Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Doskona?y sposób na spalanie tkanki t?uszczowej - trening interwa?owy!

Fitness


Przez lata twierdzono, ?e tylko trening aerobowy o niskiej intensywno?ci (60%-75% Hrmax), jest najlepszym ?rodkiem w pozbyciu si? nadmiaru tkanki t?uszczowej. Jednak ostatnie badania pokazuj?, ?e s? tak?e inne równie lub nawet bardziej efektywne sposoby walki z niechcianym t?uszczykiem. Okazuje si?, ?e intensywny trening interwa?owy (z angielskiego HIIT – High Intensitiy Interval Trainig) mo?e mie? du?o lepszy wp?yw na redukcj? t?uszczu, pozbycie si? zb?dnych kilogramów oraz wyrze?bienie sylwetki.

Co to jest trening interwa?owy?
Trening interwa?owy jest stosowany od lat przez wielu trenerów, w celu maksymalizacji wyniku sportowego zawodników ró?nych dyscyplin. Metoda ta polega na przeplataniu ?wicze? o wysokim (w granicy 90-100% naszego HRmax) i niskim (55-65% HRmax) poziomie intensywno?ci.

Dlaczego warto zastosowa? trening interwa?owy?
- Trening interwa?owy poprawia wydolno?? uk?adu oddechowego i kr??enia, a tak?e zwi?ksza zapasy energetyczne w mi??niach.
- W zwi?zku z powy?szym mo?emy trenowa? coraz intensywnej, a nasze mi??nie zu?ywaj? coraz wi?cej t?uszczu na uzupe?nienie niedoborów. Przek?ada si? to, na coraz wi?ksze zu?ywanie kalorii oraz redukcj? tkanki t?uszczowej.
- Trening interwa?owy podkr?ca tempo przemiany materii na d?ugo po zako?czeniu treningu.
- Nie jest czasoch?onny. Zazwyczaj trening interwa?owy wraz z rozgrzewk? zajmuje ok. 20-25 minut

?wiczenie odpowiednie dla treningu interwa?owego powinny:
- anga?owa? maksymaln? ilo?? grup mi??niowych
- dawa? nam mo?liwo?? progresji
- by? bezpiecznymi i ma?o kontuzyjnymi
- mie? mo?liwo?? powtarzania i kontroli wyników
- stanowi? rodzaj wysi?ku, jaki nam si? podoba

Nale?y pami?ta?, ?e trening interwa?owy powinien by?:
- wykonywany nie cz??ciej ni? co 48 godzin,
- dobierany zgodnie z poziomem wytrenowania,
- modyfikowany wraz ze wzrostem poziomu sportowego,
- realizowany po pe?nej regeneracji organizmu,
- stosowany przez zdrowe i aktywne fizycznie osoby.


Poni?ej zamieszczam przygotowany przeze mnie film, na którym prezentuj? kilka podstawowych ?wicze?, które mo?na wykorzysta? planuj?c ró?ne formy treningu interwa?owego.
Skupi?em si? na ?wiczeniach, które mo?na wykona? w domu bez specjalistycznego sprz?tu (hantle, których ja u?ywam mo?ecie zast?pi? np. butelk? wody).


Poni?sze ?wiczenia mo?ecie wykorzysta? na kilka sposobów:

1. Klasyczny interwa? – wybieramy jedno ?wiczenie i wykonujemy je np. przez 30 sekund najszybciej jak potrafimy (praca), Po up?ywie tego czasu przechodzimy np. do marszu w miejscu (odpoczynek). Zale?nie od naszej kondycji ustalamy sobie stosunek pracy do wypoczynku. Mo?e to by? np.
60 sek pracy – 60 sek odpoczynku
60 sek pracy – 30 sek odpoczynku
Itp.itd.
Zazwyczaj wykonujemy od 5-10 interwa?ów.

2, Tabata – ?wiczenie to polega na wykonywaniu przez 20 sek wybranego ?wiczenia (praca) a nast?pnie 10 sek przerwy (odpoczynek)
Taki schemat powtarzamy 8 razy (czyli w sumie wszystko trwa 4 minuty)

3. Obwody – ??czymy kilka ?wicze? i wykonujemy je jedno po drugim bez przerw wypoczynkowych. Sposób wykonywania ?wicze? mo?na ustali dwojako np.: ka?de ?wiczenie wykonujemy przez 30 sekund lub ustalamy sobie liczb? powtórze?, jakie musimy wykona?.
Po wykonaniu jednego obwodu (praca) nast?puje przerwa zale?na od naszego wytrenowania (im krótsza tym lepiej).

?ycz? sukcesów w kszta?towaniu swojego cia?a.

Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

:-)


.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,891,706 Unikalnych wizyt