Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Nasza szko³a w finale ogólnopolskiego konkursu "Lekcja z SITA"

Mocni.net - ró¿no¶ci


Pod koniec roku 2011 postanowielm zg³osiæ nasz± szko³e do ogólnoplskiego konkursu pt. "Lekcja z SITA". Przygotowa³em specjalny wniosek wraz z uzasadnienim i okaza³o siê ¿e mój pomys³ tak spodoba³ siê organizatorom i¿ zakwalifikowali oni nasz± szko³e do fina³u!
Finali¶ci

Szko³y, które przyst±pi³y do konkursu, oprócz zg³oszenia, przysy³a³y tak¿e uzasadnienia, dlaczego to w³a¶nie u nich system SITA sprawdzi siê najlepiej w codziennej pracy z uczniami. Pomys³owo¶æ nauczycieli przesz³a naj¶mielsze oczekiwania cz³onków jury. I chodzi nie tylko o tre¶æ, ale tak¿e formê niektórych zg³oszeñ. Tym bardziej, ¿e swój pomys³ na pracê z urz±dzeniem SITA trzeba by³o zawrzeæ na jednej stronie komputeropisu!  

Przed met±

Drugi etap konkursu „Lekcja z SIT¡” zacznie siê od prezentacji systemu przez pracowników SITA (do 31 marca 2012 r.). Pó¼niej szko³y bêd± mia³y jeszcze miesi±c na sporz±dzenie sprawozdania z zajêæ, które samodzielnie przeprowadz± w swojej szkole z uczniami.  

Liczy siê pomys³!

Na podstawie tych prac jury wy³oni zwyciêzców konkursu „Lekcja z SITA”. Oceniana bêdzie koncepcja oraz forma sprawozdania, a tak¿e pomys³owo¶æ autorów dotycz±c± mo¿liwo¶ci wykorzystania sprzêtu SITA i zaanga¿owanie ¶rodowiska szkolnego w „Lekcjê z SITA”. Wyniki konkursu zostan± podane do wiadomo¶ci publicznej do 16 maja 2012 r. Nagrody (po 10 zestawów SITA wraz z wybranymi kursami jêzykowymi) otrzymaj± dwie zwyciêskie szko³y (jedna gimnazjalna i jedna ponadgimnazjalna) oraz zaanga¿owani w konkurs nauczyciele z tych szkó³.  

Lista szkó³ zakwalifikowanych do drugiego etapu
1. Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Kaliszu

2. Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Praktycznego Stolno

3. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Kluczborku
4. Gimnazjum Zwi±zku Nauczycielstwa Polskiego w £odzi
5. Gimnazjum Publiczne w D³ugosiodle
6. Gimnazjum nr 5 w Myszkowie
7. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Tomaszowie Mazowieckim
8. Zespó³ Szkó³ Technicznych w Kolnie
9. Liceum Ogólnokszta³c±ce Zwi±zku Nauczycielstwa Polskiego w £odzi
10. Gimnazjum im. Lotników Polskich w Suwa³kach
11. Gimnazjum nr 2 we W³oc³awku
12. Zespó³ Szkó³ nr 1 w Katowicach


¬ród³o: http://www.glos.pl/node/3761


Dnia 13 stycznia 2012 roku odby³a siê w naszej szkole prezentacja systemu SITA

Czas Che³mna oraz Nadwi¶laninNauczycielem prowadz±cym i opiekunem konkursu w naszej szkole jest p. Krzysztof Jaruszewski.Pozdrawiam
KJ


.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.04
4,669,793 Unikalnych wizyt