Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Aerobiczna Szóstka Weidera (a6w) - zebrane informacje

FitnessWszyscy marzymy o szczup³ym brzuchu z silnymi i piêknie wyrze¼bionymi miê¶niami. Chcemy bez ¿adnego skrêpowania pokazaæ siê na pla¿y lub na basenie. Dzisiaj przedstawiê Wam program, który zdoby³ popularno¶æ na ca³ym ¶wiecie, a miliony osób mog± potwierdziæ jego zaskakuj±ce rezultaty. Mam na my¶li tutaj Aerobiczn± Szóstkê Weidera lub w skrócie A6W

Jak sama nazwa wskazuje jest to program treningowy, który sk³ada siê z 6 æwiczeñ wykonywanych w ustalonej kolejno¶ci. Wykonujemy je bez przerwy na rozlu¼nienie miê¶ni brzucha. Najwa¿niejszym momentem ka¿dego æwiczenia jest zatrzymanie ruchu w momencie maksymalnego napiêcia miê¶ni na 3 sekundy. Æwiczenia te pomagaj± w stosunkowo krótkim czasie osi±gn±æ maksymalne rezultaty. A6W pomaga spalaæ zalegaj±c± tkankê t³uszczow± a tak¿e w widoczny sposób kszta³towaæ miê¶nie brzucha.

Oczywi¶cie warto tak¿e pamiêtaæ o odpowiedniej diecie i suplementacji. Je¶li zale¿y nam na szczególnie spektakularnych efektach warto zastosowaæ dietê niskowêglowodanow± (w celu pozbycia siê nadmiaru ewentualnej tkanki t³uszczowej) natomiast z suplementów wystarczy CLA, ekstrakt zielonej herbaty, L-karnityna itp.


Schemat wykonywania treningu A6W


Film instrukta¿owy

Aerobiczna Szóstka Weidera a6w- podrêcznik po¶wiêcony treningowi A6W


Zaawansowana metoda kszta³towania miê¶ni brzucha - podrêcznik dotycz±cy systemu treningowego ABS II¯yczê wytrwa³o¶ci w treningu!
W razie jakichkolwiek pytañ proszê o kontakt

Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

.

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.04
4,616,086 Unikalnych wizyt