Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Akcja wymiany suplementów "Podaj dalej..."

Akcje spo³eczne


'PODAJ DALEJ…’ZA£O¯ENIA AKCJI
Czêsto tak siê zdarza, i¿ zostaje nam w szafce kilka kapsów jakiego¶ suplementu po cyklu lub mamy resztkê od¿ywki, która nam nie ‘wchodzi’ albo niepotrzebne próbki jakiego¶ innego suplementu itp. itd.
Zamiast wyrzucaæ je do kosza mo¿emy je komu¶ ‘przekazaæ’, aby stestowa³ smak, dzia³anie itp.
Na tym polega w³a¶nie akcja ‘Podaj dalej….’

KA¯DA osoba, która otrzyma jaki¶ suplement/próbkê MUSI sama zaoferowaæ jak±¶ inna próbkê/suplement/od¿ywkê.
Je¿eli nie chcesz siê dzieliæ – nie bierz udzia³u w akcji!


REGULAMIN AKCJI
1. W tym po¶cie (link na dole strony) wstawiamy nasze oferty – to, co mamy do oddania i nic wiêcej! Wszystkie inne wypowiedzi bêd± usuwane.
2. Wszelkie komentarze, fotki i podziêkowania za suple, które dostali¶cie itp. itd.
umieszczacie w specjalnie do tego za³o¿onym temacie: --->
http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=2835
3. Szczegó³y ustalacie ze sob± przez gg, maila lub tel. (nie w temacie!)
4. Je¿eli przekazali¶cie komu¶ swojego supla piszecie maila do moderatora, aby doda³ przy waszej ofercie informacje ‘Nieaktualne’


PODSUMOWANIE:
Akcja opiera siê g³ównie na uczciwo¶ci osób w niej uczestnicz±cych – bêdziecie oszukiwaæ to nic z niej nie wyjdzie i temat pójdzie do kosza.
Oczywi¶cie nikt nie jest w stanie sprawdziæ czy faktycznie komu¶ próbkê wys³ali¶cie.
Dobrym pomys³em jest to, aby ka¿da osoba, która próbkê wy¶le wpisa³a siê w temacie przeznaczonym do komentarzy podaj±c, do kogo próbki posz³y.

Zapraszam do aktywnego udzia³u:
---> http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=2834

 

Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

 

.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.04
4,616,102 Unikalnych wizyt