Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Sukces uczniów klasy III LO w ogólnopolskim konkursie jêzykowym

Mocni.net - ró¿no¶ci


W grudniu 2010 przygotowani przeze mnie uczniowie z klasy III Liceum Ogólnokszta³c±cego w ZS CKP w Grubnie wziêli udzia³ w ogólnopolskim konkursie jêzyka angielskiego ‘English High Flier’. Konkurs ten jest organizowany od kilku lat przez wydawnictwo jêzykowe „Jersz – £owcy Talentów”.

W ubieg³ym roku szkolnym uczeñ Grzegorz Damrath zaj±³ I miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. W tym roku szkolnym uczniowie kolejny raz spróbowali swoich si³. Od ostatniego startu uczniowie znacz±co podnie¶li swoja wiedzê i umiejêtno¶ci, dziêki czemu w bie¿±cym roku szkolnym uda³o siê im zdobyæ trzy pierwsze miejsca w naszym województwie.

Najlepsi uczniowie w bie¿±cym roku szkolnym to:
I miejsce - Zakrzewska Danuta,
II miejsce - Stodolak Karolina
III miejsce - Ma³ecka Ewa
Zestawienie wyników:Legenda:
P (lewa strona) - nr w dzienniku
P (prawa strona) - ilo¶æ uzyskanych punktów
MW - miejsce w województwie
MK - miejsce w kraju


Opinie uczestników konkursu:

"Uwa¿am, ¿e tegoroczny konkurs by³ na wysokim poziomie. Zadania by³y dosyæ trudne i trzeba by³o d³u¿ej sie nad nimi zastanowiæ. Aby mo¿na sobie z nim poradziæ potrzebne by³o solidne wcze¶niejsze przygotowanie" - Danuta Zakrzewska I miejsce

"Dziêki konkursowi mogli¶my sprawdziæ swoje umiejêtno¶ci i porównaæ je z innymi licealistami w kraju co sprawi³o nam wielka przyjemno¶æ. Mi³ym zaskoczeniem by³y wysokie lokaty na poziomie województwa. Konkursy takie jak ten sa cennym do¶wiadczeniem dla ka¿dego ucznia i pozwalaj± nam sie rozwijaæ i poszerzaæ wiedzê." - Karolina Stodolak II miejsce

"Lokaty, które zajêli¶my doda³y nam odwagi, wiary w siebie a zw³aszcza du¿o motywacji do lepszej, bardziej owocnej pracy" - Ewa Ma³ecka III miejsce


Informacje prasowe: Czas Che³mna, Nadwi¶lanin, Gazeta Pomorska
Wiêcej informacji oraz dyskusjê na temat konkursu znajdziêcie na naszym forum


Serdecznie gratulujê sukcesów i ¿yczê powodzenia w kolejnych konkursach.
Jestem z Was bardzo dumny!
:-)Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski.

Komentarze

#1 | krzysiek dnia kwiecie 12 2011 15:39:50

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.02
4,616,115 Unikalnych wizyt