Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Egzamin na czarny pas karate kyokushin

Karate kyokushin
W dniach 25-30 lipca 2017 roku w Tucholi odby³ siê ogólnopolski obóz letni Shinkyokushin. Go¶ciem specjalnym by³ sensei Kazufumi Shimamoto z Japonii, który prezentowa³ swoje najlepsze techniki i sposoby walki w bardzo jasny i metodyczny sposób. Instruktorami g³ównymi byli shihan Bogus³aw Jeremicz 5dan i Artur Wilento 5dan. Treningi równie¿ prowadzili sensei Janusz Drywa 3dan, S³awomir K³osiñski 3dan, Tadeusz Koziarz 3dan.


Motywem przewodnim obydwu obozów by³a jako¶æ i precyzja wykonywanych technik, zadañ, uk³adów w ruchu. Podkre¶lano powi±zanie wszystkich czê¶ci treningu i jego efektów podczas kumite.


W trakcie obozu odby³ siê egzamin, podczas którego zda³em na czarny pas (shodan).Egzamin sk³ada³ siê z kilku czê¶ci – egzamin pisemny (teoretyczny), egzamin techniczny (kihon, ido geiko, kata) oraz kumite (odby³o siê 30 walk z czego 5 w formule K1) i tamashiwari (rozbijanie twardych przedmiotów).Bardzo dziêkujê Shihanowi Artur Wilento za wspania³e treningi, motywacjê i dobre przygotowanie do egzaminu.Dziêkujê wszystkim sensei i sempai z Toruñski Klub Karate Kyokushin za mocne treningi, cenne wskazówki, siniaki, pomoc i wsparcie.
Wielkie podziêkowania nale¿± siê równie¿ moim najbli¿szym (¿onie, córce i rodzicom), którzy nigdy we mnie nie w±tpili i dodawali otuchy w ciê¿kich chwilach oraz wszystkim osobom, które pomog³y mi w rozwijaniu mojej pasji i umiejêtno¶ci (miêdzy innymi sensei Micha³, Jakub, Tomasz).
Film z przygotowañ do egzaminu:
Informacja na stronie Toruñskiego Klubu Karate Kyokushin

OSU!

:)


Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.05
4,616,198 Unikalnych wizyt