Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

4 powody przez które nie robisz postêpów!

Trening si³owy
4 powody przez które nie notujesz progresu!
"Eeee, Majk – spójrz na mój program i powiedz mi, co jest ¼le, dlaczego nie robie postêpów?"

Choæ mo¿e to nie jest najbardziej popularne pytanie, na pewno jest w pierwszej trójce pytañ, jakie padaj±, podczas gdy jestem na si³owni.

Chodzi o to, ¿e bardzo ciê¿ko patrzeæ na jeden program i powiedzieæ, dlaczego kto¶ nie idzie do przodu, nie notuje progresu - poniewa¿ czêsto to miesi±ce lub nawet lata z³ych treningów powoduj± to.

Np. pomy¶l o swoim samochodzie.
Jedziesz sobie i pewnego pieknego dnia – yeb – i stan±³ na ¶rodku drogi.
Co robisz?
Analizujesz tylko ten jeden dzieñ – co mog³o siê przyczyniæ do zepsucia auta tylko w tym dniu?

Oczywi¶cie, ¿e nie.
To wina ostatnich tygodni lub miesiêcy,
ba
nawet lat.
Ale nasta³ ten jeden dzieñ i twoja bryka powiedzia³a w koñcu ’do¶æ’.

Twoje cia³o i samochód s± bardziej podobne, ni¿ my¶lisz.
Oto cztery powody, przez które mo¿esz nie robiæ progresu i kilka kroków, jakie mo¿na zastosowaæ, aby wróciæ na ‘drogê do sukcesu’.


1.Zbyt czêsto zmieniasz programy treningowe!Powiedz mi, czy brzmi to znajomo:
Czytasz wywiad z panem Olimpia w nowym MD.
Zdajesz sobie sprawê ze jednak jeste¶ z ma³y – wiec mo¿e by skorzystaæ z jego planu na masê.
Wiec kupujesz kilka suplementów swojej ulubionej firmy XYZ (wpisz, co chcesz),
Zapodajesz plan ‘miszcza’ i jedziesz.
Mija miesi±c,waga zaczyna i¶æ do przodu, – ale znowu kupujesz kolejny raz MD i widzisz kolejny ¶wietny artyku³ – tym razem specjalisty od fitness.
I co?
Postanawiasz zmienic strategie.
Do tego wiesz, ¿e laski wcale nie lubi± br±zu – laski lubi± 6-cio paki u facetów.
Norbi mo¿e i lubi br±z – ale nie laski!

Wiec rezygnujesz z planu na masê – teraz robisz rze¼bê!

Wiêc mija kolejny miesi±c, w³a¶nie pozby³e¶ siê tych 3-4kilogramów, które doda³e¶ miesi±c wcze¶niej.
I co?
I mo¿e, gdy wstaniesz rano,po toalecie,mo¿e, gdy bêdzie idealne ¶wiat³o zobaczysz te zarysy górnych miêsni brzucha – ale nadal to nie to!

Tym razem postanawiasz zdobyæ wiêcej si³y – bo wiadomo:
Si³a podstawa masy!

Wiec wertujesz swoja ulubiona gazetê w poszukiwaniu najlepszego planu na si³ê……………

Rozumiesz, o czym pisze?

¯yjemy w czasach zdominowanych przez potrzebê natychmiastowej gratyfikacji. Ka¿dy chce osi±gn±æ swoje cele tu i teraz.
Ale nie mo¿na mieæ wszystkiego na raz!
Dlatego musimy mieæ krótko i d³ugoterminowe cele.

Je¶li powa¿nie my¶lisz o ‘si³owni’ musisz opracowaæ program koncentruj±cy siê na celu d³ugoterminowym,
ale:
pe³en po¶rednich celów, który pomagaj± zmotywowaæ po drodze.


Zapisz ‘gdzie chcesz byæ’ za rok od dzisiaj.
Np.
Czy chcesz wa¿yæ te 10 kilogramów wiêcej?
Czy mo¿e pozbyæ siê 10kg t³uszczu?
Czy mo¿e dodaæ 50 kg w przysiadzie albo w WL?

Co musisz zrobiæ, w perspektywie krótko terminowych celów, aby osi±gn±æ swój cel d³ugoterminowy?

Je¶li chcesz dodaæ 50 kg w przysiadzie, musisz znale¼æ program, który pomo¿e Ci w tym,
a jednocze¶nie daj±c Ci jakie¶ wyniki w ci±gu miesi±ca lub dwóch,
np.jak piêæ kg w przysiadzie w ci±gu najbli¿szych 30 dni.
Pozniej kolejne 2 czy 3 w ci±gu kolejnych 4-6tygoni.
Itd.

