Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Konkurs MEN i G?osu Nauczycielskiego

Mocni.net - ró?no?ci


Drodzy uczniowie i absolwenci Zespo?u Szkó? Centrum Kszta?cenia Praktycznego w Grubnie,


Dzi?ki Wam uda?o mi si? otrzyma? wielkie wyró?nienie (chyba najwi?ksze w ca?y moim dotychczasowym okresie pracy pedagogicznej) jakim by?o nominowanie do tytu?u Nauczyciela Roku 2010 w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i G?os Nauczycielski.

Dzi?ki nominacji nasza szko?a otrzyma?a tablic? pami?tkow? "Szko?a na medal", która w krótce zawi?nie na murach naszaj placówki.
W ?rod? 13.10.2010r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odby?a si? uroczysta Gala z udzia?em mi?dzy innymi Prezydenta Bronis?awa Komorowskiego, Katarzyny Hall - minister edukacji narodowej, S?awomira Broniarza - prezesa Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego, Marka Michalaka - rzecznika praw dziecka, W?odzimierza Paszy?skiego – wiceprezydenta Warszawy, rektorów szkó? wy?szych, kuratorów o?wiaty, dyrektorów szkó? i nauczycieli z ca?ej Polski.
Go??mi specjalnymi Gali byli znani spo?ecznicy i podró?nicy: Marek Kami?ski i Jan Mela.
Konkurs "Nauczyciel Roku" odby? si? ju? po raz dziewi?ty. Kandydatów do konkursu zg?aszaj? grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorz?dy i organizacje spo?eczne. Przy ocenie nauczycieli brane s? pod uwag? ich sukcesy - np. liczba laureatów olimpiad, odsetek absolwentów przyst?puj?cych do matury i zdaj?cych j?, pomoc uczniom w sytuacjach dla nich trudnych, dzia?alno?? spo?eczna nauczyciela itp.itd.

W tym roku Kapitu?a, która pracowa?a pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego, z ponad setki nades?anych zg?osze? postanowi?a nominowa? do tytu?u Nauczyciela Roku 2010 nast?puj?ce osoby:
– Andrzeja Ceglarza, fizyka z Zespo?u Szkó? Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju;
– Anit? Geratowsk?, nauczycielk? z Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Zespó? „Przygoda” w Rybniku;
– Katarzyn? Gietner, nauczycielk? wychowania fizycznego oraz wychowania do ?ycia w rodzinie z Liceum Ogólnokszta?c?cego nr 1 we Wroc?awiu;
– Marka Golk?, fizyka z Gimnazjum nr 5 w Radomiu;
– Andrzeja Go?cieja, geografa z Zespo?u Szkó? nr 14 we Wroc?awiu;
– Cecyli? Heller, nauczycielk? gry na pianinie z Pa?stwowej Szko?y Muzycznej I i II st. w Opolu;
– Krzysztofa Jaruszewskiego, anglist? z Zespo?u Szkó? Centrum Kszta?cenia Praktycznego w Grubnie;
– Mariusza Konowrockiego, pedagoga szkolnego z Gimnazjum nr 4 w Otwocku;
– Maria Mendel?, nauczycielk? - bibliotekark? z Zespo?u Szkó? Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini;
– Ma?gorzat? Nawrock?, nauczycielk? nauczania zintegrowanego ze Szko?y Podstawowej w Ko?minku;
– Ma?gorzat? Ol?dzk?, nauczycielk? fizyki, astronomii i matematyki z Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bia?ymstoku;
– Mari? Tuchowsk?, katechetk? z Gimnazjum nr 2 z Oddzia?ami Integracyjnymi w Woli;
– Teres? Witkowsk?, polonistk? z Zespo?u Szkó? w Górze.

To finali?ci Konkursu, którego celem jest uhonorowanie najlepszych nauczycieli w Polsce, prawdziwych wychowawców, mistrzów w swoim zawodzie, pedagogów cenionych przez uczniów, rodziców oraz spo?eczno?ci lokalne
Dotychczasowi laureaci s? autorytetami w swoim ?rodowisku, cenionymi ekspertami, którzy komentuj? w mediach sprawy zwi?zane z o?wiat?, zdobywaj? kolejne nagrody, ale nadal po?wi?caj? ka?d? woln? chwil? swoim uczniom (G?os Nauczycielski).
Nauczycielem Roku 2010 zosta? pan Marek Golka – gratuluj?!

W Gali towarzyszy?a mi Dyrekcja naszej szko?y, Zast?pca Kuratora O?wiaty z Torunia oraz moja ?ona:
Par? zdj?? po zako?czeniu Gali:
Filmy z Gali "Nauczyciel Roku 2010" na Zamku Królewskim w Warszawie 13.10.2010r
---> Film nr 2 (TVP2)


Galeria zdj?? z Gali "Nauczyciel Roku 2010" na Zamku Królewskim w Warszawie 13.10.2010r
---> Galeria nr 1
---> Galeria nr 2


Drodzy uczniowie, dzi?kuj? Wam za to, ?e zach?cili?cie mnie do udzia?u w tym konkursie, dzi?kuj? Wam za nasz? ca?? dotychczasow? wspó?prac? (nie ukrywam, ?e licz? na jej kontynuacje w przysz?o?ci, tak?e z absolwentami).
To dzi?ki Wam mog? si? codziennie u?miecha? i czerpa? rado?? oraz satysfakcj? z tego co robi?. 
Ciesz? si?, ?e mam mo?liwo?? pracowa? z Wami i uczy? si? od Was.
"Szko?a na medal" = "Uczniowie na medal"

Serdecznie dzi?kuj? tak?e Dyrekcji szko?y oraz ca?emu gronu pedagogicznemu, które wyra?a zgod? na wszystkie moje (czasami szalone i dziwne) pomys?y.

Na koniec chcia?bym z?ozy? podzi?kowanie dla mojej ca?ej rodzinki za wyrozumia?o?? oraz wielkie wsparcie, którego mi udzialaj? we wszystkim co robi? – bez Was by?o by bardzo ci??ko!


Wszystkiego najlepszego w Dniu Edukacji Narodowej!
:-)Informacje prasowe: "Gazeta Pomorska", "Nadwi?lanin", "Czas Che?mna", "G?os Nauczycielski". 

Pozdrawiam
Krzysztof Jaruszewski

 

.

Komentarze

#1 | dzakonia dnia październik 14 2010 16:09:52
Starzy absolwenci pami?taj?. Gratulacje Smile
#2 | krzysiek dnia październik 15 2010 11:34:13

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,909,163 Unikalnych wizyt