Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Kreatyna - królowa suplementów!

Od¿ywianie i suplementacjaPierwszych wzmianek o kreatynie nale¿y szukaæ w XIX wieku, kiedy to w 1832 roku francuski chemik Chevreul odkry³ now± substancjê w miêsie i nazwa³ j± kreatyn± (z greckiego „kreas” – miêso). Jednak dopiero na pocz±tku lat dziewiêædziesi±tych XX wieku zaczê³o byæ g³o¶no o kreatynie w sporcie. Badania kliniczne wykaza³y, ¿e kreatyna znacz±co zwiêksza si³e oraz wytrzyma³o¶æ.


Stopniowo popularno¶æ kreatyny ros³a. Obecnie jest ona jednym z najczê¶ciej u¿ywanych suplementów stosowanych w kulturystyce. Jest substancj± podobn± do bia³ek, zbudowan± z trzech aminokwasów: metioniny, argininy oraz glicyny. Niewielkie ilo¶ci kreatyny przechowywane s± w komórkach miê¶niowych, a jej rola sprowadza siê do wytwarzania i przenoszenia adenozynotrójfosforanu (ATP) tzw. g³ównej cz±steczki odpowiedzialnej za produkcjê energii.

Ju¿ po kilku dniach stosowania kreatyny, miê¶nie staj± siê wiêksze i bardziej "napompowane" - jest to efekt zwiêkszenia ilo¶ci kreatyny w miê¶niu o oko³o 50%. Dochodzi wtedy do szeregu reakcji, które powoduj±, i¿ komórki miê¶niowe wch³aniaj± wiêcej wody. Zwiêkszona objêto¶æ komórki wywo³uje napiêcie wewn±trzkomórkowe, a organizm odbiera to jako sygna³ anaboliczny - tym samym pobudza miê¶nie do przyrostu masy oraz si³y. Efekt stosowania kreatyny to natychmiastowa poprawa wydolno¶ci organizmu, dziêki której d³u¿sze, intensywniejsze treningi przy¶pieszaj± budowanie miê¶ni oraz przyczyni± siê do zmniejszenia ilo¶ci tkanki t³uszczowej.


Dziêki wytrwa³ej pracy naukowców w celu udoskonalenia kreatyny powsta³o kilka jej form:

•    Monohydrat
To najbardziej popularna, najtañsza forma kreatyny. Wystêpuje zarówno w postaci proszku jak i kapsu³ek, a charakteryzuje siê do¶æ du¿± retencj± wody, a co za tym idzie wzrostem masy cia³a. Standardowo dawkuje siê j± w dawkach oko³o 5-10gr dziennie, podzielonych na dwie porcje.

•    Jab³czan (Tri-Creatine Malate)
Jab³czan kreatyny, to substancja powstaj±ca w wyniku reakcji kreatyny z kwasem jab³kowym, który jest naturaln± substancj± po¶rednicz±c± bior±c± udzia³ w cyklu Krebsa, co oznacza, ¿e odgrywa kluczow± rolê w procesie produkcji energii w organizmie. W porównaniu do tradycyjnego monohydratu, jab³czan kreatyny cechuje siê wy¿sz± przyswajalno¶ci±, stabilno¶ci± i anaboliczn± efektywno¶ci±. Jest tak¿e lepiej rozpuszczalny w wodzie, co oznacza du¿o szybsze wch³oniêcie do krwiobiegu i b³yskawiczny transport do komórek miê¶ni, a w konsekwencji znacznie wiêkszy przyrost masy miê¶niowej. Standardowe dawkowanie równie¿ waha siê w granicach 5-10gr dziennie w dwóch dawkach dzielonych. Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e retencja wody jest tu nieco ni¿sza.

•    Cytrynian (Creatine Citrate)
Cytrynian kreatyny - to unikalne po³±czenie kreatyny z po¶rednikami cyklu Krebsa (w celu podniesienia rozpuszczalno¶ci i przyswajalno¶ci biologicznej moleku³y kreatyny). Cytrynian kreatyny znacznie wydajniej przemienia siê w postaæ aktywn± - fosfokreatynê, poniewa¿ cz±steczki cytrynianu dostarczaj± atomów wodoru (równowa¿ników redukuj±cych) do ³añcucha oddechowego, co wzmaga wytwarzanie, fosfokreatyny. Dawkowanie nie odbiega od poprzednich zwi±zków, retencja wody na poziomie jab³czanu.

