Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Rozgrzewka ogólna - zestaw podstawowych ?wicze?

Trening si?owy

Niewa?ne czy jeste? hokeist?, bokserem czy tancerzem ka?dy swój trening powiniene? rozpoczyna? od poprawnej rozgrzewki.

Rozgrzewka jest bardzo istotnym elementem treningu. Zaniedbanie jej lub wykonanie niepoprawnie mo?e by? przyczyn? wielu, cz?sto niebezpiecznych kontuzji.Zadania rozgrzewki:
- przygotowanie organizmu do wysi?ku (efektem tego jest rozgrzanie mi??ni, zwi?kszenie elastyczno?ci wi?zade?, zmniejszenie tarcia w stawach)
- przyspieszenie adaptacji do wysi?ku (szybsza i lepsza wymiana tlanu pomi?dzy naczyniami krwiono?nymi i mi??niami)
- podniesienie temperatury cia?a (mi?snie s? lepiej ukrwione, zwi?ksza si? pobudliwo??, przyspiesza si? reakcje energetyczne)
- pobudzony zostaje uk?ad nerwowy

Jak powinna wygl?da? prawid?owa rozgrzewka rozgrzewka?
Przede wszystkim powinna obejmowa? swoim zakresem cz??? cia?a, któr? b?dziemy trenowa?. Jedn? ze skuteczniejszych metod, jest wykonywanie rozgrzewki sk?adaj?cej si? z trzech cz??ci:

1) Rozgrzewka ogólna ca?ego organizmu, która s?u?y pobudzeniu uk?adu mi??niowego, wi?zad?owo-stawowego oraz uk?adu nerwowego do czekaj?cego go wysi?ku (tej cz??ci rozgrzewki po?wi?cony jest poni?szy film).

2) Rozgrzewka specjalistyczna odnosi si? przede wszystkim do celów, jakie zamierzamy realizowa? w g?ównej cz??ci wysi?ku fizycznego.

3) Rozgrzewka indywidualna powinna by? zgodna z indywidualnymi warunkami fizycznymi i predyspozycjami do danej dyscypliny sportowej.


Rozgrzewka - podstawowe ?wiczenia:


Warto pami?ta? tak?e, i? rozgrzewka ma nas tylko rozgrza?, przygotowa? do treningu w?a?ciwego, wi?c nale?y umiej?tnie dobra? jej intensywno?? do naszych mo?liwo?ci.


Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski


.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,865,327 Unikalnych wizyt