Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Trening na si?owni dla kobiet - podstawowe ?wiczenia

Fitness
Co raz cz??ciej na si?owniach pojawiaj? sie kobiety w ró?nym wieku zainteresowane popraw? swojego wygl?du i samopoczucia. Cz?sto panie s? przera?one ilo?ci? kosmicznie wygl?daj?cych maszyn i nie za bardzo wiedz? jak maj? ?wiczy? z tymi wszystkimi sztangami, hantlami i gryfami.

W tym krótkim artykule chcia?bym zaprezentowa? kilka podstawowych ?wicze?, które Panie mog? zastosowa? w swoim treningu si?owym.
Poniewa? nadal spora cz??? kobiet ma wewn?trzne opory przed wybraniem sie na si?ownie postanowi?em wykorzysta? w prezentowanych ?wiczeniach tylko hantle, co sprawia, i? niekoniecznie trzeba i?? na si?ownie, aby tego typu trening wykona?.
Zanim przejdziemy do prezentacji ?wicze? jeszcze kilka informacji dla pa?, które nadal nie s? do ko?ca przekonane co do skuteczno?ci treningu si?owego:

1. Dzi?ki ?wiczeniom si?owym masa mi??niowa wzmacnia si?, a jej rysunek na ciele staje si? bardziej apetyczny i seksowny (to mi??nie nadaj? sylwetce kszta?t - nie ko?ci czy tkanka t?uszczowa). Skóra równie? nabiera wi?kszej spr??ysto?ci i j?drno?ci, redukuje si? równie? ma?o estetyczny celulit.

2. ?wiczenia z ci??arkami sprzyjaj? zdrowiu. Podczas ?wicze? si?owych, obci??amy uk?ad kostny, wówczas nast?puje stymulacja pracy komórek kostnych i procesów ko?ciotwórczych (profilaktyka osteoporozy). Z kolei wzmocnienie tkanki mi??niowej, poprawia koordynacj? ruchow? i zmniejsza ryzyko z?ama?.

3. Si?ownia wzmacnia nasze serca, pozytywnie wp?ywa na uk?ad wydolno?ciowy, co wi?cej osoby z nadci?nieniem mog? uspokoi? ci?nienie krwi ju? po kilkunastu tygodniach ?wicze?!

4. No i chyba najbardziej przekonywuj?cy argument dla wi?kszo?ci Pa? - je?li zale?y wam na spaleniu tkanki t?uszczowej z okolic brzucha, bioder czy ud, warto kszta?towa? swoje mi??nie, gdy? im wi?cej masy mi??niowej mamy w swoim ciele, tym szybciej jeste?my w stanie spali? tkank? t?uszczow?. To dzi?ki pracy mi??ni spalamy t?uszcz, wi?c im wi?cej mi??ni tym szybsze spalanie!
Przypomn? tylko, ?e przed rozpocz?ciem jakiegokolwiek planu treningowego nale?y skonsultowa? si? ze swoim lekarzem.

Ka?dy trening rozpoczynamy od ok 10-minutowej rozgrzewki, trenujemy 3 razy w tygodniu (najlepiej, co drugi dzie?)

Przedstawione na filmie ?wiczenia mo?emy wykorzysta? na dwa sposoby:
- trening obwodowy: ?wiczenia nast?puj? jedno po drugim bez przerw, wykonujemy do 8-12 powtórze?, ilo?? obwodów to 3-8, przerwa wypoczynkowa nast?puje po wykonaniu ca?ego obwodu i trwa ok. 2 minut,
- trening FBW: na du?e grupy mi??niowe (klatka, plecy, nogi) wykonujemy po 3 serie natomiast na pozosta?e grupy po 2 serie, po ka?dej serii nast?puje przerwa wypoczynkowa trwaj?ca do 2 minut, ilo?? powtórze? 8-12
?ycz? sukcesów i wytrwa?o?ci.
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.00
4,912,679 Unikalnych wizyt