Obo?ski  z ZS CKP w Grubnie z wynikiem 27 powtórze? natomiast trzecie miejsce zaj?? Filip Zacharek z ZSO nr 1 w Che?mnie

Ostateczna klasyfikacja wygl?da nast?puj?co:
I miejsce Rafa? ?wikli?ski ZSO (28 powtórze?)
II miejsce Przemys?aw Obo?ski ZS CKP (27 powtórze?)
III miejsce Filip Zacharek (20 powtórze?)
IV miejsce Rados?aw Furtak,  Dawid Caca?owski, Karol Liberacki, Dawid Syrowski (16 powtórze?)
V miejsce Marek Bielski (15 powtórze?)
VI miejse Pawe? Lisewski (12 powtórze?)
VII miejsce Rados?aw G?siewski (1 powtórzenie)
Wielkie podzi?kowania nale?? si? moim uczniom bez pomocy których nie poradzi?bym sobie z organizacj? tych zawodów, czyli Angelice i Agnieszce (hostessy), Marcinowi, Kacprowi, Wojtkowi (ekipa techniczna) oraz ?ukaszowi (zdj?cia)  - to Wasza zas?uga za zawody przebieg?y sprawnie i bezproblemowo!
Gratuluj? wszystkim startuj?cym! Niesamowicie si? ciesz?, ?e z roku na rok Wasza forma ro?nie i wida? efekty Waszej ci??kiej pracy!
Naszym sponsorom kolejny raz gor?co dzi?kuj? za wspania?e nagrody!

Relacja prasowe:

"Czas Che?mna" oraz "Gazeta Pomorska"Do zobaczenia w przysz?ym roku!
Pozdrawiam
Organizator zawodów
Krzysztof Jaruszewski