Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Zaproszenie na V Powiatowe Zawody "Power" 2012

Zaproszenie na Powiatowe Zawody 'Power'

Grubno, dnia 2.01.2012Szanowni Pañstwo,

Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Grubnie pragnie zaprosiæ uczniów Pañstwa szko³y do udzia³u w V Powiatowych Zawodach „Power”. Celem zawodów jest propagowanie aktywno¶ci fizycznej, a w szczególno¶ci sportów si³owych w¶ród m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych Powiatu Che³miñskiego.

Zawody „Power” polegaj± na wielokrotnym wyciskaniu wagi swojego cia³a na ³awce poziomej. Zawody odbêd± siê 12 marca 2012 r. o godzinie 11:30 w sali gimnastycznej ZS CKP w Grubnie. Pisemne zg³oszenia nale¿y przes³aæ najpó¼niej do dnia 1.03.2012 drog± elektroniczn± na email: k.jaruszewski@wp.pl lub listownie na adres: Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Praktycznego Grubno, 86-212 Stolno.

Ka¿da szko³a ponadgimnazjalna z Powiatu Che³miñskiego mo¿e zg³osiæ maksymalnie 3 zawodników.

Informacje dotycz±ce poprzednich edycji oraz pe³ny regulamin zawodów mo¿na znale¼æ w zak³adce „Relacje z zawodów”.

Prosimy o przekazanie naszej oferty zainteresowanym nauczycielom, trenerom i uczniom.
Przewidujemy drobne nagrody dla zwyciêzców.

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w zawodach.


Organizator zawodów
Krzysztof Jaruszewski
k.jaruszewski@wp.pl.

Komentarze

#1 | krzysiek dnia stycze 02 2012 19:44:40
YouTube Video
#2 | krzysiek dnia stycze 04 2012 14:13:07
Mi³o mi poinformowaæ wszystkie zainteresowane osoby i¿ sponsorem V Powiatowych Zawodów Power 2012 bêdzie firma Fitness Authority

www.mocni.net/zdjecia/power4/fa.jpg

Smile
#3 | krzysiek dnia luty 23 2012 14:27:25
Dzisiaj dotar³y medale oraz puchary dla najlepszych zawodników

www.mocni.net/zdjecia/power5/1.1.jpg

www.mocni.net/zdjecia/power5/1.2.jpg

www.mocni.net/zdjecia/power5/1.3.jpg

W przysz³ym tygodniu prawdopodobnie dotr± nagrody od sponsora
Smile
#4 | krzysiek dnia luty 28 2012 15:15:11
Na chwile obecn± mam zg³oszenia z nastêpuj±cych szkó³:
ZS nr 2: 3 osoby
LO: 1 osoba
Liceum Katolickie: 1 osoba
ZS Unis³aw: 1 osoba
ZS CKP: 3 osoby
ZS w £asinie: 3 osoby

Czekam na kolejne zg³oszenia
Smile
#5 | krzysiek dnia marzec 09 2012 11:34:17
Nagrody dla zawodników startuj±cych w V Powiatowych Zawodach Power 2012

www.mocni.net/zdjecia/power5/nagrody1.jpg

www.mocni.net/zdjecia/power5/nagrody2.jpg

Serdecznie dziêkujemy firmie FA za ufundowania nagród!!!

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.10
4,616,225 Unikalnych wizyt