Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Zaproszenie na X Powiatowe Zawody "Power" 2017

Zaproszenie na Powiatowe Zawody 'Power'Che³mno, dnia 1.03.2017Szanowni Pañstwo,

Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Grubnie oraz organizator zawodów Krzysztof Jaruszewski pragn± zaprosiæ uczniów Pañstwa szko³y do udzia³u w X Powiatowych Zawodach „Power”.

Celem zawodów jest propagowanie aktywno¶ci fizycznej, a w szczególno¶ci sportów si³owych w¶ród m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych Powiatu Che³miñskiego.


Zawody „Power” polegaj± na wielokrotnym wyciskaniu wagi swojego cia³a na ³awce poziomej.

Zawody odbêd± siê 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 9:50 w sali gimnastycznej ZS CKP w Grubnie. Pisemne zg³oszenia nale¿y przes³aæ najpó¼niej do dnia 1.04.2017 drog± elektroniczn± na email: k.jaruszewski@outlook.com lub listownie na adres: Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Praktycznego Grubno, 86-212 Stolno.


Ka¿da szko³a ponadgimnazjalna z Powiatu Che³miñskiego mo¿e zg³osiæ maksymalnie 3 zawodników.

Informacje dotycz±ce poprzednich edycji oraz pe³ny regulamin zawodów mo¿na znale¼æ w zak³adce „Relacje z zawodów”.

Prosimy o przekazanie naszej oferty zainteresowanym nauczycielom, trenerom i uczniom.
Przewidujemy drobne nagrody dla zwyciêzców.

Serdecznie zapraszamy do udzia³u w zawodach!Organizator zawodów
Krzysztof Jaruszewski
k.jaruszewski@outlook.com.

Komentarze

#1 | krzysiek dnia marzec 14 2017 09:04:22
zapodaj.net/images/dcefa03d29377.jpg

Mi³o mi Was poinformowaæ ¿e sponsorem naszych zawodów kolejny raz jest si³ownia Si³ownia POLAR-FIT Che³mno która ufundowa³a karnety na si³ownie dla najlepszych zawodników!!!!
#2 | krzysiek dnia marzec 15 2017 18:38:33
www.mocni.net/zdjecia/power10/sfd.jpg

Takie oto nagrody ufundowa³ nasz sponsor SFD Spó³ka Akcyjna!
Serdecznie dziêkujemy za wsparcie imprezy!
#3 | krzysiek dnia marzec 21 2017 10:11:22
www.mocni.net/zdjecia/power10/atleta.jpg

Uwaga!!!
Sklep "Atleta' £ód¼ ufundowa³ zestaw super nagród dla zawodników startuj±cych w zawodach!
Serdecznie dziêkujemy!!!
#4 | krzysiek dnia marzec 24 2017 09:27:25
www.mocni.net/zdjecia/power10/puchary.jpg

www.mocni.net/zdjecia/power10/sztanga.jpg

A takie symboliczne nagrody najlepsi zawodnicy otrzymaj± od organizatora zawodów
Smile
#5 | krzysiek dnia kwiecie 07 2017 14:40:42

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.03
4,616,123 Unikalnych wizyt