Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Trening si³owy z ekspanderem (gumami)

Fitness
Przygotowa³em ma³y zestaw æwiczeñ, który mo¿e przydaæ siê osobom majacym ograniczone mo¿liwo¶ci sprzêtowe lub podchodz± do sportu i treningu si³owego czysto rekreacyjnie i pro-zdrowotnie.

Istniej± ró¿ne typy ekspanderów - poni¿ej mo¿ecie zobaczyæ dwie podstawowe wersje tzn. ekspander sprê¿ynowy i ekspander gumowyCzym siê ró¿ni± powy¿sze ekspandery?
Ekspander sprê¿ynowy ma mo¿liwo¶æ regulacji ‘obci±¿enia’ natomiast ekspandery gumowe ró¿ni± siê d³ugo¶ci± a tym samym wielko¶ci± si³y, której musimy u¿yæ, aby go rozci±gn±æ (im krótsza guma tym trudniej go rozci±gn±æ).
Osobi¶cie polecam ekspander sprê¿ynowy ze wzglêdu na jego wiêksza uniwersalno¶æ.


Poni¿ej znajdziecie zestaw æwiczeñ na wiêkszo¶æ grup miê¶niowych z wykorzystaniem gum treningowych (ekspandera).

Wszystkie przedstawione poni¿ej æwiczenia s± tak na prawdê kopi± æwiczeñ wykonywanych z obci±¿eniem hantli lub sztangi.

Oczywi¶cie trening ten nie zast±pi typowego treningu si³owego ale w pewnych okresach treningowych mo¿e okazaæ siê pomocny i wskazany - np. w okresie regeneracji, przetrenowania, rekonwalescencji po przebytym urazie itp.

Istnieje du¿o wiêcej mo¿liwych kombinacji - ja przedstawi³em tylko kilka podstawowych (wiêcej znajdziecie na forum).


KLATKA PIERSIOWA
1. Rozci±ganie ekspandera za plecami za plecami (rozpiêtki)
2. Wypychanie ciê¿aru (ekspander za plecami)

NAJSZERSZY GRZBIETU
1. Podci±ganie gum w opadzie tu³owia podchwytem do bioder (stoj±c na gumach)
2. Podci±ganie gum w opadzie tu³owia nachwytem do klatki (stoj±c na gumach)
3. Przyci±ganie ekspandera do brzucha siedz±c
4. Martwy ci±g na prostych nogach

MIʦNIE NÓG
1. Unoszenie nogi bokiem le¿±c
2. Uginanie nogi le¿±c

BARKI
1. Unoszenie ramienia przodem
2. Podci±ganie ramion do brody
3. Unoszenie ramienia bokiem
4. Rozci±ganie ekspandera przed sob±

BICEPS
1. Uginanie ramienia z ekspanderem stoj±c
2. Uginanie ramienia chwytem m³otkowym

TRICEPS
1. Prostowanie ramienia z ekspanderem za plecami
2. Prostowanie ramienia w opadzie tu³owia

BRZUCH
1. Sk³ony boczne z ekspanderem stoj±c


Wiêcej æwiczeñ znajdziecie na forum ---> æwiczenia z ekspanderem.

Udanego treningu ¿yczê!
:-)


Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

.

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.02
4,616,136 Unikalnych wizyt