Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Trening si³owy w domowych warunkach

Trening si³owy


Nie zawsze mamy mo¿liwo¶æ, aby pój¶æ na si³ownie (brak czasu, pieniêdzy lub po prostu brak si³owni), ale nie oznacza to wcale, i¿ musimy rezygnowaæ ca³kowicie z treningu si³owego. Mo¿emy go wykonaæ w domu o dowolnej porze i praktyczne za darmo!


Wiadomo, ¿e trening w domu nie zast±pi w 100% treningu na si³owni jest on jednak doskona³± alternatyw±, gdy z jakiegokolwiek powodu na si³ownie chodziæ nie mo¿emy lub nie chcemy.

Przygotowa³em dla Was krótki film, na którym prezentujê zestaw podstawowych æwiczeñ praktycznie na wszystkie grupy miê¶niowe. Opu¶ci³em miê¶nie barków, poniewa¿ pracuj± one przy wiêkszo¶ci wykonywanych æwiczeñ oraz miê¶nie brzucha, poniewa¿ tutaj jest sporo mo¿liwo¶ci takich jak A6w, ABS itp..

Jedyny sprzêt, jaki bêdzie potrzebny do treningu to krzes³a, taborety, gryf i dr±¿ek rozporowy (taki do zamontowanie w futrynie drzwi).
Podobny trening mo¿na tak¿e wykonaæ przy u¿yciu ekspandera (film z æwiczeniami tak¿e znajdziecie poni¿ej).

Jak czêsto æwiczyæ?
Osobi¶cie polecam wykonywaæ ten trening 3-4 razy w tygodniu.

Ile æwiczeñ wykonywaæ na dan± grupê miê¶niow±?
Na ka¿d± grupê wybieramy po jednym æwiczeniu, (je¶li czujemy siê na si³ach to na du¿e grupy mo¿emy wykonaæ 2 æwiczenia).

Ile serii wykonywaæ?
Na du¿e grupy (klatka, nogi i plecy) wykonujcie 4-5 serii natomiast na ma³e grupy (biceps, triceps) 3-4 serie zupe³nie wystarcz±. £ydki i brzuch æwiczymy ‘do bólu’

Jak zwiêkszyæ ‘obci±¿enia’/trudno¶æ treningu?
Niestety nie mamy mo¿liwo¶ci stosowania standardowej progresji ciê¿aru (tzn. dok³adania kr±¿ków), wiêc musimy radziæ sobie w inny sposób.
Pierwszym z nich jest tempo wykonywania æwiczeñ – mówi±c krótko ‘im wolniej tym lepiej’, ale oczywi¶cie, co jaki¶ czas dla zaskoczenia organizmu mo¿emy wykonywaæ æwiczenia bardzo dynamicznie. Mo¿emy ³±czyæ tempa tzn. ruch koncentryczny (np. podci±ganie na dr±¿ku) szybko i dynamicznie natomiast ruch ekscentryczny (opuszczanie) bardzo wolno.
Innym sposobem zwiêkszenia trudno¶ci jest u³o¿enia cia³a – na pewno zauwa¿yli¶cie, ¿e na filmie czasami wykonujê to samo æwiczenie, ale z ró¿nym u³o¿eniem nóg, k±tem cia³a.

Pamiêtajcie, aby zawsze poprzedziæ trening odpowiedni± rozgrzewk± i rozci±ganiem miêsni.


¯yczê sukcesów w walce o piêkn± i wysportowan± sylwetkê!


Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof JaruszewskiDodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.02
4,616,203 Unikalnych wizyt