Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Kreatyna - królowa suplementów!

Od?ywianie i suplementacjaPierwszych wzmianek o kreatynie nale?y szuka? w XIX wieku, kiedy to w 1832 roku francuski chemik Chevreul odkry? now? substancj? w mi?sie i nazwa? j? kreatyn? (z greckiego „kreas” – mi?so). Jednak dopiero na pocz?tku lat dziewi??dziesi?tych XX wieku zacz??o by? g?o?no o kreatynie w sporcie. Badania kliniczne wykaza?y, ?e kreatyna znacz?co zwi?ksza si?e oraz wytrzyma?o??.


Stopniowo popularno?? kreatyny ros?a. Obecnie jest ona jednym z najcz??ciej u?ywanych suplementów stosowanych w kulturystyce. Jest substancj? podobn? do bia?ek, zbudowan? z trzech aminokwasów: metioniny, argininy oraz glicyny. Niewielkie ilo?ci kreatyny przechowywane s? w komórkach mi??niowych, a jej rola sprowadza si? do wytwarzania i przenoszenia adenozynotrójfosforanu (ATP) tzw. g?ównej cz?steczki odpowiedzialnej za produkcj? energii.

Ju? po kilku dniach stosowania kreatyny, mi??nie staj? si? wi?ksze i bardziej "napompowane" - jest to efekt zwi?kszenia ilo?ci kreatyny w mi??niu o oko?o 50%. Dochodzi wtedy do szeregu reakcji, które powoduj?, i? komórki mi??niowe wch?aniaj? wi?cej wody. Zwi?kszona obj?to?? komórki wywo?uje napi?cie wewn?trzkomórkowe, a organizm odbiera to jako sygna? anaboliczny - tym samym pobudza mi??nie do przyrostu masy oraz si?y. Efekt stosowania kreatyny to natychmiastowa poprawa wydolno?ci organizmu, dzi?ki której d?u?sze, intensywniejsze treningi przy?pieszaj? budowanie mi??ni oraz przyczyni? si? do zmniejszenia ilo?ci tkanki t?uszczowej.


Dzi?ki wytrwa?ej pracy naukowców w celu udoskonalenia kreatyny powsta?o kilka jej form:

•    Monohydrat
To najbardziej popularna, najta?sza forma kreatyny. Wyst?puje zarówno w postaci proszku jak i kapsu?ek, a charakteryzuje si? do?? du?? retencj? wody, a co za tym idzie wzrostem masy cia?a. Standardowo dawkuje si? j? w dawkach oko?o 5-10gr dziennie, podzielonych na dwie porcje.

•    Jab?czan (Tri-Creatine Malate)
Jab?czan kreatyny, to substancja powstaj?ca w wyniku reakcji kreatyny z kwasem jab?kowym, który jest naturaln? substancj? po?rednicz?c? bior?c? udzia? w cyklu Krebsa, co oznacza, ?e odgrywa kluczow? rol? w procesie produkcji energii w organizmie. W porównaniu do tradycyjnego monohydratu, jab?czan kreatyny cechuje si? wy?sz? przyswajalno?ci?, stabilno?ci? i anaboliczn? efektywno?ci?. Jest tak?e lepiej rozpuszczalny w wodzie, co oznacza du?o szybsze wch?oni?cie do krwiobiegu i b?yskawiczny transport do komórek mi??ni, a w konsekwencji znacznie wi?kszy przyrost masy mi??niowej. Standardowe dawkowanie równie? waha si? w granicach 5-10gr dziennie w dwóch dawkach dzielonych. Warto te? zauwa?y?, ?e retencja wody jest tu nieco ni?sza.

•    Cytrynian (Creatine Citrate)
Cytrynian kreatyny - to unikalne po??czenie kreatyny z po?rednikami cyklu Krebsa (w celu podniesienia rozpuszczalno?ci i przyswajalno?ci biologicznej moleku?y kreatyny). Cytrynian kreatyny znacznie wydajniej przemienia si? w posta? aktywn? - fosfokreatyn?, poniewa? cz?steczki cytrynianu dostarczaj? atomów wodoru (równowa?ników redukuj?cych) do ?a?cucha oddechowego, co wzmaga wytwarzanie, fosfokreatyny. Dawkowanie nie odbiega od poprzednich zwi?zków, retencja wody na poziomie jab?czanu.

