Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 PFKK

Karate kyokushin

Toru?ski Klub Karate Kyokushin by? organizatorem Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16 Polskiej Federacji Kyokushin Karate. W mistrzostwach wzi??o udzia? 209 zawodników z 36 klubów zrzeszonych w PFKK i PFKS reprezentuj?cych organizacj? Shinkyokushinkai. Zawody rozegrano w 2 konkurencjach: kata i kumite z Druzynowo kata zosta?o podzielone na trzy kategorie wiekowe i dodatkowo w kumite na kategorie wagowe. W podsumowaniu dru?ynowym TKKK zdoby? puchar Najlepszej Dru?yny w Kata!!!Wszystkie konkurencje przebiega?y sprawnie dzi?ki zastosowaniu kilku rozwi?za? poprawiaj?cych tempo startów na poszczególnych matach. Ekipy obs?uguj?ce poszczególne maty sk?ada?y si? z doros?ych cz?onków naszego klubu, którzy pe?nili funkcj? spikerów prowadz?cych, s?dziów czasowych, s?dziów pomocniczych. Dwa sk?ady s?dziowskie na ka?dej macie kierowane by?y przez s?dziów technicznych.

W konkurencji kata wzi??o udzia? 79 zawodników. Ka?dy startuj?cy musia? zaprezentowa? uk?ad obowi?zkowy po którym do nast?pnej rundy wchodzili najlepsi. Po dwóch rundach eliminacyjnych w rundzie fina?owej zmierzy?o si? 5-ciu zawodników. Najwi?cej zawodników wystartowa?o w kategorii do lat 12 ??cznie 31 zawodników. Cz?sto o miejscu na podium decydowa?y ostanie pokazy kata.

Podczas przerwy mi?dzy konkurencjami kata i kumite swoje umiej?tno?ci i zaanga?owanie w trening prezentowali najm?odsi ?wicz?cy w naszym klubie. Pokaz technik a na ko?cu temashiwari zosta? nagrodzony gromkimi brawami przez publiczno?? zawodów. Pokaz przygotowali instruktorzy Adam Witkowski i Piotr Binkowski.
W w/w mistrzostwa bra?a równie? udzia? moja córka, która w kategorii kata do lat 12 zdoby?a tytu? Vice Mistrzyni Polski!
"Czas Che?mna" 2.12.16
Zarz?d klubu dzi?kuje równie? wszystkim cz?onkom klubu za zaanga?owanie w przygotowanie i obs?ug? zawodów. Podczas turnieju wi?kszo?? doros?ych ?wicz?cych pomaga?a w obs?udze mat pe?ni?c rol? spikerów, s?dziów maty, s?dziów czasowych i s?dziów pomocniczych, s?u?by porz?dkowej. Równie? serdeczne podzi?kowania dla instruktorów i zawodników za zaanga?owanie w przygotowanie formy sportowej do Mistrzostw Polski Juniorów – OSU!!!

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,891,689 Unikalnych wizyt