Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Sportowiec Roku Powiatu Che³miñskiego - g³osowanie!

Mocni.net - ró¿no¶ci


Witam,

Moi znajomi zg³osili mnie do konkursu na „Sportowca Roku” powiatu che³miñskiego :-)

Osoby, które mnie znaj± wiedz±, ¿e trenujê karate w Toruñskim Klubie Karate Kyokushin. W tym roku zaj±³em I miejsce w Otwartym Pucharze Województwa Pomorskiego w kumite oraz II miejsce w Mistrzostwach Polski Pó³nocnej (równie¿ w kumite). Bra³em udzia³ równie¿ w dwóch biegach Spartan Race

Oprócz karate od 12 lat organizujê zawody si³owe dla m³odzie¿y (jestem instruktorem kulturystyki) o zasiêgu powiatowym i miêdzyszkolnym. S± to zawody „Power”, „Strongman” oraz „Mistrzostwa Szko³y w Podci±ganiu Na Dr±¿ku”. Wszystkie informacje znajdziecie w³a¶nie na mojej stronie w zak³adce relacje z zawodów

Je¶li macie ochotê na mnie zag³osowaæ wy¶lijcie SMS o tre¶ci SPR.53 na numer 72355


Jestem baaaardzo wdziêczny za ka¿dy oddany g³os!
:-)Dziêki Waszemu wsparciu uda³o mi siê wygraæ swoj± kategoriê - wielkie podziêkowania!!!:-)

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.02
4,616,212 Unikalnych wizyt