Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Rozciaganie statyczne po treningu

FitnessJaki¶ czas temu przygotowa³em artyku³ dotycz±cy æwiczeñ i sposobu rozci±gania siê którego celem by³o zrobienie szpagatu.

Poni¿szy artyku³ równie¿ dotyczy rozci±gania jednak tym razem skupiê siê na rozci±ganiu statycznym szczególnie zalecanym po zakoñczeniu treningu si³owego.
Nale¿y pamiêtaæ, i¿, æwiczenia rozci±gaj±ce miê¶nie s± bardzo istotnym elementem treningu kulturystycznego, który dosyæ czêsto jest zaniedbywany. Rozci±ganie powinno byæ czê¶ci± prawid³owej rozgrzewki, jak równie¿ sposobem wyciszenia organizmu po treningu.

Miêsieñ poddawany ciê¿kiej pracy kurczy siê i naprê¿a. Przy d³ugotrwa³ej pracy robi siê coraz krótszy i sztywniejszy, przez co przeszkadza s±siednim miê¶niom, upo¶ledzaj±c ca³y aparat ruchowy (powstaj± tzw. przykurcze itp.). Mo¿e to doprowadziæ do z³ych nawyków ruchowych, do niew³a¶ciwego roz³o¿enia si³ we w³óknach miê¶niowych i do nieprawid³owego przep³ywu krwi.

Kilka podstawowych korzy¶ci, jakie niesie ze sob± stosowanie stretchingu - rozci±gania miê¶ni:
-         powiêkszenie zakresu ruchu w stawach(a maj±c na uwadze zasadê mówi±c±, ¿e „im wiêkszy zakres ruchu, tym wiêksze efekty treningu (nie trzeba wiele zastanawiaæ siê nad przydatno¶ci± rozci±gania),
-         wzmocnienie ¶ciêgien(nie trzeba t³umaczyæ, jak wa¿n± rolê odgrywa moc ¶ciêgien),
-         polepszenie ukrwienia miê¶ni, (co za tym idzie lepszy dostêp tlenu i substancji od¿ywczych do miê¶ni-szybsza regeneracja)
-         rozlu¼nienie miê¶ni po treningu(szczególnie polecane dla tych, którzy d³ugo nie mog± doj¶æ do siebie po treningu)
Najbezpieczniejsz± metoda rozci±gania miê¶ni jest metoda statyczna, polegaj±ca na stopniowym rozci±ganiu miê¶ni do momentu ich maksymalnego oporu. W tym punkcie zatrzymujemy ruch na chwilê i powracamy do pozycji wyj¶ciowej. Po chwili odpoczynku ponawiamy æwiczenie. I tak kilkakrotnie w ka¿dym æwiczeniu. Oczywi¶cie, by uzyskaæ progres w æwiczeniach nale¿y stopniowo powiêkszaæ zakres ruchu, pokonuj±c opór miê¶ni (ale z rozwag±-zbyt szybkie próby powiêkszania zakresu rozci±gniêcia miê¶ni mog± zakoñczyæ siê ich kontuzj±).


Poni¿ej znajdziecie film prezentuj±cy podstawowe statyczne æwiczenia rozci±gaj±ce, które warto zastosowaæ po treningu si³owym:
Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

:-)


.

Komentarze

#1 | krzysiek dnia grudzie 27 2011 11:35:33
www.mocni.net/zdjecia/fitness/interwal3.jpg

Polecam równie¿:

1. Jak zrobiæ szpagat - æwiczenia rozci±gaj±ce:
---> http://www.mocni....eadmore=55

2. Kszta³towanie nóg i po¶ladków:
---> http://www.mocni....eadmore=56

3. Trening si³owy z ekspanderem:
---> http://www.mocni....eadmore=45

4. Piêkny brzucha dla ka¿dego - aerobiczna szóstka weidera:
---> http://www.mocni....eadmore=48

5. Skuteczne spalanie t³uszczu - trening:

---> http://www.mocni....eadmore=60

6. Trening na si³owni - plan treningowy dla pocz±tkuj±cych ---> http://www.mocni....eadmore=63

7. Prawid³owa rozgrzewka - pokaz æwiczeñ ---> http://www.mocni....eadmore=57

8. Co je¶æ aby chudn±æ ---> http://www.mocni....eadmore=64

Smile

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.06
4,616,101 Unikalnych wizyt