Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Trening na si³owni dla kobiet - podstawowe æwiczenia

Fitness
Co raz czê¶ciej na si³owniach pojawiaj± sie kobiety w ró¿nym wieku zainteresowane popraw± swojego wygl±du i samopoczucia. Czêsto panie s± przera¿one ilo¶ci± kosmicznie wygl±daj±cych maszyn i nie za bardzo wiedz± jak maj± æwiczyæ z tymi wszystkimi sztangami, hantlami i gryfami.

W tym krótkim artykule chcia³bym zaprezentowaæ kilka podstawowych æwiczeñ, które Panie mog± zastosowaæ w swoim treningu si³owym.
Poniewa¿ nadal spora czê¶æ kobiet ma wewnêtrzne opory przed wybraniem sie na si³ownie postanowi³em wykorzystaæ w prezentowanych æwiczeniach tylko hantle, co sprawia, i¿ niekoniecznie trzeba i¶æ na si³ownie, aby tego typu trening wykonaæ.
Zanim przejdziemy do prezentacji æwiczeñ jeszcze kilka informacji dla pañ, które nadal nie s± do koñca przekonane co do skuteczno¶ci treningu si³owego:

1. Dziêki æwiczeniom si³owym masa miê¶niowa wzmacnia siê, a jej rysunek na ciele staje siê bardziej apetyczny i seksowny (to miê¶nie nadaj± sylwetce kszta³t - nie ko¶ci czy tkanka t³uszczowa). Skóra równie¿ nabiera wiêkszej sprê¿ysto¶ci i jêdrno¶ci, redukuje siê równie¿ ma³o estetyczny celulit.

2. Æwiczenia z ciê¿arkami sprzyjaj± zdrowiu. Podczas æwiczeñ si³owych, obci±¿amy uk³ad kostny, wówczas nastêpuje stymulacja pracy komórek kostnych i procesów ko¶ciotwórczych (profilaktyka osteoporozy). Z kolei wzmocnienie tkanki miê¶niowej, poprawia koordynacjê ruchow± i zmniejsza ryzyko z³amañ.

3. Si³ownia wzmacnia nasze serca, pozytywnie wp³ywa na uk³ad wydolno¶ciowy, co wiêcej osoby z nadci¶nieniem mog± uspokoiæ ci¶nienie krwi ju¿ po kilkunastu tygodniach æwiczeñ!

4. No i chyba najbardziej przekonywuj±cy argument dla wiêkszo¶ci Pañ - je¶li zale¿y wam na spaleniu tkanki t³uszczowej z okolic brzucha, bioder czy ud, warto kszta³towaæ swoje miê¶nie, gdy¿ im wiêcej masy miê¶niowej mamy w swoim ciele, tym szybciej jeste¶my w stanie spaliæ tkankê t³uszczow±. To dziêki pracy miê¶ni spalamy t³uszcz, wiêc im wiêcej miê¶ni tym szybsze spalanie!
Przypomnê tylko, ¿e przed rozpoczêciem jakiegokolwiek planu treningowego nale¿y skonsultowaæ siê ze swoim lekarzem.

Ka¿dy trening rozpoczynamy od ok 10-minutowej rozgrzewki, trenujemy 3 razy w tygodniu (najlepiej, co drugi dzieñ)

Przedstawione na filmie æwiczenia mo¿emy wykorzystaæ na dwa sposoby:
- trening obwodowy: æwiczenia nastêpuj± jedno po drugim bez przerw, wykonujemy do 8-12 powtórzeñ, ilo¶æ obwodów to 3-8, przerwa wypoczynkowa nastêpuje po wykonaniu ca³ego obwodu i trwa ok. 2 minut,
- trening FBW: na du¿e grupy miê¶niowe (klatka, plecy, nogi) wykonujemy po 3 serie natomiast na pozosta³e grupy po 2 serie, po ka¿dej serii nastêpuje przerwa wypoczynkowa trwaj±ca do 2 minut, ilo¶æ powtórzeñ 8-12
¯yczê sukcesów i wytrwa³o¶ci.
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.02
4,669,799 Unikalnych wizyt