IX Powiatowe Zawody Power 2016
Dodane przez krzysiek dnia Marzec 16 2016 21:10:50


IX POWIATOWE ZAWODY "POWER" 2016
16 marca 2016 roku  po raz dziewi?ty najsilniejsza m?odzie? Powiatu Che?mi?skiego rywalizowa?a w Zespole Szkó? Centrum Kszta?cenia Praktycznego w Grubnie podczas IX Powiatowych Zawodów "Power" 2016.
Dzi?ki hojno?ci sponsorów uda?o mi si? nagrodzi? wszystkich startuj?cych bardzo atrakcyjnymi nagrodami!
Sponsorami tegorocznych zawodów byli:
- Si?ownia Polar-Fit Che?mno, która ufundowa?a karnety wst?pu na si?ownie dla najlepszych zawodników
- Firma Fitness Authority, która ufundowa?a olbrzymie zestawy próbek swoich produktów dla wszystkich uczestników zawodów
- Organizator zawodów który unfundowa? puchary i dyplomy dla zawodników

Rywalizacja podczas zawodów "Power" polega na wielokrotnym wyciskaniu wagi swojego cia?a, wi?c zgodnie z regulaminem podczas weryfikacji przed zawodami wszyscy startuj?cy zostali dok?adnie zwa?eni.
Po oficjalnym przywitaniu przez organizatora, przedstawieniu zawodników oraz s?dziów zawodów (Pana Marcina Pióro w?a?ciciela si?owni Polar-Fit Che?mno oraz Pana Patryka Grzeszczaka nauczyciela WF w ZSO nr 1) rozpocz??a si? rywalizacja.
W tym roku wyj?tkowo uda?o si? zako?czy? zawody bez konieczno?ci rozgrywania dogrywki. Najwi?cej poprawnych powtórze? wykona? Dawid Syrowski (24) i tym samym zosta? on zwyci?zc? IX Powiatowych Zawodów Power 2016.Ostateczna klasyfikacja wygl?da nast?puj?co:
1. Dawid Syrowski (ZS nr 2) - 24 powtórzenia
2. Filip Zacharek (ZSO nr 1) - 21 powtórze?
3. Maciej Recki (ZS CKP Grubno) - 19 powtórze?
4. Zbyszko Dekowski (ZSO nr 1) - 16 powtórze?
5. Rafa? ?wikli?ski (ZSO nr 1) - 15 powtórze?
6. Szymon Marchlewski (ZS CKP Grubno) - 15 powtórze?
7. Jarek Jankowski (ZS nr 2) - 14 powtórze?
8. Bielski Marek (ZS CKP Grubno) - 5 powtórze?


Galeria zdj??

Film z zawodów:
Relacje prasowe:

Serdecznie dziekuj? ca?ej klasie III TH a w szczególno?ci mojej 'ekipie pomocniczej' bez której zawody nie przebiega?by p?ynnie, sprawnie i bez zak?óce? - dzi?kuj? Karolinie (zdj?cia i filmy), Agacie i Edziowi (hostessy, nadzór nad dokumentacj?), Dawidowi (nag?o?nienie), Wojtkowi, Przemkowi i Micha?owi (asekuracja zawodników.

Gratuluj? wszystkim osi?gni?tych wyników, dzi?kuj? za udzia? w zawodach i mam nadziej?, ?e spotkamy si? za rok na X Powiatowych Zawodach "Power" 2017!


Pozdrawiam
Organizator zawodów
Krzysztof Jaruszewski
:-)