Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Konkurs MEN i G³osu Nauczycielskiego

Mocni.net - ró¿no¶ci


Drodzy uczniowie i absolwenci Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Grubnie,


Dziêki Wam uda³o mi siê otrzymaæ wielkie wyró¿nienie (chyba najwiêksze w ca³y moim dotychczasowym okresie pracy pedagogicznej) jakim by³o nominowanie do tytu³u Nauczyciela Roku 2010 w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i G³os Nauczycielski.

Dziêki nominacji nasza szko³a otrzyma³a tablicê pami±tkow± "Szko³a na medal", która w krótce zawi¶nie na murach naszaj placówki.
W ¶rodê 13.10.2010r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odby³a siê uroczysta Gala z udzia³em miêdzy innymi Prezydenta Bronis³awa Komorowskiego, Katarzyny Hall - minister edukacji narodowej, S³awomira Broniarza - prezesa Zwi±zku Nauczycielstwa Polskiego, Marka Michalaka - rzecznika praw dziecka, W³odzimierza Paszyñskiego – wiceprezydenta Warszawy, rektorów szkó³ wy¿szych, kuratorów o¶wiaty, dyrektorów szkó³ i nauczycieli z ca³ej Polski.
Go¶æmi specjalnymi Gali byli znani spo³ecznicy i podró¿nicy: Marek Kamiñski i Jan Mela.
Konkurs "Nauczyciel Roku" odby³ siê ju¿ po raz dziewi±ty. Kandydatów do konkursu zg³aszaj± grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorz±dy i organizacje spo³eczne. Przy ocenie nauczycieli brane s± pod uwagê ich sukcesy - np. liczba laureatów olimpiad, odsetek absolwentów przystêpuj±cych do matury i zdaj±cych j±, pomoc uczniom w sytuacjach dla nich trudnych, dzia³alno¶æ spo³eczna nauczyciela itp.itd.

W tym roku Kapitu³a, która pracowa³a pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego, z ponad setki nades³anych zg³oszeñ postanowi³a nominowaæ do tytu³u Nauczyciela Roku 2010 nastêpuj±ce osoby:
– Andrzeja Ceglarza, fizyka z Zespo³u Szkó³ Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju;
– Anitê Geratowsk±, nauczycielkê z Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Zespó³ „Przygoda” w Rybniku;
– Katarzynê Gietner, nauczycielkê wychowania fizycznego oraz wychowania do ¿ycia w rodzinie z Liceum Ogólnokszta³c±cego nr 1 we Wroc³awiu;
– Marka Golkê, fizyka z Gimnazjum nr 5 w Radomiu;
– Andrzeja Go¶cieja, geografa z Zespo³u Szkó³ nr 14 we Wroc³awiu;
– Cecyliê Heller, nauczycielkê gry na pianinie z Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II st. w Opolu;
– Krzysztofa Jaruszewskiego, anglistê z Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Grubnie;
– Mariusza Konowrockiego, pedagoga szkolnego z Gimnazjum nr 4 w Otwocku;
– Maria Mendelê, nauczycielkê - bibliotekarkê z Zespo³u Szkó³ Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini;
– Ma³gorzatê Nawrock±, nauczycielkê nauczania zintegrowanego ze Szko³y Podstawowej w Ko¼minku;
– Ma³gorzatê Olêdzk¶, nauczycielkê fizyki, astronomii i matematyki z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bia³ymstoku;
– Mariê Tuchowsk±, katechetkê z Gimnazjum nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Woli;
– Teresê Witkowsk±, polonistkê z Zespo³u Szkó³ w Górze.

To finali¶ci Konkursu, którego celem jest uhonorowanie najlepszych nauczycieli w Polsce, prawdziwych wychowawców, mistrzów w swoim zawodzie, pedagogów cenionych przez uczniów, rodziców oraz spo³eczno¶ci lokalne
Dotychczasowi laureaci s± autorytetami w swoim ¶rodowisku, cenionymi ekspertami, którzy komentuj± w mediach sprawy zwi±zane z o¶wiat±, zdobywaj± kolejne nagrody, ale nadal po¶wiêcaj± ka¿d± woln± chwilê swoim uczniom (G³os Nauczycielski).
Nauczycielem Roku 2010 zosta³ pan Marek Golka – gratulujê!

W Gali towarzyszy³a mi Dyrekcja naszej szko³y, Zastêpca Kuratora O¶wiaty z Torunia oraz moja ¿ona:
Parê zdjêæ po zakoñczeniu Gali:
Filmy z Gali "Nauczyciel Roku 2010" na Zamku Królewskim w Warszawie 13.10.2010r
---> Film nr 2 (TVP2)


Galeria zdjêæ z Gali "Nauczyciel Roku 2010" na Zamku Królewskim w Warszawie 13.10.2010r
---> Galeria nr 1
---> Galeria nr 2


Drodzy uczniowie, dziêkujê Wam za to, ¿e zachêcili¶cie mnie do udzia³u w tym konkursie, dziêkujê Wam za nasz± ca³± dotychczasow± wspó³pracê (nie ukrywam, ¿e liczê na jej kontynuacje w przysz³o¶ci, tak¿e z absolwentami).
To dziêki Wam mogê siê codziennie u¶miechaæ i czerpaæ rado¶æ oraz satysfakcjê z tego co robiê. 
Cieszê siê, ¿e mam mo¿liwo¶æ pracowaæ z Wami i uczyæ siê od Was.
"Szko³a na medal" = "Uczniowie na medal"

Serdecznie dziêkujê tak¿e Dyrekcji szko³y oraz ca³emu gronu pedagogicznemu, które wyra¿a zgodê na wszystkie moje (czasami szalone i dziwne) pomys³y.

Na koniec chcia³bym z³ozyæ podziêkowanie dla mojej ca³ej rodzinki za wyrozumia³o¶æ oraz wielkie wsparcie, którego mi udzialaj± we wszystkim co robiê – bez Was by³o by bardzo ciê¿ko!


Wszystkiego najlepszego w Dniu Edukacji Narodowej!
:-)Informacje prasowe: "Gazeta Pomorska", "Nadwi¶lanin", "Czas Che³mna", "G³os Nauczycielski". 

Pozdrawiam
Krzysztof Jaruszewski

 

.

Komentarze

#1 | dzakonia dnia padziernik 14 2010 14:09:52
Starzy absolwenci pamiêtaj±. Gratulacje Smile
#2 | krzysiek dnia padziernik 15 2010 09:34:13

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.09
4,669,687 Unikalnych wizyt