Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Szpagat - podstawowe æwiczenia rozci±gaj±ce.

Moje treningi karateW poni¿szym artykule chcia³bym Wam przedstawiæ trochê podstawowych informacji na temat rozci±gania (tzw. stretching).

Znajdziecie tutaj podstawowe æwiczenia i sposób ich wykonania (film) oraz podrêcznik do pobrania dotycz±cy rozci±gania w formacie pdf.

Rozci±ganie to podstawowa forma zapobiegania kontuzjom i bólom miê¶ni. Stretching polega na rozci±ganiu miê¶ni celem ich uelastycznienia, a tak¿e poprawienia ukrwienia uk³adu motorycznego. Jego zalety doceniaj± niemal wszyscy sportowcy, ludzie aktywni docenili jego zbawienny wp³yw na samopoczucie.

Film prezentuj±cy wybrane æwiczenia rozci±gaj±ce:Podstawowe informacje dotycz±ce rozci±gania:

Sesja rozci±gania musi byæ poprzedzona solidna rozgrzewk±.

Stretching mo¿na podzieliæ na kilka rodzajów, m.in.:
- rozci±ganie statyczne - rozci±ganie miê¶ni podczas spoczynku i ich rozlu¼nienia (np. dociskanie),
- rozci±ganie dynamiczne - rozci±ganie miê¶ni poprzez ruch (wymachy itp.)

W ka¿dej pozycji, w której siê rozci±gamy staramy siê wytrzymaæ kilka sekund (5-10) a nastêpnie wracamy do pozycji wyj¶ciowej.

Ka¿de æwiczenie wykonujemy w 3-4 seriach.

W przerwach miêdzy æwiczeniami staramy siê rozbiæ/rozmasowaæ rozci±gane miê¶nie (d³oñmi/piê¶ciami lub bêd±c w siadzie uderzaj±c o pod³ogê)

Nigdy nie nale¿y siê rozci±gaæ czuj±c ból (mo¿e doj¶æ do naderwania lub zerwania). Æwicz±c z partnerem nale¿y wszystkie æwiczenie wykonywaæ delikatnie i z wyczuciem, aby nie doprowadziæ do kontuzji osoby æwicz±cej.

Rozci±ganie nale¿y wykonywaæ regularnie – kilka razy w tygodniu (4-5)

Korzy¶ci p³yn±ce z rozci±gania:
- powiêkszamy swój zakres ruchu
- zmniejszamy napiêcie miê¶niowe
- poprawiamy koordynacje ruchów
- poprawiamy kr±¿enie krwi
- doprowadzamy organizm do stanu równowagi fizycznej
- zwiêkszamy elastyczno¶æ miê¶ni
- zapobiegamy uszkodzeniom w³ókien miê¶niowych oraz kontuzjom w obrêbie dolnego grzbietu, bóle miê¶niowe i stawowe,
- poprawiamy regeneracjê i redukujemy zakwasy (np. po treningu si³owym)

---> Podrêcznik dotycz±cy rozci±gania

---> Trening elastyczno¶ci
Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski.

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.02
4,616,196 Unikalnych wizyt