Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Zaproszenie na VI Powiatowe Zawody "Power" 2013

Zaproszenie na Powiatowe Zawody 'Power'

Grubno, dnia 5.01.2013Szanowni Pañstwo,

Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Grubnie oraz organizator zawodów Krzysztof Jaruszewski pragn± zaprosiæ uczniów Pañstwa szko³y do udzia³u w VI Powiatowych Zawodach „Power”.

Celem zawodów jest propagowanie aktywno¶ci fizycznej, a w szczególno¶ci sportów si³owych w¶ród m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych Powiatu Che³miñskiego.


Zawody „Power” polegaj± na wielokrotnym wyciskaniu wagi swojego cia³a na ³awce poziomej.

Zawody odbêd± siê 20 marca 2013 r. o godzinie 11:30 w sali gimnastycznej ZS CKP w Grubnie. Pisemne zg³oszenia nale¿y przes³aæ najpó¼niej do dnia 10.03.2013 drog± elektroniczn± na email: k.jaruszewski@wp.pl lub listownie na adres: Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Praktycznego Grubno, 86-212 Stolno.


Ka¿da szko³a ponadgimnazjalna z Powiatu Che³miñskiego mo¿e zg³osiæ maksymalnie 3 zawodników.

Informacje dotycz±ce poprzednich edycji oraz pe³ny regulamin zawodów mo¿na znale¼æ w zak³adce „Relacje z zawodów”.

Prosimy o przekazanie naszej oferty zainteresowanym nauczycielom, trenerom i uczniom.
Przewidujemy drobne nagrody dla zwyciêzców.


Serdecznie zapraszamy do udzia³u w zawodach.Organizator zawodów
Krzysztof Jaruszewski
k.jaruszewski@wp.pl.

Komentarze

#1 | krzysiek dnia marzec 04 2013 15:32:36
Mi³o mi poinformowaæ i¿ kolejny raz g³ównym sponsorem VI Powiatowych Zawodów Power 2012 bêdzie firma Fitness Authority

www.mocni.net/zdjecia/power4/fa.jpg

Smile
#2 | krzysiek dnia marzec 18 2013 19:16:00
YouTube Video
#3 | krzysiek dnia marzec 21 2013 19:03:56
UWAGA!!!

RELACJA Z ZAWODÓW
---> http://www.mocni....icle_id=25

www.mocni.net/zdjecia/power6/1.1.jpg

Smile
#4 | krzysiek dnia marzec 27 2013 12:41:54
YouTube Video
#5 | krzysiek dnia marzec 29 2013 12:33:43
www.mocni.net/zdjecia/power6/nad1.jpg

www.mocni.net/zdjecia/power6/nad2.jpg

www.mocni.net/zdjecia/power6/czas1.jpg

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.03
4,616,146 Unikalnych wizyt