Sponsorzy zawodˇw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Regulamin X Powiatowych Zawod├│w PowerREGULAMIN X POWIATOWYCH ZAWOD├ôW ‘POWER’

GRUBNO 2017


1. CEL ZAWODÓW
Popularyzacja dyscyplin si┬│owych oraz aktywno┬Âci ruchowej w┬Âr├│d m┬│odzie┬┐y powiatu che┬│mi├▒skiego
Integracja ┬Ârodowisk sportowych oraz organizacji zajmuj┬▒cych si├¬ kultur┬▒ fizyczn┬▒.
Wy┬│onienie najlepszych zawodnik├│w.

2. ORGANIZATORZY
ZS CKP w Grubnie
Instruktor sportu o specjalno┬Âci kulturystyka, nauczyciel j├¬zyka angielskiego Krzysztof Jaruszewski

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Termin: 6 kwietnia 2017 o godzinie 9:50
Miejsce: sala gimnastyczna ZS CKP w Grubnie
Wa┬┐enie zawodnik├│w: 6 kwietnia 2017 o godzinie 9:30

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do udzia┬│u w zawodach dopuszczeni zostan┬▒ zawodnicy szko┬│y ┬Âredniej, kt├│rzy posiadaj┬▒ aktualne za┬Âwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza├▒ do udzia┬│u w tego typu zawodach.

W przypadku jego braku musz┬▒:
- osoby pe┬│noletnie – z┬│o┬┐y├Ž pisemne o┬Âwiadczenie, ┬┐e ponosz┬▒ pe┬│n┬▒ odpowiedzialno┬Â├Ž
tytu┬│em wypadku w czasie zawod├│w.
- osoby niepe┬│noletnie – z┬│o┬┐y├Ž pisemn┬▒ zgod├¬ rodzic├│w b┬▒d┬╝ opiekuna, na udzia┬│ w
zawodach.

W zawodach mog┬▒ bra├Ž udzia┬│ wy┬│┬▒cznie amatorzy tzn. zawodnicy, kt├│rzy nie byli klasyfikowani w zawodach z udzia┬│em zawodowc├│w.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno┬Âci prawnej za udzia┬│ w zawodach os├│b chorych i wynikaj┬▒ce z tego wypadki, oraz skutki wypadk├│w podczas zawod├│w i odszkodowania z tym zwi┬▒zane.

5. WY┬úONIENIE ZWYCI├ŐZCY ORAZ SPOS├ôB RYWALIZACJI
Zwyci├¬zc┬▒ zawod├│w zostaje ucze├▒, kt├│ry wykona najwi├¬ksz┬▒ ilo┬Â├Ž poprawnych powt├│rze├▒ wyciskania sztangi le┬┐┬▒c.

W trakcie wykonywania powt├│rze├▒ stopy zawodnika musza ca┬│y czas dotyka├Ž pod┬│ogi, gryf sztangi podczas opuszczania musi dotkn┬▒├Ž klatki piersiowej nast├¬pnie nast├¬puje wypchni├¬cie ci├¬┬┐aru a┬┐ do pe┬│nego wyprostu ramion w stawach ┬│okciowych. S├¬dzia zalicza ruch, gdy sztanga znieruchomieje na wyprostowanych ramionach. Wykonanie ruchu powrotnego przed zaliczeniem go przez s├¬dziego nie b├¬dzie zaliczone, jako poprawne (w├│wczas s├¬dzia powtarza liczb├¬ zaliczonych do tej pory ruch├│w i tak do nast├¬pnego poprawnego ruchu)
Po┬│o┬┐enie sztangi na klatce piersiowej powoduje zako├▒czenie pr├│by z uzyskanym do tej pory wynikiem. Nie wolno odbija├Ž gryfu od klatki piersiowej.
Z┬│amanie jednej z powy┬┐szych zasad skutkuje nie zaliczeniem powt├│rzenia.

Uczniowie bêd± wyciskali swoj± wagê wg. nastêpuj±cego schematu: osoby wa¿±ce od 67,6 kg - 72,5 kg wyciskaj± wagê 70kg, osoby wa¿±ce 72,6kg - 77,5 kg wyciskaj± wagê 75 kg itd.

6. KOMISJA S├ŐDZIOWSKA:
W sk³ad komisji sêdziowskie wchodzi organizator zawodów oraz jeden z opiekunów uczniów wybierany w dniu zawodów.

7. NAGRODY:
Organizator przewidzia┬│ dyplomy dla wszystkich uczestnik├│w zawod├│w, medale oraz drobne nagrody dla tr├│jki najlepszych zawodnik├│w.

8. ZG£OSZENIA I INFORMACJE:
Zg³oszenia bêd± przyjmowanie do dnia 1.04.2017 r.
Zesp├│┬│ Szk├│┬│ Centrum Kszta┬│cenia Praktycznego, 86-212 Grubno
e-mail: k.jaruszewski@wp.pl


9. POSTANOWIENIA KO├ĹCOWE:
Wszystkie sprawy sporne i nieujête w regulaminie rozstrzyga sêdzia g³ówny i organizator.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno┬Âci za ewentualne wypadki i kradzie┬┐e zaistnia┬│e w czasie trwania imprezy.

Wszyscy zawodnicy startuj┬▒cy w zawodach, startuj┬▒ na w┬│asn┬▒ odpowiedzialno┬Â├Ž i nie b├¬d┬▒ wnosi├Ž ┬┐adnych roszcze├▒ w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarze├▒ losowych podczas trwania imprezy.

Wszyscy zawodnicy zobowi±zani s± do zapoznania siê z regulaminem i do jego przestrzegania.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.Organizator zawod├│w
Nauczyciel jêzyka angielskiego i instruktor sportów si³owych
Krzysztof JaruszewskiKomentarze

Brak dodanych komentarzy. Mo┐e czas dodaŠ swˇj?

Dodaj komentarz

Zaloguj siŕ, aby mˇc dodaŠ komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani u┐ytkownicy mog▒ oceniaŠ zawartoŠ strony

Zaloguj siŕ lub zarejestruj, ┐eby mˇc zag│osowaŠ.

Brak ocen. Mo┐e czas dodaŠ swoj▒?
Wygenerowano w sekund: 0.12
4,616,220 Unikalnych wizyt