Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Wystêp mojego zespo³u "G³uche jelenie" - Jase³ka 2011

Mocni.net - ró¿no¶ci

Dnia 22 grudnia 2011 roku na sali gimnastycznej ZS CKP w Grubnie odby³y siê szkolne jase³ka.

Zgodnie z kilkuletni± tradycj± na jase³ka zaprezentowa³ siê zespó³ instrumentalny, który w tym roku wykona³ 3 kolêdy: „Jeden dzieñ w roku”, „Pójd¼my wszyscy do stajenki”, „Gdy siê Chrystus rodzi”

W sk³ad zespo³u wesz³o a¿ 8 osób: Miszczak Kamila (skrzypce), Antoszewska And¿elina (skrzypce), Buczkowska Lucyna (flet), K³osowski Jakub (klarnet), Jaruszewski Krzysztof (klarnet), Kubacka Agata (alt), ¦wierkowska Malwina (keyboard), Krupiñski Pawe³ (perkusja).
Serdecznie dziêkujê wszystkim cz³onkom zespo³u za uczestnictwo w próbach, niesamowite zaanga¿owanie i piêkne wykonanie kolêd podczas koncertu.
Szczególne podziêkowania dla absolwentów naszej szko³y Lucyny Buczkowskiej i Paw³a Krupiñskiego!!!
Film z wystêpu:

Po zakoñczeniu jase³ek uczniowie udali siê na wigilie klasowe z wychowawcami (pozdrawiam moj± klasê I TAH i serdecznie dziêkujê za ¿yczenia od uczniów z innych klas!)
Weso³ych ¶wi±t!
Pozdrawiam
Krzysztof Jaruszewski


.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.05
4,669,760 Unikalnych wizyt