Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Nasza szko?a w finale ogólnopolskiego konkursu "Lekcja z SITA"

Mocni.net - ró?no?ci


Pod koniec roku 2011 postanowielm zg?osi? nasz? szko?e do ogólnoplskiego konkursu pt. "Lekcja z SITA". Przygotowa?em specjalny wniosek wraz z uzasadnienim i okaza?o si? ?e mój pomys? tak spodoba? si? organizatorom i? zakwalifikowali oni nasz? szko?e do fina?u!
Finali?ci

Szko?y, które przyst?pi?y do konkursu, oprócz zg?oszenia, przysy?a?y tak?e uzasadnienia, dlaczego to w?a?nie u nich system SITA sprawdzi si? najlepiej w codziennej pracy z uczniami. Pomys?owo?? nauczycieli przesz?a naj?mielsze oczekiwania cz?onków jury. I chodzi nie tylko o tre??, ale tak?e form? niektórych zg?osze?. Tym bardziej, ?e swój pomys? na prac? z urz?dzeniem SITA trzeba by?o zawrze? na jednej stronie komputeropisu!  

Przed met?

Drugi etap konkursu „Lekcja z SIT?” zacznie si? od prezentacji systemu przez pracowników SITA (do 31 marca 2012 r.). Pó?niej szko?y b?d? mia?y jeszcze miesi?c na sporz?dzenie sprawozdania z zaj??, które samodzielnie przeprowadz? w swojej szkole z uczniami.  

Liczy si? pomys?!

Na podstawie tych prac jury wy?oni zwyci?zców konkursu „Lekcja z SITA”. Oceniana b?dzie koncepcja oraz forma sprawozdania, a tak?e pomys?owo?? autorów dotycz?c? mo?liwo?ci wykorzystania sprz?tu SITA i zaanga?owanie ?rodowiska szkolnego w „Lekcj? z SITA”. Wyniki konkursu zostan? podane do wiadomo?ci publicznej do 16 maja 2012 r. Nagrody (po 10 zestawów SITA wraz z wybranymi kursami j?zykowymi) otrzymaj? dwie zwyci?skie szko?y (jedna gimnazjalna i jedna ponadgimnazjalna) oraz zaanga?owani w konkurs nauczyciele z tych szkó?.  

Lista szkó? zakwalifikowanych do drugiego etapu
1. Zespó? Szkó? Ekonomicznych w Kaliszu

2. Zespó? Szkó? Centrum Kszta?cenia Praktycznego Stolno

3. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kluczborku
4. Gimnazjum Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego w ?odzi
5. Gimnazjum Publiczne w D?ugosiodle
6. Gimnazjum nr 5 w Myszkowie
7. Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych w Tomaszowie Mazowieckim
8. Zespó? Szkó? Technicznych w Kolnie
9. Liceum Ogólnokszta?c?ce Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego w ?odzi
10. Gimnazjum im. Lotników Polskich w Suwa?kach
11. Gimnazjum nr 2 we W?oc?awku
12. Zespó? Szkó? nr 1 w Katowicach


?ród?o: http://www.glos.pl/node/3761


Dnia 13 stycznia 2012 roku odby?a si? w naszej szkole prezentacja systemu SITA

Czas Che?mna oraz Nadwi?laninNauczycielem prowadz?cym i opiekunem konkursu w naszej szkole jest p. Krzysztof Jaruszewski.Pozdrawiam
KJ


.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,912,656 Unikalnych wizyt