Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Jak poprawi? kondycj?, si?? i wydolno?? organizmu

Fitness

Ka?da aktywno?? fizyczna prowadzi do poprawy ogólnego stanu zdrowia, chroni przed oty?o?ci?, a co za tym idzie poprawia stan naszego zdrowia. Kondycja zale?y od bardzo wielu czynników z których jeden pozornie nie znacz?cy element mo?e zaburzy? ca?? ogóln? kondycj?. Do najwa?niejszych czynników, sk?adaj?cych si? na kondycj?, zaliczamy sprawno?? funkcjonaln? uk?adu kr??eniowego, oddechowego, mi??ni szkieletowych i uk?adu nerwowego, odporno?? na zm?czenie jak i zdolno?? do szybkiej regeneracji w przypadku uprawiania sportu na wy?szym poziomie. Bardzo istotna jest równie? równowaga nerwowa i psychiczna.


Sportowcom zale?y na rozwini?ciu i utrzymaniu jak najwy?szej wytrzyma?o?ci mi??niowej oraz kondycji.
Na poni?szym filmie przedstawi? kilka ?wicze? oraz mo?liwo?ci/kombinacji  ich wykonania które w znacz?cy sposób pomog? Wam w podniesieniu Waszej wydolno?ci fizycznej.


Wielk? zalet? poni?szych zestawów jest mo?liwo?? dopasowania ich do indywidualnego stopnia wytrenowania poprzez manipulacj? obj?to?ci? i intensywno?ci? treningow? - zmieniamy obci??enia, ilo?? powtórze?, szybko?? wykonywania powtórze? itp..

Osoby pocz?tkuj?ce,  rozpoczynaj?ce dopiero swoj? przygod? z treningiem wydolno?ciowym powinny zacz?? od '?agodniejszych" form aktywno?ci fizycznej takich jak jogging, jazd? rowerem, nordic walking a nast?pnie bardzo stopniowe wprowadzanie poni?szych zestawów.

Zanim rozpoczniesz jakikolwiek plan treningowy skonsultuj si? ze swoim lekarzem!

?WICZENIA Z WAG? W?ASNEGO CIA?A

Klasyczny interwa? – wybieramy jedno ?wiczenie i wykonujemy je np. przez 30 sekund najszybciej jak potrafimy (praca), Po up?ywie tego czasu przechodzimy np. do marszu w miejscu (odpoczynek). Zale?nie od naszej kondycji ustalamy sobie stosunek pracy do wypoczynku. Mo?e to by? np.
60 sek pracy – 60 sek odpoczynku
60 sek pracy – 30 sek odpoczynku
Zazwyczaj wykonujemy od 5-10 interwa?ów.

Tabata – ?wiczenie to polega na wykonywaniu przez 20 sek wybranego ?wiczenia (praca) a nast?pnie 10 sek przerwy (odpoczynek)
Taki schemat powtarzamy 8 razy (czyli w sumie wszystko trwa 4 minuty)

Obwody – ??czymy kilka ?wicze? i wykonujemy je jedno po drugim bez przerw wypoczynkowych. Sposób wykonywania ?wicze? mo?na ustali dwojako np.: ka?de ?wiczenie wykonujemy przez 30 sekund lub ustalamy sobie liczb? powtórze?, jakie musimy wykona?.
Po wykonaniu jednego obwodu (praca) nast?puje przerwa zale?na od naszego wytrenowania (im krótsza tym lepiej).


KOMPLEKSY SZTANGOWE

Zakres powtórze? – zale?ny jest tutaj od czasu pracy, jak? sobie za?o?yli?my, odpowiednim zakresem powtórze? jest zakres 8-3 powtórzenia (6 powtórze? sprawdza si? najlepiej)

Ilo?? obwodów – minimum to 3 obwody, inna szko?a zak?ada czas pracy jak typowy trening interwa?owy 4-10 minut.

Przerwy – stosunek pracy 1:1 b?d? 1:0,5 jest w?a?ciwy i zale?y jedynie od naszych mo?liwo?ci wysi?kowych oraz celu / intensywno?ci, jak? sobie za?o?yli?my.

Prosty schemat – wybierz jeden z kompleksów, wykonaj po 6 powtórze? ka?dego ?wiczenia najszybciej jak potrafisz (w poprawnej formie) a nast?pnie odpocznij zgodnie z powy?szymi za?o?eniami. Powtarzaj do osi?gni?cia czasu pracy równego od 4 do 10 minut.


HYBRYDA

W tym typie treningu mo?emy ??czy? wybrane ?wiczenia z kompleksów sztangowych z wybranymi ?wiczeniami z wykorzystaniem wagi naszego cia?a. Jak to wygl?da w praktyce?

Trening w czasie - wybieramy 3-4 ?wiczenia i wykonujemy je bez przerw wypoczynkowych przez ustalon?  ilo?? czasu (np 10 minut). Czas dobieramy indywidualnie do naszych mo?liwo?ci. Oczywi?cie staramy si? wykona? jak najwi?cej powtórze? danego zestawu.

Trening na czas - wybieramy 3 dowolne ?wiczenia. Nast?pnie ustalamy ilo?? powtórze? z jaka b?dziemy je wykonywa? (np. 21-15-9 lub 15-10-5). Wykonujemy wszystkie ?wiczenia bez przerw wypoczynkowych (np. 21 pompek - 21 przysiadów - 21 podskoków nast?pnie 15 pompek - 15 przysiadów... itd). Staramy si? wykona? ca?y zestaw w jak najkrótszym czasie.


?ycz? powodzenia i wytrwa?o?ci

Instruktor sportu
KJ

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,912,657 Unikalnych wizyt