Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Æwiczenia na ból pleców i krêgos³upa

Fitness

Ból promieniuj±cy w okolicach pleców jest czêsto bardzo mocny, dlatego te¿ mo¿e on niekorzystnie przyczyniaæ siê do zmniejszenia jako¶ci ¿ycia osób, które siê na niego uskar¿aj±.

Istniej± jednak sposoby, dziêki którym mo¿na sprawiæ, ¿e takie w³a¶nie bóle krêgos³upa bêd± rzadziej wystêpowa³y, a tak¿e bêd± mia³y mniejsze natê¿enie.

Z bólami mo¿na walczyæ, przyjmuj±c ¶rodki przeciwbólowe, ale znane s± skuteczne metody, które mog± zapobiec ich pojawianiu siê oraz poprawi± nasz± ogóln± kondycjê, sprawiaj±c, ¿e nasze ¿ycie nie bêdzie ju¿ podporz±dkowane tabletkom. Jednym z takich sposobów jest regularna aktywno¶æ fizyczna oraz wykonywanie okre¶lonych cwiczeñ, które pomog± nam pozbyæ siê tych nieprzyjemnych dolegliwo¶ci.


Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu, na którym prezentujê podstawowe æwiczenia zapobiegaj±ce bólom krêgos³upa.

Film podzielony jest na dwie czê¶ci:
Cze¶æ I – ogólna rozgrzewka (kilka ogólnych æwiczeñ, które przygotuj± nas do czê¶ci w³a¶ciwej)
Czê¶æ II – æwiczenia w³a¶ciwe

Przedstawione przeze mnie æwiczenia nale¿y wykonywaæ po 10-15 powtórzeñ w 2-3 seriach.

Trening tego typu nale¿y przeprowadzaæ co najmniej 3 razy w tygodniu.

Mam nadziejê ¿e zaprezentowane æwiczenia przyczyni± siê do ograniczenia dolegliwo¶ci zwi±zanych z bólem pleców.


Pozdrawiam

Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

:-)

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

wietne! wietne! 100% [1 gos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
rednie rednie 0% [Brak oceny]
Sabe Sabe 0% [Brak oceny]
Wygenerowano w sekund: 0.07
4,616,091 Unikalnych wizyt