Oczywi¶cie to tylko piêæ kg, ale pop tym okresie 30dni wiesz, ¿e jeste¶ na najlepszej drodze do Twojego celu!


2. Masz zbyt wiele priorytetówZa³ó¿my, ¿e zdecydowali¶my siê, ¿e # 1 celem jest staæ siê silniejszym.

Gratulacje.
Wiêc przeczyta³e¶ wszystko, co mo¿e pomóc Ci zwiêkszyæ si³ê - trening Westside, i 5x5, i 5-3-1, i 3x3,  i pewnie wszystko pomiêdzy te¿.

Wiêc zaczynasz realizowaæ swój cel, nie mog±c zdecydowaæ siê na ten jeden jedyny program - ³±cz±c to wszystko ze sob± i powstaje kogiel-mogiel sk³adaj±cy siê z 20kilku programów treningowych.
I znowu zamiast jednego okre¶lonego celu bêdziesz realizowa³ kilka: i szybko¶æ, i si³ê, i kilka specjalizacji na raz,do tego masê, i moc wszystkie w tym samym czasie!

W gruncie rzeczy pocz±tkuj±cy to pocz±tkuj±cy – takie podej¶cie mo¿e zadzia³aæ.
Ba
Nawet ¶rednio-zaawansowani mog± ‘co¶’ wyci±gn±æ z tego przez krótki okres czasu.
.....ale któtki!

Ale Im dalej w las tym wiêcej drzew.

Im bardziej zaawansowany siê stajesz – tym bardziej musisz skupiæ siê na tym jednym konkretnym mikrocyklu.Podczas pisania/szukania kolejnego programu, skup siê na jednym g³ównym celu, i ew. jednym celu dodatkowym.

I pamiêtaj, ¿e jeden program to jest jeden program!
Nie mo¿na dopasowaæ ka¿dego æwiczenia, ka¿dej metody w jednym programie.


3.Gdzie kucharek 6 tam nie ma co je¶æ.Je¶li chodzi o trening, musisz zrozumieæ, ¿e ka¿dy ma swoje zdanie o tym, jak powinna wygl±daæ technika, co jest dla Ciebie najlepsze, ile musisz zrobiæ powtórzeñ, ile serii,itp.
Czêsto da siê s³yszeæ:
"Musisz pracowaæ nad X."
"Dlaczego nie robisz wiêcej Y?"
"Je¶li zrobisz Z bêdziesz wygl±da³ jak ja."
Itd.

S³uchanie wszystkich dooko³a pozostawi Cie w chaosie przez resztê Twojej ‘kariery’.
Zamiast tego s³uchaj jednej lub dwóch osób, które szanujesz i staraj siê poznaæ ich filozofiê.
Jest wiele rzeczy do nauki i chciej nauczyæ siê od nich jak najwiêcej!
Oczywiscie tylko wtedy jesli wiedz± o czym mówi± - a Ty bêdziesz wiedzia³ ¿e oni wiedz±, wtedy kiedy bedzie robi³ progres!.

Ale niech to nie bêdzie jaki¶ Zenek o takim samym sta¿u jak Ty,co ogl±dn±³ kilka filmów na YT.

Je¶li masz dostêp do trenera,je¶li widzisz, ¿e jego podopieczni maj± jakie¶ osi±gniêcia (czyt. realizuj± swoje cele) czasami nawet lepiej zap³aciæ za te kilka godzin i niech trener poka¿e Ci jak poprawnie wykonaæ dane æwiczenia w danym cyklu.
Byæ mo¿e bêdzie to starszy kolega,byæ mo¿e brat czy nawet ojciec.
Wa¿ne aby¶ mu ufa³ i mia³ pewno¶æ, ¿e ten cz³owiek wie, o czym mówi.Po okre¶leniu g³ównego celu, znale¼æ trenera lub instruktora, którego metodom mo¿na.
Tak, aby dok³adnie Ci wyt³umaczy³, dlaczego masz robiæ tak a nie inaczej.
Pamiêtaj te¿, ¿e ¿aden trener nie jest nieomylny, ale ka¿dy na pocz±tku potrzebuje kogo¶ – bardziej do¶wiadczonego – kto go poprowadzi ‘za r±czkê’ przez te pierwsze miesi±ce na sali treningowej.