•    Creatine Ethyl Ester
Jest obecnie najbardziej zawansowana formu³± kreatyny. Proces estryfikacji pozwoli³ na maksymalne zwiêkszenie stabilno¶ci kreatyny w kwa¶nym ¶rodowisku soku ¿o³±dkowego, dziêki czemu znaczna ilo¶æ przyjêtej kreatyny dostaje siê do krwiobiegu w niezmienionej formie i nie ulega przemianie do nieaktywnej kreatyniny. Ponadto ester etylowy kreatyny posiada du¿± wiêksza rozpuszczalno¶æ w ¶rodowisku lipidowym ni¿ monohydrat kreatyny, co bezpo¶rednio wp³ywa na znacznie wydajniejszy transport kreatyny przez b³onê komórkow± do wnêtrza komórki miê¶niowej. Efektem globalnym jest du¿o lepsze wykorzystanie przyjêtej kreatyny, mo¿liwo¶æ stanowienia mniejszych dawek substancji czynnej oraz ca³kowicie zahamowanie gromadzenia wody podskórnej w trakcie stosowania cyklu kreatynowego. Dawkowanie: 8-10gr dziennie, w dawkach dzielonych.

•    Kre-Alkalyn
To najnowsze dziecko producentów od¿ywek kreatynowych. W terminologii fachowej, jego unikalno¶æ wi±¿e siê ze znacznie wiêksz± biodostêpno¶ci±: Naukowcy zaobserwowali, ¿e za przemianê kreatyny w kreatyninê odpowiadaj± jony wodoru (H+). Im wiêcej tych jonów pozostaje w mieszaninie z cz±steczkami wody (H20), tym wiêksza kwasowo¶æ roztworu, czyli ni¿sze jego pH, bo kwasowo¶æ ¶rodowiska mierzona jest ujemnym logarytmem stê¿enia wodorów. Poniewa¿ fundamentalne prawa przyrody nakazuj± ka¿demu ¶rodowisku d±¿yæ do stanu równowagi, dlatego te¿ roztwory wodne d±¿± do zrównowa¿enia proporcji pomiêdzy jonami H+ i cz±steczkami H20. I tak, w przypadku wysokiego zakwaszenia, czyli nadmiaru H+, cz±steczki H20 pobierane s± przez roztwór ze wszystkich, znajduj±cych siê w nim ¼róde³.
Takim ¼ród³em mo¿e byæ kreatyna, je¿eli akurat znajdzie siê w roztworze.
Sposoby zabezpieczenia kreatyny przed przemian± do kreatyniny polegaj± albo na zabezpieczeniu jej koñców wi±zaniami z innymi substancjami, jak np. w jab³czanach albo zmieszaniu jej z alkaliami - zwi±zkami usuwaj±cymi ze ¶rodowiska jony wodoru.
Krótko mówi±c jest to zwi±zek, który nie ulega przemianie w nieaktywn± kreatyninê, dziêki czemu jest w ca³o¶ci wykorzystywany przez organizm. Zalecane dawkowanie to oko³o 6gr dziennie.

Na koniec s³ów kilka o tak zwanych, ‘stackach kreatynowych’

Stack, czyli zestaw, to po prostu suplement, w którym po³±czono wiele ró¿nych zwi±zków kreatyny, w celu zmaksymalizowania ich dzia³ania. Dodatkowo wzbogacone s± o ró¿nego rodzaju dodatki – glutaminê, ¶rodki wzmagaj±ce przemiany azotowe, neuromobilizatory, transportery kreatyny itp.


Tomasz Bobrowski o kreatynie oraz audiobook po¶wiêcony kreatynie:Zestawienie kilku wybranych form kreatynowych dostêpnych na naszym rynku (¿ród³o to czasopisma: Fitness Authority oraz SDW)
:Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski


Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.05
4,616,124 Unikalnych wizyt