Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 PFKK

Karate kyokushin

Toruñski Klub Karate Kyokushin by³ organizatorem Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 Polskiej Federacji Kyokushin Karate. W mistrzostwach wziê³o udzia³ 209 zawodników z 36 klubów zrzeszonych w PFKK i PFKS reprezentuj±cych organizacjê Shinkyokushinkai. Zawody rozegrano w 2 konkurencjach: kata i kumite z Druzynowo kata zosta³o podzielone na trzy kategorie wiekowe i dodatkowo w kumite na kategorie wagowe. W podsumowaniu dru¿ynowym TKKK zdoby³ puchar Najlepszej Dru¿yny w Kata!!!Wszystkie konkurencje przebiega³y sprawnie dziêki zastosowaniu kilku rozwi±zañ poprawiaj±cych tempo startów na poszczególnych matach. Ekipy obs³uguj±ce poszczególne maty sk³ada³y siê z doros³ych cz³onków naszego klubu, którzy pe³nili funkcjê spikerów prowadz±cych, sêdziów czasowych, sêdziów pomocniczych. Dwa sk³ady sêdziowskie na ka¿dej macie kierowane by³y przez sêdziów technicznych.

W konkurencji kata wziê³o udzia³ 79 zawodników. Ka¿dy startuj±cy musia³ zaprezentowaæ uk³ad obowi±zkowy po którym do nastêpnej rundy wchodzili najlepsi. Po dwóch rundach eliminacyjnych w rundzie fina³owej zmierzy³o siê 5-ciu zawodników. Najwiêcej zawodników wystartowa³o w kategorii do lat 12 ³±cznie 31 zawodników. Czêsto o miejscu na podium decydowa³y ostanie pokazy kata.

Podczas przerwy miêdzy konkurencjami kata i kumite swoje umiejêtno¶ci i zaanga¿owanie w trening prezentowali najm³odsi æwicz±cy w naszym klubie. Pokaz technik a na koñcu temashiwari zosta³ nagrodzony gromkimi brawami przez publiczno¶æ zawodów. Pokaz przygotowali instruktorzy Adam Witkowski i Piotr Binkowski.
W w/w mistrzostwa bra³a równie¿ udzia³ moja córka, która w kategorii kata do lat 12 zdoby³a tytu³ Vice Mistrzyni Polski!
"Czas Che³mna" 2.12.16
Zarz±d klubu dziêkuje równie¿ wszystkim cz³onkom klubu za zaanga¿owanie w przygotowanie i obs³ugê zawodów. Podczas turnieju wiêkszo¶æ doros³ych æwicz±cych pomaga³a w obs³udze mat pe³ni±c rolê spikerów, sêdziów maty, sêdziów czasowych i sêdziów pomocniczych, s³u¿by porz±dkowej. Równie¿ serdeczne podziêkowania dla instruktorów i zawodników za zaanga¿owanie w przygotowanie formy sportowej do Mistrzostw Polski Juniorów – OSU!!!

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,616,108 Unikalnych wizyt