Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Wyk³ad i warsztaty dotycz±ce profilaktyki zdrowia w KLIG Che³mno

Akcje spo³eczne
Z okazji Dnia Dziecka mia³em przyjemno¶æ poprowadziæ wyk³ad i warsztaty dla m³odzie¿y z Gimnazjum i Liceum Katolickiego Ksiê¿y Pallotynów w Che³mnie dotycz±cy zdrowego od¿ywiania oraz treningu si³owego w domowych warunkach.
Warsztaty by³y kontynuowane podczas dni profilaktyki 23 czerwca 2017 roku.

Zapraszam do zapoznania siê z krótka foto-relacj± w tego wydarzenia :-)

Przywitanie
Przekarmiamy lalkê Igê, czytamy etykietki i æwiczymy!
S³uchacze i uczestnicy warsztatów:
Na zakoñczenie konkurs i szczê¶liwy zwyciêzca (koszulkê ufundowa³ sklep "Atleta" £ód¼)  :-)
Bardzo dziêkujê za mo¿liwo¶æ poprowadzenia w/w warsztatów. Mam nadziejê, ¿e nasze æwiczenia i prezentacje zapadn± Wam w pamiêci i pomog± Wam w przysz³o¶ci unikn±æ pu³³apek i problemów zywieniowych.

Pozdrawiam
KJ

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.03
4,616,185 Unikalnych wizyt