Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

"¦piewaæ ka¿dy mo¿e...." Konkurs Angielskiej Piosenki ¦wiatecznej 2010

Mocni.net - ró¿no¶ci


Dnia 16.12.2010 w ZS CKP w Grubnie odby³ siê Szkolny Konkurs Angielskiej Piosenki ¦wiatecznej.

Humory uczestnikom dopisywa³y, ka¿dy chcia³ zrobiæ dobre wra¿enie na Miko³aju który zaszczyci³ konkurs swoj± obecno¶ci±W konkursie wyst±pi³y poni¿sze osoby/klasy:
1. Ca³a klasa IV TAK
2. Kamila Szulc z zespo³em
3. Marta Ordoñska z zespo³em (II miejsce)
4. Milena Olek z zespo³em
5. Karolina Wi¶niewska (I miejsce)
6. Natalia Schiedel z zespo³em (III miejsce)


Publiczno¶æ z niecierpliwo¶ci± czeka³a na wystêpy swoich kolegów
Zaczynamy rywalizacjê - soli¶ci wraz z przygotowanymi przez siebie chórkami starali siê wprowadziæ wszystkich w przed¶wi±tczny nastrój.
Nawet Mikolaj nie wytrzyma³ i z rado¶ci zacz±³ biegaæ po estradzie (wiecej na filmiku poni¿ej).
Na zakoñczenie nast±pi³o uroczyste wrêczenie nagród przez organizatorów i prowadz±cych konkurs p. Grzegorza Ma³eckiego i Krzysztofa Jaruszewskiego
Serdecznie zapraszam do:
---> Galerii zdjêæ z konkursu
---> Filmu z wystêpu Marty Ordoñskiej oraz Natalii Schiedel
---> Dyskusji na temat konkursu na naszym forum


Dziêkujê wszystkim za zaanga¿owanie i pracê w³o¿on± w przygotowanie siê do konkursu.
Jestem z Was bardzo dumny!
Gratulujê!


Weso³ych ¦wi±t!


Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski


.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.07
4,669,691 Unikalnych wizyt