Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

I Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej 2011

Mocni.net - ró¿no¶ci

 

 

 

 

 

 


Dnia 3103.2011 w ZS CKP w Grubnie odby³ siê I Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej „Music is the key to English”. Patronat nad konkursem obj±³ starosta che³miñski Pan Wojciech Biñczyk.

W konkursie udzia³ wdzieli uczniowie z 4 szkó³ naszego powiatu: Zespo³u Szkó³ w Kijewie Królewskim, Gimnazjum w Papowie Biskupim, Gminnego Gimnazjum w Lisewie oraz z Zespo³u Szkó³ CKP w Grubnie.

Publiczno¶æ, zebranych go¶ci i uczestników konkursu przywita³ dyrektor szko³y mgr Jan Went oraz starosta Wojciech Biñczyk

Podczas konkursu uczniowie wykonywali utwory solo, w duetach oraz w zespo³ach 3 i 4 osobowych. Zebrana publiczno¶æ mog³a us³yszeæ w sumie a¿ 9 interpretacji znanych utworów muzyki pop, rock, soul etc..

Narada jury

Po obradach jury postanowi³o przyznaæ atrakcyjne nagrody za 4 pierwsze miejsca:
Miejsce I – Martyna Rydziñska gimnazjum w Lisewie
Miejsce II – Katarzyna Kañska ZS w Kijewie Królewskim
Miejsce III – Natalia Schiedel ZS CKP w Grubnie
Miejsce IV – duet Micha³ Bednarek i Martyna Rydzinska Gimnazjum w Lisewie.

Pozostali wykonawcy otrzymali wyró¿nienia:
Milena Siwicka - ZS w Kijewie Królewskim
Jagoda Wêgierek, Angelika Sykurska, Katarzyna Debowska, Ewa Or³owicz - zespó³ z gimnazjum w Papowie Biskupim
Agata Karpiñska, Agnieszka Karpiñska, Kinga Holka -
zespó³ z gimnazjum w Papowie Biskupim
Karolina Wi¶niewska - ZS CKP w Grubnie
Marta Ordoñska - ZS CKP w Grubnie


Wszyscy uczestnicy otrzymali z r±k organizatorów pami±tkowe dyplomy oraz interesuj±c± literaturê w jêzyku angielskim. Najlepsi arty¶ci otrzymali wysokiej klasy odtwarzacze mp3.Serdecznie gratulujemy wszystkim wykonawcom i ich opiekunom.
Dziêkujemy klasie III LO za przygotowanie dekoracji na konkurs.

Ju¿ dzisiaj zapraszamy do udzia³u w II Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej, który odbêdzie siê w przysz³ym roku szkolnym
:-))


Informacje prasowe: Czas Che³mna, Nadwislanin
Pozdrawiamy
Organizatorzy konkursu – nauczyciele jêzyka angielskiego w ZS CKP w Grubnie
Grzegorz Ma³ecki
Krzysztof Jaruszewski

.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,669,772 Unikalnych wizyt