Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Nowa si³ownia w ZS CKP w Grubnie!!!

Akcje spo³eczne


Szanowni Pañstwo,

 


W dniach 26.06.2008 - 15.08.2008 odby³a siê akcja maj±ca na celu wyposa¿enie szkolnej si³owni w ZS CKP w Grubnie w podstawowy sprzêt treningowy (Akcja Szkolna Si³ownia)

W w/w akcji wziê³o udzia³ 9 firm oraz 13 osób prywatnych (Lista Sponsorów)

Dziêki Pañstwa hojno¶ci uda³o siê uzbieraæ kwotê 3335 z³, która pozwoli³a na zakup podstawowego wyposa¿enia do naszej si³owni.

Firmy Marbosport oraz Kelton nieodp³atnie przekaza³y nowy, profesjonalny sprzêt, maszyny oraz akcesoria treningowe na rzecz szkolnej si³owni.

Szanowni Pañstwo, bez Waszej bezinteresownej pomocy w/w akcja nie mia³aby szans powodzenia.

To dziêki Wam m³odzie¿ bêdzie mog³a aktywnie, bezpiecznie i zdrowo spêdzaæ czas wolny.

Kulturystyka to nie tylko kszta³towanie cia³a, ale tak¿e wychowanie i kszta³towanie charakteru – cierpliwo¶ci, wytrwa³o¶ci, systematyczno¶ci, walki z w³asnymi s³abo¶ciami itd.

W imieniu dyrekcji szko³y, ca³ego grona pedagogicznego, wszystkich uczniów oraz swoim w³asnym serdecznie dziêkujê za udzia³ w akcji.

Zapraszam do zapoznania siê z krótk± foto-relacj± z wyposa¿ania silowni.


Sprzêt zakupiony z datków przekazanych przez sponsorów:

Sprzêt przekazany nieodp³atnie przez firmê MARBOSPORT

Sprzêt przekazany nieodp³atnie przez firmê KELTON
Na koniec ma³e porównianie - si³ownia kiedy¶ i obecnie...
Wiêcej zdjêæ mo¿na znale¼æ w galerii.


Informacje dotycz±ce akcji, które ukaza³y siê z prasie:
Informacje o Pañstwa pomocy zosta³y tak¿e umieszczone na poni¿szych stronach:
www.kfd.pl
www.spartan7.pl
www.sfd.pl
www.irekkuras.pl
www.fbb.pl
www.forum.paker.co.uk

 

Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

 

.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.12
4,669,714 Unikalnych wizyt