Ka¿dy z nas widzia³ pewnie nie raz masochistów – czy to nierobi±cych rozgrzewki,czy to trac±cych jedynki robi±c wyciskanie na poziomej, czy to lec±cych ze sztanga do ty³u podczas robienia przysiadów.
Itp.
Po pierwsze g³upota
Po drugie wielkie ego
Po trzecie brak techniki
=
To mo¿e siê skoñczyæ ¼le.

Wiêc lepiej na pocz±tku swoje wielkie ego schowaæ do kieszeni i poprosic kogo¶ bardziej do¶wiadczonego, aby pokaza³ Ci jak masz robiæ dane æwiczenie – aby nie zrobiæ sobie krzywdy.


4.Braku obiektywizmuCholernie ciê¿ko my¶leæ czy oceniaæ w³asn± osobê obiektywnie.

Cz³owiek tego nie robi - nie ocenia siebie obiektywnie - bo nie widzi siebie z boku i lubi my¶leæ o sobie,¿e jest m±dry,ze to on ma racje - co obiektywne nie jest.
Ty znasz siebie, ale Twoje zdanie o sobie jest mega subiektywne! - jak ka¿dego,tak¿e Twoje zdanie na swój temat,to normalne,tak ma zdecydowana wiêkszo¶æ ludzi
Ogólnie to ¶wiat jest subiektywny.
¯eby obiektywnie oceniæ to trzeba by jednocze¶nie znaæ co¶ dog³êbnie,widzieæ to z boku oraz zdawaæ sobie sprawe z istnienia pewnych schematów,jak chocia¿by ten o ocenianiu z góry.

Je¿eli chodzi o Twoja technikê:
Myslisz ¿e jest idealna?
Nie ma nic do poprawy?
Wiesz wszystko?
Robisz idealnie?
A nawet, je¶li – to czy nie mo¿na robiæ jeszcze bardziej efektywnie?

A mo¿e to nie technika – ale np. Twoja s³aba grupa miê¶niowa?
Wydaje Ci siê ze jeste¶ ‘proporcjonalnie’ zbudowany – bo Ty widzisz to, co chcesz widzieæ.
Mo¿e w ‘realnym’ ¶wiecie, jak± partia odstaje od reszty.

Nie bez powodu niektórzy z najlepszych trenerów na ¶wiecie p³ac± innym za napisanie programów czy ocenê ich techniki dla nich.

Je¶li powa¿nie my¶lisz o tym hobby,musisz szukaæ mentora lub trenera, który Ci pomo¿e.
Nie wa¿ne czy Twoim celem jest uzyskanie szczup³ej sylwetki, wzrost si³y, wiêksza masa ->jest kto¶ tam bardziej kompetentny i który bardziej obiektywne oceni Ciebie.

To jedna prosta wskazówka, która mo¿e wprowadziæ du¿e zmienny w Twoim treningu.
Zrób to!Znajd¼ trenera lub partnera treningowego, który uczciwie i byæ mo¿e krytycznie oceni I Ciebie i Twoja technikê podczas wykonywania æwiczeñ.

Je¶li masz pieni±dze, trener jest najlepsza opcj±.
Nie ma lepszego sposobu na ¶ledzenie postêpów, ni¿ pracz z osobistym trenerem.

Je¿eli trener to nie to – nie masz kasy,wstydzisz siê czy jaki inny powód – musisz znale¼æ inny sposób do obiektywnej oceny siebie.
Np.do¶wiadczonego ‘partnera’ treningowego.
Ale to ³atwiej powiedzieæ ni¿ zrobiæ.
Czym kumpel ró¿ni siê od Ciebie?
Pewnie niczym – powie Ci to, co chcesz us³yszeæ.

Wiêc je¶li znajdziesz jakiego¶ dobrego i mówi±cego prawdê – a nie tylko to, co chcesz us³yszeæ -> trenuj z nim zawsze!


Podsumowanie:

Nikt nie lubi, gdy od d³u¿szego czasu nie notujemy progresu,gdy od d³u¿szego czasu stoimy  miejscu.
Nie wa¿ne czy to si³a w WL, czy w przysiadzie – czy mo¿e wzrost masy.

Je¿eli takie cos Ci siê przydarzy³o - wypróbuj jeden (a mo¿e wszystkie) z powy¿szych wskazówek.
Masz praktycznie (wirtualnie) zagwarantowane, ¿e dowiesz siê, co by³o nie tak i wprowadzaj±c te kilka zmian, wrócisz na w³a¶ciwy tor.


'Wolne' t³umaczenie wykonane przez u¿ytkownika BF Solaros na podstawie:
"4 Reasons Why You're Not Making Progress" by Mike Robertson
¬ród³o www.body-factory.pl


:-)

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.02
4,616,250 Unikalnych wizyt