Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Moja klasa TAH - ma³e podsumowanie

Mocni.net - ró¿no¶ci
No i rok szkolny 2011/2012 dobiega koñca.
Wiem ¿e bardzo z tego powodu ubolewacie
:-)

Przygotowa³em dla Was takie króciutkie podsumowania Waszych/Naszych zmagañ z mocami ciemno¶ci w tym roku.

Na wiadomo¶æ kto bêdzie Waszym wychowawc± zapanowa³a szalona rado¶æ...
Swoja karierê rozpoczêli¶cie od przygotowania wykwintnych sandwiczów z ogórkiem
Potem przez jaki¶ czas udawali¶cie pilnych uczniów....
Ale z czasem ukryte pok³ady energii zaczê³y przejmowaæ kontrolê....
Po ¶wiêtach Bo¿ego Narodzenia  nasz kolega (¶pi±cy Alex) podzieli³ siê z  nami swoimi prezentami...
Lekcje by³y raczej urozmaicone - uczyli¶my siê ró¿nych rzeczy które mog± nam siê przydaæ w doros³ym ¿yciu... np w ³azience...
lub podczas wyprawy do krajów gdzie nie ma przeno¶nych Toy Toy....
Czasami niestety wy³azi³o "szyd³o z worka" :-)))
By³y oczywi¶cie tak¿e sukcesy i momenty chwa³y


Dla kinomanów jeszcze krótkie podsumowanie filmowe:
Gratulujê wszystkim osi±gniêtych wyników!
Ciê¿ko na nie pracowali¶cie i mo¿ecie byæ z siebie na prawdê dumni!

Poprawkowiczom ¿yczê bezbolesnej kampanii sierpniowej natomiast osobom które opuszczaj± nasz± szko³ê ¿yczê sukcesów w nowym miejscu walki (nie zapomnijcie o nas!)
Udanych wakacji ¿yczê i
see you in november!
KJ
:-)

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.02
4,669,741 Unikalnych wizyt