Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Regulamin X Powiatowych Zawodów PowerREGULAMIN X POWIATOWYCH ZAWODÓW ‘POWER’

GRUBNO 2017


1. CEL ZAWODÓW
Popularyzacja dyscyplin si?owych oraz aktywno?ci ruchowej w?ród m?odzie?y powiatu che?mi?skiego
Integracja ?rodowisk sportowych oraz organizacji zajmuj?cych si? kultur? fizyczn?.
Wy?onienie najlepszych zawodników.

2. ORGANIZATORZY
ZS CKP w Grubnie
Instruktor sportu o specjalno?ci kulturystyka, nauczyciel j?zyka angielskiego Krzysztof Jaruszewski

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Termin: 6 kwietnia 2017 o godzinie 9:50
Miejsce: sala gimnastyczna ZS CKP w Grubnie
Wa?enie zawodników: 6 kwietnia 2017 o godzinie 9:30

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do udzia?u w zawodach dopuszczeni zostan? zawodnicy szko?y ?redniej, którzy posiadaj? aktualne za?wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza? do udzia?u w tego typu zawodach.

W przypadku jego braku musz?:
- osoby pe?noletnie – z?o?y? pisemne o?wiadczenie, ?e ponosz? pe?n? odpowiedzialno??
tytu?em wypadku w czasie zawodów.
- osoby niepe?noletnie – z?o?y? pisemn? zgod? rodziców b?d? opiekuna, na udzia? w
zawodach.

W zawodach mog? bra? udzia? wy??cznie amatorzy tzn. zawodnicy, którzy nie byli klasyfikowani w zawodach z udzia?em zawodowców.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci prawnej za udzia? w zawodach osób chorych i wynikaj?ce z tego wypadki, oraz skutki wypadków podczas zawodów i odszkodowania z tym zwi?zane.

5. WY?ONIENIE ZWYCI?ZCY ORAZ SPOSÓB RYWALIZACJI
Zwyci?zc? zawodów zostaje ucze?, który wykona najwi?ksz? ilo?? poprawnych powtórze? wyciskania sztangi le??c.

W trakcie wykonywania powtórze? stopy zawodnika musza ca?y czas dotyka? pod?ogi, gryf sztangi podczas opuszczania musi dotkn?? klatki piersiowej nast?pnie nast?puje wypchni?cie ci??aru a? do pe?nego wyprostu ramion w stawach ?okciowych. S?dzia zalicza ruch, gdy sztanga znieruchomieje na wyprostowanych ramionach. Wykonanie ruchu powrotnego przed zaliczeniem go przez s?dziego nie b?dzie zaliczone, jako poprawne (wówczas s?dzia powtarza liczb? zaliczonych do tej pory ruchów i tak do nast?pnego poprawnego ruchu)
Po?o?enie sztangi na klatce piersiowej powoduje zako?czenie próby z uzyskanym do tej pory wynikiem. Nie wolno odbija? gryfu od klatki piersiowej.
Z?amanie jednej z powy?szych zasad skutkuje nie zaliczeniem powtórzenia.

Uczniowie b?d? wyciskali swoj? wag? wg. nast?puj?cego schematu: osoby wa??ce od 67,6 kg - 72,5 kg wyciskaj? wag? 70kg, osoby wa??ce 72,6kg - 77,5 kg wyciskaj? wag? 75 kg itd.

6. KOMISJA S?DZIOWSKA:
W sk?ad komisji s?dziowskie wchodzi organizator zawodów oraz jeden z opiekunów uczniów wybierany w dniu zawodów.

7. NAGRODY:
Organizator przewidzia? dyplomy dla wszystkich uczestników zawodów, medale oraz drobne nagrody dla trójki najlepszych zawodników.

8. ZG?OSZENIA I INFORMACJE:
Zg?oszenia b?d? przyjmowanie do dnia 1.04.2017 r.
Zespó? Szkó? Centrum Kszta?cenia Praktycznego, 86-212 Grubno
e-mail: k.jaruszewski@wp.pl


9. POSTANOWIENIA KO?COWE:
Wszystkie sprawy sporne i nieuj?te w regulaminie rozstrzyga s?dzia g?ówny i organizator.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za ewentualne wypadki i kradzie?e zaistnia?e w czasie trwania imprezy.

Wszyscy zawodnicy startuj?cy w zawodach, startuj? na w?asn? odpowiedzialno?? i nie b?d? wnosi? ?adnych roszcze? w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarze? losowych podczas trwania imprezy.

Wszyscy zawodnicy zobowi?zani s? do zapoznania si? z regulaminem i do jego przestrzegania.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.Organizator zawodów
Nauczyciel j?zyka angielskiego i instruktor sportów si?owych
Krzysztof JaruszewskiKomentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.00
4,909,265 Unikalnych wizyt