Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Warsztaty sportowe dla m³odzie¿y ze SOSW w Che³mnie 2016

Akcje spo³eczne14 kwietnia 2016 roku kolejny raz wspólnie z w³a¶cicielami si³owni Polar-Fit Che³mno mia³em przyjemno¶æ poprowadziæ zajêcia sportowe z m³odzie¿± ze Specjalnego O¶rodka Szkolno-Wychowawczego w Che³mnie podczas dnia profilaktyki zdrowia pt. „Jak ¿yæ, ¿eby zdrowym byæ”.

Podobnie jak w zesz³ym roku dziêki ¿yczliwo¶ci w³a¶cicieli si³owni Polar-Fit w Che³mnie (pani Malwiny i pana Marcina) uczniowie mogli nieodp³atnie uczestniczyæ w specjalnie dla nich przygotowanym i poprowadzonym treningu.

Zajêcia rozpoczeli¶my od krótkiej rozmowy na temat zasad zdrowego od¿ywiania, podstaw anatomii, zalet uprawiania sportu oraz g³ównych za³o¿eñ treningu si³owego. Po rozgrzewce uczniowie zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy w których pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów wykonali trening obwodowy (przeæwiczyli¶my wszystkie grupy miê¶niowe).

M³odzie¿ bardzo aktywnie uczestniczy³a w treningu oraz zadawa³a instruktorom sporo pytañ dotycz±cych prawid³owego wykonania poszczególnych æwiczeñ. Wszystkie æwiczenia wykonywali bardzo starannie, uwa¿nie s³uchaj±c wskazówek instruktorów i dbaj±c o poprawn± technikê æwiczenia.

Aby teoria sz³a w parze z praktyk± wszyscy uczestnicy zajêæ otrzymali archiwalny numer gazety Muscular Development w którym znajd± mnóstwo ciekawych informacji dotycz±cych treningu, od¿ywiania i suplementacji w sporcie.
Trening bardzo szybko min±³ w niesamowicie mi³ej atmosferze. Mamy nadziejê za nabyta w trakcie warsztatów wiedza i umiejêtno¶ci przydadz± siê w dbaniu o swoje zdrowie oraz w rozwijaniu zdrowej, wysportowanej sylwetki.
Serdecznie dziêkujê w³a¶cicielom si³owni Polar-Fit za udostêpnienie si³owni i przeprowadznie wspólnego treningu.
Pozdrawiam
Instruktor sportu
KJ
:-)

.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.11
4,441,888 Unikalnych wizyt