•    Creatine Ethyl Ester
Jest obecnie najbardziej zawansowana formu?? kreatyny. Proces estryfikacji pozwoli? na maksymalne zwi?kszenie stabilno?ci kreatyny w kwa?nym ?rodowisku soku ?o??dkowego, dzi?ki czemu znaczna ilo?? przyj?tej kreatyny dostaje si? do krwiobiegu w niezmienionej formie i nie ulega przemianie do nieaktywnej kreatyniny. Ponadto ester etylowy kreatyny posiada du?? wi?ksza rozpuszczalno?? w ?rodowisku lipidowym ni? monohydrat kreatyny, co bezpo?rednio wp?ywa na znacznie wydajniejszy transport kreatyny przez b?on? komórkow? do wn?trza komórki mi??niowej. Efektem globalnym jest du?o lepsze wykorzystanie przyj?tej kreatyny, mo?liwo?? stanowienia mniejszych dawek substancji czynnej oraz ca?kowicie zahamowanie gromadzenia wody podskórnej w trakcie stosowania cyklu kreatynowego. Dawkowanie: 8-10gr dziennie, w dawkach dzielonych.

•    Kre-Alkalyn
To najnowsze dziecko producentów od?ywek kreatynowych. W terminologii fachowej, jego unikalno?? wi??e si? ze znacznie wi?ksz? biodost?pno?ci?: Naukowcy zaobserwowali, ?e za przemian? kreatyny w kreatynin? odpowiadaj? jony wodoru (H+). Im wi?cej tych jonów pozostaje w mieszaninie z cz?steczkami wody (H20), tym wi?ksza kwasowo?? roztworu, czyli ni?sze jego pH, bo kwasowo?? ?rodowiska mierzona jest ujemnym logarytmem st??enia wodorów. Poniewa? fundamentalne prawa przyrody nakazuj? ka?demu ?rodowisku d??y? do stanu równowagi, dlatego te? roztwory wodne d??? do zrównowa?enia proporcji pomi?dzy jonami H+ i cz?steczkami H20. I tak, w przypadku wysokiego zakwaszenia, czyli nadmiaru H+, cz?steczki H20 pobierane s? przez roztwór ze wszystkich, znajduj?cych si? w nim ?róde?.
Takim ?ród?em mo?e by? kreatyna, je?eli akurat znajdzie si? w roztworze.
Sposoby zabezpieczenia kreatyny przed przemian? do kreatyniny polegaj? albo na zabezpieczeniu jej ko?ców wi?zaniami z innymi substancjami, jak np. w jab?czanach albo zmieszaniu jej z alkaliami - zwi?zkami usuwaj?cymi ze ?rodowiska jony wodoru.
Krótko mówi?c jest to zwi?zek, który nie ulega przemianie w nieaktywn? kreatynin?, dzi?ki czemu jest w ca?o?ci wykorzystywany przez organizm. Zalecane dawkowanie to oko?o 6gr dziennie.

Na koniec s?ów kilka o tak zwanych, ‘stackach kreatynowych’

Stack, czyli zestaw, to po prostu suplement, w którym po??czono wiele ró?nych zwi?zków kreatyny, w celu zmaksymalizowania ich dzia?ania. Dodatkowo wzbogacone s? o ró?nego rodzaju dodatki – glutamin?, ?rodki wzmagaj?ce przemiany azotowe, neuromobilizatory, transportery kreatyny itp.


Tomasz Bobrowski o kreatynie oraz audiobook po?wi?cony kreatynie:Zestawienie kilku wybranych form kreatynowych dost?pnych na naszym rynku (?ród?o to czasopisma: Fitness Authority oraz SDW)
:Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski


Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,733,077 Unikalnych wizyt