Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Letni Obóz PFKK Tuchola 2016

Karate kyokushin

W dniach 26 - 31 lipca odby³ siê XIV Obóz letni Polskiej Federacji Karate Kyokushin w Tucholi. W obozie udzia³ wziê³o ponad 100 osób z ca³ej Polski. Instruktorami g³ównymi byli Shihan Bogus³aw Jeremicz 5Dan, Shihan Artur Wilento 5Dan, Sensei Jaros³aw Rogala 1Dan.

W tym roku kilka zajêæ w grupach prowadzili równie¿ sensei Janusz Drywa, S³awomir K³osiñski, Maciej Kowalczyk, Tadeusz Koziarz, Tomasz Marcysiak, Micha³ Okoñski, Andrzej Poczwardowski wszyscy 3Dan. W szkoleniu uczestniczyli równie¿ cz³onkowie naszego klubu.

Obóz rozpoczyna³ poranny rozruch gdzie oprócz æwiczeñ ogólnorozwojowych wykonywano æwiczenia Iken, które obja¶nia³ i demonstrowa³ shihan Jeremicz. Pozosta³e 3 treningi w ci±gu dnia prowadzili wybrani instruktorzy w grupach gdzie doskonalono i uczono kata oraz podstaw walki.
Podczas treningów kumite kyokushin karate i K-1 doskonalono formy ataku jako otwarcia akcji oraz obronê czynn±.
Trening combat prowadzi³ Janusz Drywa gdzie oprócz sposobów obronny przed atakiem przeciwnika pokaza³ ciekawe æwiczenia wprowadzaj±ce i uzupe³niaj±ce trening.

Najmocniejsza ekipa (województwo kujawsko-pomorskie :-) )
Wszyscy uczestnicy obozu:
Krótki film z obozu:
Informacje zaczerpniête ze strony Toruñskiego Klubu Karate Kyokushin


Dziekujê za wspólne treningi.
Do zobaczenia za rok!
Osu!
:-)

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.03
4,500,401 Unikalnych wizyt