Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Doskona³y sposób na spalanie tkanki t³uszczowej - trening interwa³owy!

Fitness


Przez lata twierdzono, ¿e tylko trening aerobowy o niskiej intensywno¶ci (60%-75% Hrmax), jest najlepszym ¶rodkiem w pozbyciu siê nadmiaru tkanki t³uszczowej. Jednak ostatnie badania pokazuj±, ¿e s± tak¿e inne równie lub nawet bardziej efektywne sposoby walki z niechcianym t³uszczykiem. Okazuje siê, ¿e intensywny trening interwa³owy (z angielskiego HIIT – High Intensitiy Interval Trainig) mo¿e mieæ du¿o lepszy wp³yw na redukcjê t³uszczu, pozbycie siê zbêdnych kilogramów oraz wyrze¼bienie sylwetki.

Co to jest trening interwa³owy?
Trening interwa³owy jest stosowany od lat przez wielu trenerów, w celu maksymalizacji wyniku sportowego zawodników ró¿nych dyscyplin. Metoda ta polega na przeplataniu æwiczeñ o wysokim (w granicy 90-100% naszego HRmax) i niskim (55-65% HRmax) poziomie intensywno¶ci.

Dlaczego warto zastosowaæ trening interwa³owy?
- Trening interwa³owy poprawia wydolno¶æ uk³adu oddechowego i kr±¿enia, a tak¿e zwiêksza zapasy energetyczne w miê¶niach.
- W zwi±zku z powy¿szym mo¿emy trenowaæ coraz intensywnej, a nasze miê¶nie zu¿ywaj± coraz wiêcej t³uszczu na uzupe³nienie niedoborów. Przek³ada siê to, na coraz wiêksze zu¿ywanie kalorii oraz redukcjê tkanki t³uszczowej.
- Trening interwa³owy podkrêca tempo przemiany materii na d³ugo po zakoñczeniu treningu.
- Nie jest czasoch³onny. Zazwyczaj trening interwa³owy wraz z rozgrzewk± zajmuje ok. 20-25 minut

Æwiczenie odpowiednie dla treningu interwa³owego powinny:
- anga¿owaæ maksymaln± ilo¶æ grup miê¶niowych
- dawaæ nam mo¿liwo¶æ progresji
- byæ bezpiecznymi i ma³o kontuzyjnymi
- mieæ mo¿liwo¶æ powtarzania i kontroli wyników
- stanowiæ rodzaj wysi³ku, jaki nam siê podoba

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e trening interwa³owy powinien byæ:
- wykonywany nie czê¶ciej ni¿ co 48 godzin,
- dobierany zgodnie z poziomem wytrenowania,
- modyfikowany wraz ze wzrostem poziomu sportowego,
- realizowany po pe³nej regeneracji organizmu,
- stosowany przez zdrowe i aktywne fizycznie osoby.


Poni¿ej zamieszczam przygotowany przeze mnie film, na którym prezentujê kilka podstawowych æwiczeñ, które mo¿na wykorzystaæ planuj±c ró¿ne formy treningu interwa³owego.
Skupi³em siê na æwiczeniach, które mo¿na wykonaæ w domu bez specjalistycznego sprzêtu (hantle, których ja u¿ywam mo¿ecie zast±piæ np. butelk± wody).


Poni¿sze æwiczenia mo¿ecie wykorzystaæ na kilka sposobów:

1. Klasyczny interwa³ – wybieramy jedno æwiczenie i wykonujemy je np. przez 30 sekund najszybciej jak potrafimy (praca), Po up³ywie tego czasu przechodzimy np. do marszu w miejscu (odpoczynek). Zale¿nie od naszej kondycji ustalamy sobie stosunek pracy do wypoczynku. Mo¿e to byæ np.
60 sek pracy – 60 sek odpoczynku
60 sek pracy – 30 sek odpoczynku
Itp.itd.
Zazwyczaj wykonujemy od 5-10 interwa³ów.

2, Tabata – æwiczenie to polega na wykonywaniu przez 20 sek wybranego æwiczenia (praca) a nastêpnie 10 sek przerwy (odpoczynek)
Taki schemat powtarzamy 8 razy (czyli w sumie wszystko trwa 4 minuty)

3. Obwody – ³±czymy kilka æwiczeñ i wykonujemy je jedno po drugim bez przerw wypoczynkowych. Sposób wykonywania æwiczeñ mo¿na ustali dwojako np.: ka¿de æwiczenie wykonujemy przez 30 sekund lub ustalamy sobie liczbê powtórzeñ, jakie musimy wykonaæ.
Po wykonaniu jednego obwodu (praca) nastêpuje przerwa zale¿na od naszego wytrenowania (im krótsza tym lepiej).

¯yczê sukcesów w kszta³towaniu swojego cia³a.

Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

:-)


.

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.03
4,669,701 Unikalnych wizyt